Vedligeholdelse af veje

Kommunen fører tilsyn med veje og stier, men opdager du fejl og mangler, kan du tage kontakt os via "Give os et praj".

Kommunen gennemgår vejene på faste tidspunkter af året, enten til fods eller i bil.

Hvis du som borger opdager fejl og mangler ved vejene, skal du tage kontakt med kommunen. Det kan fx være fejl og mangler som:

  • belægningsskader, huller i asfalten eller ujævne fliser på fortove
  • dæksler og riste, som er i stykker eller ikke fungerer
  • skilte, lys, striber, rabatter, anlæg og/eller andet, som er nedslidt eller ødelagt.

I nogle tilfælde kan det være en grundejerforening eller et vejlav, som har ansvaret for veje og stier. Det vil kommunen gøre dig opmærksom på, hvis du anmelder fejl og mangler.

Skadeanmeldelse - Uheld på offentlig vej, stier m.v.

Er du så uheldig, at du er kommet til skade, eller din bil, cykel eller andet køretøj er blevet beskadiget på en offentlig vej i Randers Kommune, kan der opstå tvivl om, hvem der har ansvaret.

Randers Kommune er ikke erstatningsansvarlig for hændelige uheld.

Hvis kommunen aktivt har gjort noget forkert, eller hvis kommunen har undladt at gøre noget, som kommunen burde have gjort, kan kommune måske gøres ansvarlig.

Skaden skal desuden være en påregnelig følge af kommunens handling/undladelse. Det vil sige, at kommunen skal have haft mulighed for at kunne forudse, at fejlen eller forsømmelsen kunne medføre en skade og/eller et økonomisk tab.

Sådan anmelder du en skade til kommunen

Du skal tage to billeder og sende med til brug i behandlingsforløbet. Det første skal være et overbliksbillede, som angiver placeringen af årsagen til uheldet (hullet/ujævnheden/forhøjningen etc.). Det andet skal være et nærbillede, hvor der er brugt en måleenhed, for eksempel en tommestok eller lineal, så hullets dybde eller forhøjningen kan aflæses.

Det er desuden vigtigt, at du registrerer den præcise adresse og husnummeret, så kommunen kan finde frem til uheldsstedet.

Du skal downloade og udfylde nedenstående blanket og derefter sende den via formularen i bunden af denne side.

Når kommunen har modtaget din anmeldelse, vil forsikringsbehandleren overtage sagen, hvorefter det vurderes, om Randers Kommune er erstatningsansvarlig for din skade. Kommunen vil, inden der træffes en afgørelse, foretage en række undersøgelser af omstændighederne og forholdene omkring skaden. Når der er truffet en afgørelse, vil du få besked om udfaldet fra forsikringsbehandleren. Hvor lang tid sagsbehandlingen tager, afhænger af den enkelte sag.

Hvornår skal jeg henvende mig til eget forsikringsselskab?

Du skal altid henvende dig til eget forsikringsselskab i forbindelse med enten personskade og materielle skader og anmelde skaden.

Send skadeanmeldelsen

Randers Kommunes behandling af dine persondata