Nedklassificering af veje

Randers Kommune har besluttet at privatisere kommuneveje med begrænset offentlig færdsel.

Nedklassificering af veje betyder i praksis, at en række kommuneveje vil blive ændret til private fællesveje.

  • Vedligeholdelse af vejene overdrages derfor fra kommunen til grundejerne.
  • Vejene kan kun overdrages til grundejerne, hvis de er i god og forsvarlig stand.

I Randers Kommune har nogle veje status af kommuneveje og andre er private fællesveje. Der er ikke taget hensyn til den enkelte vejs betydning for den offentlige færdsel. Da kommunen ikke må gøre forskel, uden at have en saglig grund, skal alle veje med samme betydning for den offentlige færdsel have samme status.

Alle nyere og fremtidige bolig- og industriveje i Randers Kommune anlægges som private fællesveje, medmindre der er gennemkørende trafik på vejen.

Derfor har Byrådet besluttet at nedklassificere alle de kommuneveje, som har meget lille betydning for den offentlige færdsel, uanset hvor i kommunen vejen ligger.

Læs mere om den politiske beslutning her.

Sagen er midlertidig stillet i bero som følge af kommende ændringer til vejloven. Afgørelser, som er truffet, gælder fortsat.

Grundejerne langs nedklassificeret veje overtager  den fulde vedligeholdelse af vejene, inklusiv glatførebekæmpelse, snerydning og oprensning af rendestensbrønde.

For at vejen kan nedklassificeres, skal den være i god og forsvarlig stand. Vejens stand dokumenteres med en tilstandsrapport.

Du kan læse vejledningen til udarbejdelse af tilstandsrapporter her.

Vejledningen indeholder også billeder, der viser hvordan veje kan se ud og stadig leve op til kravene til vejenes stand.

Proces

Kommunen kan tidligst træffe endelig beslutning om, at en vej skal overgå fra kommunevej til privat fællesvej 4 år efter, at kommunen har offentliggjort, at den påtænker en sådan beslutning. Den endelige beslutning skal træffes senest 6 år efter offentliggørelsen. Offentliggørelsen vil ske på kommunens hjemmeside.

Ved en påtænkt beslutning om, at en vej skal overgå til privat fællesvej, skal kommunen udarbejde en foreløbig tilstandsrapport for at dokumentere, at vejen og dens udstyr er i god og forsvarlig stand i forhold til den fremtidige færdsel på vejen.

Inden den endelige beslutning træffes, skal de berørte grundejere høres, både om beslutningen og om den foreløbige tilstandsrapport. Grundejerne får en frist på 12 uger til at komme med indsigelser. Tilstandsrapporten skal samtidig offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Når fristen er udløbet, fremsendes en endelig tilstandsrapport til de berørte grundejere med klagefrist på 4 uger, samtidig med at rapporten offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Den endelige beslutning om at en vej skal overgå til privat fællesvej, kan først træffes efter klagefristens udløb.

Hvis der er klaget over tilstandsrapporten, kan der tidligst træffes endelig beslutning, når der er truffet afgørelse i klagesagen.

Lovhjemmel

Vejloven - Kap 9. Nedlæggelse af offentlige veje

§ 90. Når der efter reglerne i kapitel 2 er truffet beslutning om nedlæggelse af en offentlig vej, og vejen ikke opretholdes som offentlig under en anden vejbestyrelse, skal vejbestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt vejen skal opretholdes som privat adgangsvej for en enkelt ejendom, som privat fællesvej for flere ejendomme eller udgå som færdselsareal.

Stk. 2. Vejen skal opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom.

Stk. 3. Såfremt vejen opretholdes som privat vej for en enkelt ejendom, kan vejbesty­relsen tilpligte ejeren af denne at overtage vejarealet. §91, stk. 5, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Såfremt vejen fremtidig skal være privat fællesvej, skal vejbestyrelsen træffe bestemmelse om, for hvilke ejendomme vejen skal tjene som færdselsareal, og om, hvem der fremtidig skal være ejer af vejarealet. Bestemmelser om vejret og adkomst til vejen skal tinglyses ved vejbestyrelsens foranstaltning.

Stk. 5. Vejbestyrelsens påtænkte beslutninger efter stk. 1-4 skal kundgøres i de stedli­ge blade efter vejbestyrelsens bestemmelse. Ejere og brugere af ejendomme, der må skønnes at blive berørt af beslutningen, skal samtidig underrettes om denne. Kundgø­relsen mv. skal indeholde oplysning om bestemmelserne i stk. 2 og 6 samt § 91.

