Midtbyregulativ for brug af vejarealer

Midtbyregulativet fastsætter vilkår for brug af vejarealerne inden for centerringen i Randers Midtby.

Fælles spilleregler

Byens forretninger, caféer og restauranter er en vigtig del af oplevelsen, når man færdes i Randers Midtby. For at sikre det hyggelige miljø kræver det nogle enkle og præcise spilleregler for private aktører, forretninger m.v. Derfor har Randers byråd besluttet, at færdsel og brug af Randers Midtby skal administreres efter dette regulativ.

Randers Midtby består af den gamle bykerne inden for centerringen, afgrænset af Tørvebryggen, Vestervold, Markedsgade, Dragonvej, Rosenørnsgade og Havnegade. Gågader er markeret med grønt.

Færdsel – generelle regler

Byens gågader er forbeholdt gående, men Randers Byråd har besluttet, at kørsel er tilladt i nogle af gågaderne. De gældende restriktioner for kørsel med hensyn til tidsrum og vægtbegrænsning fremgår af den opsatte zoneskiltning eller af den skiltning, der er opsat ved indkørslen til de enkelte gader. Restriktioner kan til en hver tid ændres efter kommunens og politiets vurdering.

Flere af gaderne er ensrettede. Cykling kan være tilladt i gågaderne - også imod ensretningen.

Beboerkørsel

Som beboer i gågader, hvor kørsel ikke er tilladt, må kørsel kun ske efter tilladelse fra Randers Kommune. Der skal udvises særlig hensyn til de gående trafikanter. Det er muligt at få en kørselstilladelse til bestemte strækninger under følgende forudsætninger:

 • Beboeren skal eje eller leje en parkeringsplads i tilknytning til sin bopæl og parkeringspladsen skal alene have adgang via gågaden.
 • Den enkelte parkeringsplads skal være reserveret til beboeren og må ikke være en delt plads mellem flere husstande.
 • Der udstedes kun kørselstilladelser til det antal parkeringspladser der findes på ejendommen.
 • Kørselstilladelsen er kun gældende for det indregistrerede køretøj, der fremgår af tilladelsen.
 • Tilladelsen skal forefindes synligt udefra i forruden på køretøjet og fremvises til politiet på forlangende.

Varelevering

Det er vigtigt for byens forretninger, at de kan få varer leveret rettidigt. Det er samtidig vigtigt, at fragtmændene kan levere varerne hurtigt og komme videre på deres rute.

I Randers er det tilladt at foretage varekørsel i stort set hele gågadenettet. Der er dog enkelte vilkår, der skal følges i forbindelse med vareleveringen:

 • Varekørsel er kun tilladt mellem kl. 7.00 og kl. 12.00.
 • I dele af gågadenettet må varekørsel må kun ske med køretøjer med en totalvægt op til 12 tons. Vægtbegrænsningerne er angivet på skiltning ved indkørsel til gågaderne.
 • I forbindelse med af- og pålæsning af varer skal motoren på køretøjet stoppes.

Brug af vejareal

Brug af vejarealer til andet end færdsel må kun ske efter tilladelse fra Randers Kommune. Tilladelserne gives generelt kun som midlertidige tilladelser. Find ansøgningsskemaer m.m. om brug af vejareal til andet end færdsel.

Hvis brugen af vejarealet efter kommunens vurdering foregår uhensigtsmæssigt og uforeneligt med gadens normale drift, samt hvis der konstateres færdselsmæssige eller miljømæssige ulemper for omkringboende eller andre, kan kommunen til enhver tid, og uden varsel og erstatning af nogen art, inddrage tilladelsen.

Hvis en ansøger forårsager skade på kommunens byinventar, belægning, beplantning o. lign., udbedres skaden af Randers Kommune for ansøgers regning. 

Hvis udstillingsgenstande mm. forårsager tings- og personskader på tredjemand eller tredjemands ejendom påhviler eventuelt erstatningsansvar alene ansøger.

Hvis ansøger får en påtale fra kommunen eller politiet skal udstillingsgenstande mm. omgående flyttes eller fjernes af ansøger.

Det er ikke tilladt at udleje eller på anden måde stille arealet til rådighed for andre.

Vareudstilling – generelle vilkår

Vareudstilling langs en butiks facade må kun ske efter tilladelse fra Randers Kommune.

