Vedligeholdelse af veje

Kommunen fører tilsyn med veje og stier, men opdager du fejl og mangler, kan du kontakte os via "Giv os et praj".

Kommunen gennemgår vejene på faste tidspunkter af året, enten til fods eller i bil.

Hvis du som borger opdager fejl og mangler ved vejene, skal du tage kontakt med kommunen. Det kan fx være fejl og mangler som:

  • belægningsskader, huller i asfalten eller ujævne fliser på fortove
  • dæksler og riste, som er i stykker eller ikke fungerer
  • skilte, lys, striber, rabatter, anlæg og/eller andet, som er nedslidt eller ødelagt.

I nogle tilfælde kan det være en grundejerforening eller et vejlaug, som har ansvaret for veje og stier. Det vil kommunen gøre dig opmærksom på, hvis du anmelder fejl og mangler.

En privat fællesvej er en vej, som ikke er offentlig, men som bruges af flere ejendomme og er åben for offentlig trafik.

Det er grundejere, grundejerforeningen eller vejlaug, der har ansvaret for den private fællesvej, og skal vedligeholde den, så den er sikker at færdes på.

Kommunen er vejmyndighed og afgør, om der skal fastsættes bestemmelser for, hvordan grundejere, grundejerforening eller vejlaug skal istandsætte og vedligeholde vejen.

Veje og Trafik har ansvaret for afvandingen af kommunevejene og sikrer, at alle rendestensbrønde (de firkantede riste i vejsiden) på kommunevejene bliver renset en gang om året.

Riste på kommuneveje

Randers Kommune har ansvaret for cirka 20.000 rendestensbrønde. Veje og Trafik har kun ansvaret for risten, rendestensbrønden og selve tilslutningsledningen, der fører vandet ind i hovedledningen.

Hovedledningen tilhører Vandmiljø Randers. Det er derfor Vandmiljø Randers, der har ansvaret for rensning af hovedledningen.

Er risten stoppet?

Hvis du opdager en rendestensbrønd, hvor vandet ikke forsvinder ned i, så tjek først, om du nemt selv kan fjerne blade og andet, som eventuelt har samlet sig i risten. Afhjælper det ikke problemet, så benyt dig af 'Giv os et praj', og så vi vil så snart som muligt se på problemet.

Private fællesveje

På private fællesveje og private veje er det grundejerne selv, der skal sørge for at vedligeholde rendestensbrøndene og tømme dem.

Randers Kommune råder i dag over 45 signalregulerede kryds, der fungerer som hjørnesten i den daglige afvikling af trafikken. En effektiv trafikafvikling er afhængig af, at signalanlæggene altid fungerer optimalt.

Anmeldelse af fejl ved signalanlæg

Størstedelen af vores signalanlæg i kommunen bliver automatisk overvåget. Hvis en fejl ikke bliver rettet inden for kort tid, kan du rette henvendelse via Giv os et praj.

Ved hastesager kontakt venligst Verdo på 8911 4900.

Påkørte standere

Hvis du oplever, at lysstandere er blevet påkørt, er du meget velkommen til at melde det, da påkørsler ikke altid kan registreres automatisk. Det vil være en stor hjælp, hvis du kan oplyse krydsets navn.

Fejlmelding kan ske via Giv os et praj.

Visioner

Randers Kommune har tre visioner for alle nuværende og fremtidige signalanlæg:

  • Signalanlæg skal medvirke til at sikre en så effektiv trafikafvikling som muligt.
  • Signalanlæg skal anvendes aktivt for at fremme grønne transportformer, herunder især kollektiv trafik og cykeltrafik.
  • Signalanlæg skal bidrage til en sikker trafikafvikling, og når behovet opstår, skal udrykningskøretøjer hjælpes frem i trafikken.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at kontakte Veje og Trafik-afdelingen på mail: vejeogtrafik@randers.dk.

Det er Randers Kommune, der har ansvaret for driften af gadebelysningen på kommunevejene.

Randers Kommune har indgået aftale med Verdo om drift og vedligeholdelse af kommunes gadelys

Ved hastesager kontakt venligst Verdo på 8911 4900.

Hvis gadelyset kortvarigt er tændt på hverdage i de lyse timer, kan det skyldes, at belysningen efterses for fejl, eller at lyskilder er ved at blive udskiftet.

Men hvis gadelyset er tændt i mere end 1-2 timer i dagtimerne eller i de lyse timer i øvrigt, kan det skyldes en fejl, der ikke er blevet opdaget, og som hurtigst muligt skal rettes.

Randers Kommune tjekker løbende gadelygterne og retter eventuelle fejl.

Vi sætter stor pris på, at borgere, der oplever fejl i gadebelysningen, retter henvendelser via Giv os et praj.

Du kan fejlmelde julebelysning ved at ringe til Eniig på tlf. 7015 1560.

Det er Vejdirektoratet, der har ansvaret for statsvejene.

Fejlmeldinger om huller i asfalt, gadebelysning,  signalregulering mm. på statsvejene skal derfor ske til Vejdirektoratet på mail: vd@vd.dk.

Du kan også ringe til Vejdirektoratet på tlf. 7244 3333 eller til Trafikkens Informations Center (TIC) på tlf. 8020 2060, hvor der er døgnvagt.

Du kan se et kort over statsveje i Randers Kommune.