Stk. 6. Agtes vejen eller dele af denne ikke opretholdt som privat, skal der gives en frist på mindst 8 uger til over for vejbestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen bør opretholdes i medfør af stk. 2. Afviser vejbestyrelsen krav herom, kan afgørelsen kræ­ves indbragt for de i §§ 57 og 58 nævnte taksationsmyndigheder inden 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 7. Vejbestyrelsen kan tidligst træffe en beslutning om, at en offentlig vej skal ned­lægges og overgå til privat fællesvej eller privat vej, 4 år efter at vejbestyrelsen har offentliggjort, at den påtænker at træffe en sådan beslutning, og beslutningen skal træffes senest 6 år efter offentliggørelsen.

Stk. 8. Ved en beslutning om, at en offentlig vej skal nedlægges og overgå til privat fællesvej eller privat vej, skal vejbestyrelsen ved udfærdigelse af en tilstandsrapport dokumentere, at vejen med udstyr er i god og forsvarlig stand i forhold til den fremti­dige trafik på vejen.

Stk. 9. Transportministeren fastsætter nærmere regler om tilstandsrapporters ud­formning og indhold m.v. og om gebyrer til dækning af omkostningerne ved varetagel­se af opgaverne i forbin­delse med behandling af klager over vejbestyrel­sers tilstandsrapporter, jf. § 4, stk. 2. Transportministeren kan herunder fastsætte regler om, at gebyrer, der ikke erlægges rettidigt, skal tillægges renter i overensstemmelse med lov om renter ved forsinket betaling m.v., og regler om betaling for erindringsskrivelser.

Stk. 10. I forbindelse med høringen efter stk. 5, 2. pkt., sender vejbestyrelsen sin tilstandsrapport, jf. stk. 8, til de ejere og brugere af ejendomme, der skønnes at blive berørt af beslutningen, med en frist på mindst 12 uger til at fremkomme med indsigelser m.v. mod rapporten. Vejbestyrel­sen offentliggør samtidig tilstandsrapporten med en tilsvarende frist.

Stk. 11. Efter udløbet af fristen i stk. 10 udfærdiger vejbestyrelsen en endelig til­standsrapport, der sendes til de berørte ejere og brugere, forsynet med oplysning om klageadgangen, jf. § 4, stk. 2. Vejbestyrelsen offentliggør samtidig tilstandsrapporten.

Stk. 12. Endelig beslutning om, at vejen nedlægges som offentlig og overgår til privat, kan tidligst træffes efter klagefristens udløb, jf. § 4, stk. 3, og, såfremt tilstandsrappor­ten er påklaget, tidligst når der er truffet afgørelse i klagesagen.

Stk. 13. Beslutning om, at en offentlig vej skal nedlægges og overgå til privat, kan ikke i øvrigt begrunde erstatningskrav over for vejbestyrelsen.

§ 91. Såfremt der ikke i medfør af § 90 træffes bestemmelse om opretholdelse af en nedlagt offentlig vej som privat, skal vejarealet, uanset fra hvilke ejendomme det er erhvervet, delt efter vejens midtlinje, tilbydes ejerne af de til vejen grænsende ejen­domme for overtagelsesbeløb, der fastsættes af vejbestyrelsen.

Stk. 2. I mangel af mindelig overenskomst om overtagelsesbeløbets størrelse fastsæt­tes dette efter reglerne i §§ 51-58.

Stk. 3. Når hel eller delvis nedlæggelse af vejen er forudsat i en lokalplan, kan vejbe­styrelsen uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 frit råde over vejarealet. Det samme gælder, når en grundejer ikke ønsker at overtage vejarealet for det fastsatte beløb.

Stk. 4. Vejbestyrelsen kan i særlige tilfælde tilpligte ejeren af en tilgrænsende ejen­dom at overtage et aflagt vejareal.

Stk. 5. Vejbestyrelsen drager omsorg for matrikulær berigtigelse af de ændrede ejen­domsretlige forhold i forbindelse med nedlæggelse af veje som offentlige.

§90 stk. 2 og 6 samt §91 finder primært anvendelse i forbindelse med nedlæg­gelse eller omlægning af veje.