Tilladelse gives normalt på følgende vilkår:

 • Tilladelse gælder kun for udstillingsvarer. Alt salg skal foregå inde i butikken.
 • Vareudstilling skal placeres langs butikkens facade. Hvis det ikke kan lade sig gøre, kan der søges dispensation.
 • Langs et vareudstillingsareal skal der til enhver tid sikres passage for fodgængere, personer med gangbesvær, handicap og kørestolsbrugere mv.
 • Der skal i alle gader være mindst 3,5 m fri passage til udrykningskøretøjer.
 • Ved dør- og portåbninger samt passager skal der altid være en fri afstand på mindst 0,5 m til hver side af denne.
 • Vareudstilling må ikke hindre den frie oversigt ved kryds eller gadehjørner eller det frie udsyn til offentlig skiltning og/eller trafikregulerende foranstaltninger.
 • Alle udstillingsgenstande skal opstilles løst og kunne fjernes nemt uden brug af løfteredskaber.
 • Det er ikke tilladt at fastgøre genstande til belægning eller byinventar.
 • De udstillede genstande må maks. være 2,5 m i længden.
 • Vareudstilling må kun være opstillet i butikkens åbningstid.
 • Vareudstillingsreoler, borde m.v. skal være i god kvalitet og være tilpasset eksisterende gademiljø.

Skilte, bannere, plakater m.v.

Ophængning af skilte, bannere, plakater m.v. må kun ske efter tilladelse fra Randers Kommune.

Tilladelse gives normalt på følgende vilkår:

 • Løse skilte, som A-skilte, klapskilte og lignende, må kun opstilles i forbindelse med vareudstilling eller udeservering.
 • Der må maksimalt anbringes 1 fritstående skilt ud for hver butiksfacade.
 • Skiltet skal holdes inden for arealet til udeservering/vareudstilling. Skiltet skal derfor placeres langs butikkens facade. Hvis det ikke kan lade sig gøre, kan der søges dispensation.
 • Der skal til enhver tid sikres passage for fodgængere, personer med gangbesvær, handicap og kørestolsbrugere mv.
 • Der skal i alle gader være mindst 3,5 m fri passage til udrykningskøretøjer.
 • Skiltet må ikke hindre den frie oversigt ved kryds eller gadehjørner eller det frie udsyn til offentlig skiltning og/eller trafikregulerende foranstaltninger.
 • Ved dør- og portåbninger samt passager skal der altid være en fri afstand på mindst 0,5 m til hver side af denne.
 • Det er ikke tilladt at fastgøre skiltet til belægning eller byinventar.

For andre typer af skiltning henvises til Randers Kommunes skilteretningslinjer.

Affaldscontainere

Affaldscontainere må som udgangspunkt ikke placeres på vejareal. Kun i særlige tilfælde vil kommunen give tilladelse.

Læs mere om affaldshåndtering i Randers Kommunes Affaldsregulativer.

Udeservering – generelle vilkår

Udeservering må kun ske efter tilladelse fra Randers Kommune. Som hovedregel kan der højst disponeres i samme længde som butikkens facade.

Tilladelse gives normalt på følgende vilkår:

 • Der gives kun tilladelse til udeservering langs facader ved caféer, restauranter og lignende.
 • Arealet skal altid godkendes af Randers Kommune.
 • Tilladelsen gælder kun for det cvr-nummer, der fremgår af ansøgningen.
 • Der skal til enhver tid sikres passage for fodgængere, personer med gangbesvær, handicap og kørestolsbrugere mv.
 • Ved dør- og portåbninger samt passager skal der altid være en fri afstand på mindst 0,5 m til hver side af denne.
 • Arealet må ikke afskærmes, så det fremstår som privatisering af offentligt areal.
 • Det er ikke tilladt at etablere fast gulv, tæpper eller lignende.
 • Det samlede møblement på hver enkelt udeserveringsareal skal være ensartet og udgøre en helhed med hensyn til materialevalg og farver mv.
 • Plastikborde og –stole af helstøbt havemøbeltype må ikke anvendes.
 • Bord- og bænkesæt, hvor bordet og siddepladser er sammenhængende må ikke anvendes.
 • Udeservering kan finde sted i tidsrummet 10.00 – 24.00. Se dog særlige regler for Storegade.
 • Udenfor tilladte tidsrum for udeservering skal borde, stole og lign. stilles indendørs eller stables/samles/fastgøres på en sådan måde, at udstyret er sikret mod gæsters benyttelse udenfor åbningstiden. Dette kan f.eks. ske ved aflåsning af området og/eller ved sammenlåsning af møblerne. Er der lukket for udeservering i mere end én hverdag, skal alt fjernes fra vejareal.
 • I forbindelse med særlige arrangementer, som f.eks. Randers Festuge og Open By Night, kan der gives tilladelse til at opstille terrassevarmere, grill, fadølsanlæg og lignende.

Storegade – særlige vilkår

Udover ovenstående vilkår gælder følgende for Storegade:

 • I Storegade kan der disponeres i facadelængden ud til forkant af træhulsrist.
 • Udeservering må kun finde sted i tidsrummet kl. 10.00 – 24.00 på hverdage.
 • Udeservering må kun finde sted i tidsrummet kl. 10.00 – 02.00 fredage og lørdage, samt nætter op til helligdage.
 • I Randers Festuge må udeservering finde sted i tidsrummet kl. 10.00 - 04.00 torsdag, fredag og lørdag til morgenen efter og de øvrige dage til kl. 02.00 morgenen efter.

Parasoller – generelle vilkår

Parasoller må kun opstilles med tilladelse fra Randers Kommune. Parasoller er fritstående skærme monteret på én lodret stang, der stilles på en parasolfod og skaber beskyttelse mod sol og regn.

Tilladelse gives normalt på følgende vilkår:

 • Parasollerne skal være fritstående, dvs. monteret på en lodret stang. Der kan ikke tillades parasoltyper, der er monteret på vandrette stænger.
 • Parasoldugen skal være af ensfarvet lærred/stof og må ikke være signalfarvede eller stærke farver.
 • Parasollerne skal friholdes for reklamer og skiltning, dog kan butikkens/caféens navn diskret tillades med tekst og logo på parasollens flæser eller nederste kant.
 • Parasollen må kun placeres i udeserverings-/vareudstillingsarealet og må ikke placeres, så den rækker ud over kørebaner, adgange til porte, naboarealer mv.
 • Parasollens underkant skal være mindst 2,2 m over terræn.
 • Alle parasoller til samme butik/café skal være ens.
 • Parasoller skal fjernes uden for åbningstiden.
 • Parasoller må ikke fastmonteres i belægningen.

Læskærme – generelle vilkår

Læskærme må kun opstilles med tilladelse fra Randers Kommune. Læskærme defineres som lave, lodrette skærme, som skaber læ for vinden og fungerer som afgrænsning på udeserveringsarealet.

Tilladelse gives normalt på følgende vilkår:

 • Læskærme skal friholdes for reklamer og skiltning, dog må restaurantens/caféens logo/navn skrives på den nederste 1/5 del af skærmen.
 • Der skal bruges samme type læskærm ved hvert enkelt udeserveringsareal.
 • Læskærme må ikke opstilles, så udendørsarealet fremstår som privatisering af offentligt areal.
 • Skærmene skal være i god kvalitet og tilpasses det eksisterende gademiljø.
 • Skærmene skal være ensfarvet og må ikke være signalfarvede eller stærke farver.

Storegade – særlige vilkår

Udover ovenstående vilkår gælder følgende for Storegade:

 • Læskærme kan kun opsættes som et integreret element i forbindelse med pullerterne.
 • Fastmontering af læskærme kan kun ske med tilladelse fra Randers Kommune. Randers Kommune udfører arbejdet på ansøgers regning.
 • Læskærmene skal udformes som vist på bilag 2.

Markiser – generelle vilkår

Markiser defineres som skærme, der opsættes vandret på bygningens facade, og skaber beskyttelse mod sol og regn.  Markiser skal overholde den til en hver tid gældende lokalplan for midtbyen.

Opsætning af markiser, som rækker ud over vejareal, må kun ske efter byggetilladelse fra Randers Kommune. Ansøgning kræver en fuldmagt fra ejeren af ejendommen.

Tilladelse gives normalt på følgende vilkår:

 • Der kan udelukkende tillades udtræksmarkiser, der monteres direkte på facaden og uden sidedug.
 • Markiser skal rulles ind eller klappes sammen uden for butikkens åbningstid.
 • Der skal bruges samme type markiser ved hver enkelt butik.
 • Markisens forkant må ikke kunne rage ud i kørebanen.
 • Markisen skal monteres så der til en hver tid er mindst 2,2 m frihøjde under markisen.

Ramper til forretninger m.m.

Ramper, der sikrer handicapvenlig adgang til forretninger, må kun etableres efter tilladelse fra Randers Kommune. Ansøgning kræver en fuldmagt fra ejeren af ejendommen.

Tilladelser gives normalt på følgende vilkår:

 • Niveaufri adgang skal udføres i samme materialer og udtryk som belægningen ud for butikken.
 • Trapper skal forsynes med gelænder.
 • Der skal i alle gader være mindst 3,5 m fri passage til udrykningskøretøjer.
 • Ejeren af ejendommen afholder alle omkostninger forbundet med etablering, vedligeholdelse og fjernelse.
 • Vedligeholdelse af rampe i form af ukrudtsbekæmpelse, affaldsopsamling og vintervedligeholdelse påhviler ejeren af ejendommen.
 • Når ejeren af ejendommen ikke længere har behov for rampen, efterlades arealet i samme stand som inden etableringen. Ejeren af ejendommen afholder alle omkostninger forbundet med dette.
 • Ejeren af ejendommen afholder ligeledes selv alle omkostninger forbundet med midlertidig/permanent fjernelse af rampe i forbindelse med ledningsarbejder og lignende.

Arrangementer

Arrangementer på offentlige vejarealer må kun finde sted med tilladelse fra Randers Kommune.  Randers Kommune kan i den sammenhæng også give tilladelse til afspærring af veje ved særlige lejligheder, som for eksempel Randers Festuge, Open by Night og lignende.

Randers Kommune har flere områder i midtbyen, som er velegnet til større eller mindre arrangementer. Hvis du er i tvivl om, hvor det er bedst at placere arrangementet, og hvordan du som aktør skal forholde dig, er Randers Kommunes Eventsekretariat behjælpelig med råd og vejledning. Find flere informationer om arrangementer, byens pladser m.m. på detsker.randers.dk.

Når du har besluttet dig for hvor og hvornår, skal placering og dato koordineres med Randers Eventsekretariat, inden du skal søge tilladelse til at bruge vejarealet. 

Tilladelse gives normalt på følgende vilkår:

 • Omkring arrangementet skal der til enhver tid sikres passage for fodgængere, personer med gangbesvær, handicap og kørestolsbrugere mv.
 • Det skal til en hver tid være fri passage for udrykningskøretøjer.
 • Senest 1 time efter arrangementets afslutning skal affald og lignende, som måtte stamme fra arrangementet, indsamles og bortskaffes. Det er ikke tilladt at bruge kommunens skraldespande til det.
 • Hvis Miljøstyrelsens grænseværdier for støj fra virksomheder i områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder ikke kan overholdes, skal det fremgå af ansøgningen, sammen med tidsrummet for de støjende aktiviteter.

Brug af wireophæng og højtalere

Randers Cityforening ejer wirenettet i midtbyen og har det fulde ansvar for wirenettets vedligeholdelse, benyttelse, erstatningsansvar for skader på bygninger mm. Ansøgninger om benyttelse skal sendes via Randers Cityforening, som i hvert enkelt tilfælde skal søge tilladelse om ophængning og brug af wirenettet hos Randers Kommune.

Tilladelse gives normalt på følgende vilkår:

 • Hver wire må maksimalt belastes med 25 kg.
 • Hvis Miljøstyrelsens grænseværdier for støj fra virksomheder i områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder ikke kan overholdes ved brug af de ophængte højtalere, skal det fremgå af ansøgningen, sammen med tidsrummet for de støjende aktiviteter.

Midlertidige telte, overdækninger mm.

Opstilling af midlertidige telte, overdækninger, trægulve/-terrasser og lignende i forbindelse med særlige arrangementer, som for eksempel Randers Festuge må kun ske efter tilladelse fra Randers Kommune.

Tilladelse gives normalt på følgende vilkår:

 • Telte mm. må ikke fastgøres til belægninger.
 • Opstilling af telte skal overholde den til en hver tid gældende bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger samt eventuelle øvrige krav fra brandmyndighederne til det enkelte arrangement. Læs mere på Bygningsreglementet.dk.
 • Hvis teltet er større end 50 m² skal der søges en byggetilladelse, medmindre teltene allerede er certificerede.

Torvehandel – generelle vilkår

Torvehandel må kun finde sted efter tilladelse fra Randers Kommune. Tilladelse gives ved køb af Torvekort på vejeogtrafik@randers.dk.

Tilladelse gives normalt på følgende vilkår:

 • Et torvekort gælder fra d. 1/1 – 31/12 og skal altid medbringes på torvet og hænge synligt på standen.
 • Torvehandel må kun finde sted på de arealer der fremgår af bilag 1. Arealerne er opdelt i 2 zoner. En zone til salg fra køretøj, som er særligt indrettet til salgsvogn, og en zone hvor salg foregår fra stande. I denne zone er kun af- og pålæsning tilladt.
 • En torvehandler kan maksimalt råde over to stadepladser, som hver måler 3 m i længden.
 • Torvehandel er tilladt alle onsdage og lørdage hele året kl. 08.30 – 18.00. Herudover må juletorvehandel med dekorationer, gran og andet julen vedrørende finde sted hver dag kl. 08.30 - 18.00 fra og med den sidste hele uge i november og til og med den 24. december.
 • Af hensyn til færdslen skal standen være opstillet og klar til salg og biler benyttet i forbindelse med af- og pålæsning skal være flyttet senest kl. 08.30.
 • Ingen må indtage større plads, end den anviste stadeplads omfatter.
 • Staderne må højst være 1,5 m over gadeniveau. Overdækkede boder er undtaget.
 • Biler, som bruges til salg fra bagagerum, skal parkeres indenfor stadepladsens areal.
 • Parasoller må kun placeres i stadepladsarealet og må ikke placeres, så de rækker ud over kørebaner, adgange til porte, naboarealer mv.
 • Parasoller skal have en sådan højde, at fodgængere kan passere under.
 • Ved salg af varer, som kræver særlige tilladelser, er det til enhver tid ansøgers eget ansvar at sikre sig disse.

Mobile salgsboder

Mobile salgsboder må kun opstilles efter tilladelse fra Randers Kommune. En mobil salgsbod defineres som en selvkørende bod som maksimalt fylder 4 m².  Randers Kommune finder, i samarbejde med ansøger, en passende plads.

Tilladelse kan normalt gives på følgende vilkår:

 • Opstilling af salgsboden må tidligst påbegyndes 1 time før åbning.
 • Salgsboden skal være nedtaget og fjernet senest 1 time efter lukning.
 • Er salgsboden ikke bemandet, skal den fjernes fra den anviste plads.
 • Salgsboden skal fremstå pæn og vedligeholdt.
 • Salgsboden må ikke være til gene for eksisterende forretninger, restauranter, fodgængere samt øvrig færdsel.
 • Det skal til en hver tid være fri passage for udrykningskøretøjer.
 • Hvis omgivelserne tillader det, kan der på pladsen opnås tilladelse til opstilling af cafébord samt stole.
 • Pladsen skal efterlades rengjort og i samme stand som inden opstilling.
 • Ved opstilling af salgsbod må der ikke foretages ændringer på kommunen byinventar, belægning, beplantning o. lign.
 • Ansøger forpligter sig til at benytte sin plads mindst én gang om ugen i den ansøgte periode. Hvis det ikke efterleves, kan Randers Kommune inddrage tilladelsen.

Renholdelse, saltning og snerydning m.m.

For snerydning og glatførebekæmpelse samt renholdelse af veje, pladser, stier mm. henvises der til "Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Randers Kommune".

Det er grundejernes pligt, også i gågaderne, at rydde og salte de arealer, som er beregnet for gående. Det indebærer, at kun de arealer, der kan køres på, ryddes og saltes af kommunen. Af hensyn til gadeinventar og belægninger må der kun anvendes salt og grus til glatførebekæmpelse. Der må ikke anvendes salt tættere end 1 m på beplantning.

Renholdelse af gågader foretages af Randers Kommune mod betaling fra respektive grundejere med facade mod en gågade. Afregning sker pr. facademeter mod gågade. Østervold og Stemannsgade er undtaget.  Se kort på side 3.

Gadeinventar

Randers Kommune står for vedligeholdelsen af kommunens eget gadeinventar, samt tømning af kommunens affaldsspande.

Forretninger, caféer mv. må ikke anvende kommunale affaldsspande til bortskaffelse af eget affald.

Hjemmelsgrundlag

Regulativet er vedtaget af Byrådet 6. april 2021. Forinden blev der forhandlet med politiet 11. januar 2021. Regulativet træder i kraft 01.05.2021.

Regulativet er vedtaget med hjemmel i:

Lov nr. 1520 af 27/12/2014, Lov om offentlige veje m.v., §§ 80, 81, 83 og 89

Lov nr. 1537 af 21/12/2010, Lov om private fælles veje, § 66  

Lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11/12/2013, Færdselsloven, § 92

Bilag 1: Arealer til torvehandel

Bilag 2: Eksempler på afskærmning i Storegade