Kulturpolitik

Kulturpolitikken vedtaget i oktober 2022 er blevet til med afsæt i Randers Kommunes byrådsvision 2030.

Om politikken

Kulturpolitikken er blevet til med afsæt i Randers Kommunes byrådsvision 2030, vedtaget i oktober 2022. Processen for politikudformningen har desuden bygget på drøftelser i Sundheds-, idræts- og kulturudvalget, i netværket af professionelle kulturinstitutioner (KulturFokus) samt i et åbent borgermøde for kulturbrugere, -aktører og -institutioner i september 2022. Politikken har været udsendt fra Sundheds-, idræts- og kulturudvalget i offentlig høring, og den er endeligt vedtaget i Randers Kommunes byråd i februar 2023. Kulturpolitikkens virkningsperiode er 2023-2026.

Den henvender sig til alle aktører i Randers Kommune inden for kulturområdet, både professionelle institutioner, kulturforeninger, vækstlag, kulturbrugere og borgere, ligesom den sigter mod tværgående samarbejde med andre kommunale, regionale og nationale samarbejdspartnere.

Kulturpolitikken forventes indarbejdet i de aftaler, som de kommunale institutioner laver med Randers Kommune i regi af Randersmodellen. De selvejende kulturinstitutioner opfordres til at indarbejde sigtelinjer fra politikken i deres praksis.

Kulturpolitikken suppleres desuden af en ny Fritids- og idrætspolitik. Kulturpolitikken vil blive fulgt op af en implementeringsplan, der forelægges Sundheds-, idræts- og kulturudvalget. Her vil indsatser blive indkredset med mål og tidsplaner. Implementeringsplanen vil blive omdrejningspunkt for den afsluttende evaluering ved politikperiodens udløb.

 

Forord

Randers Kommunes byråd har med Vision 2030 formuleret, at vi skal være blandt de bedste steder at bo, vokse op, arbejde og drive virksomhed – og at vi skal nå det gennem de særlige kvaliteter, vi finder i vores natur, historie og fællesskaber og med et fokus på mennesker.

Kultur som oplevelse, som ramme om fællesskab og som kunstneriske udtryk bidrager til at nå visionen. Kulturen er et omdrejningspunkt for fællesskab og det kit, der binder os sammen i et samfund og giver os identitet. Vi ved, at aktive og kulturelt spændende byer tiltrækker og fastholder borgere. Derfor skal et mangfoldigt, rigt og inkluderende kulturliv gøre Randers kommune til et endnu bedre sted at bo og leve.

Alle kan bidrage, både kulturinstitutioner, borgere, brugere, de kulturelle foreninger, nationale og regionale samarbejdspartnere, sektorer på tværs i de kommunale forvaltninger, interesseorganisationer m.v. Vi ser allerede nu, at Randers Kommunes kulturliv begejstrer med sit enorme udbud. De professionelle kulturinstitutioner bærer en stor del af kulturudviklingen og kulturtilbuddene. Borgerne, både vores egne og de udefrakommende, har et stort forbrug af og kendskab til kulturen i Randers – ca. 80% af alle vores borgere er kulturbrugere. Det lykkes i dag ved, at kulturudbuddet drives fremad af vores kulturinstitutioner og kulturaktører, både sammen og hver for sig. I Randers Kommune er det således kulturinstitutionerne selv, der er primus motor i kulturlivet og de kulturelle aktiviteter, mens det kommunale bidrag fungerer mere faciliterende for kulturen. Men vi kan nå endnu bredere ud, og det er målet i de kommende år

Vi ved, at kunst og kultur kan spille en afgørende positiv rolle for børn og unge, deres fællesskaber, trivsel og dannelse. Vi ved også, at de kommende år vil byde på store forandringer i bo- og levemønstre pga. demografiske ændringer og ændrede forventninger til boformer. Derfor ønsker vi, at kulturpolitikken i den kommende byrådsperiode skal bidrage til at nå byrådets vision ved at fokusere på temaerne fællesskaber, børn og unge, kultur i det offentlige rum samt kultur for alle. Vi ved også, at blandt de allerstørste udfordringer lige nu, er presset på vores klima. Derfor skal der under alle vores aktiviteter være et klart fokus på bæredygtighed.

Vi glæder os til at arbejde sammen om disse visioner, så vi kan skabe bæredygtige og meningsfulde rammer om vores liv i Randers Kommune.

Torben Hansen
Borgmester

Louise Høeg
Formand for Sundheds-, idræts- og kulturudvalget

Foto: Søren Pagter

Fællesskaber

Vores politiske ambition er, at kulturtilbud og kulturaktiviteter skal bidrage som katalysator til, at fællesskaber vil opstå og næres overalt og for alle. Det er en vigtig forudsætning for et demokratisk og velfungerende samfund, at vi har et stærkt kulturliv, der kan sikre den sociale sammenhængskraft. Der ses en tendens til, at borgerne efterlyser mere fællesskab og sociale relationer i hverdagen – og et levende kulturliv er et svar på dette. Vi vil i løbet af perioden kunne se en øget brug af kulturtilbud af en endnu bredere kreds af borgere. Det vil blive en ny og udbredt fortælling, at Randers Kommune er blevet et sted, hvor kulturlivet benyttes af alle uanset alder, beskæftigelse, bosætning, særlige udfordringer og baggrund, fordi der er meningsfulde og spændende og underholdende tilbud for alle.

Vi vil arbejde på følgende områder:

 • Fokus på at introducere ny-tilflyttere til kulturlivet og derved åbne for nye fællesskaber.
 • Genudpegning af regionalt spillested på Turbinen.
 • Øge brugerfeltet af de 30-60-årige borgere, så det bliver en almindelig praksis for dem at gå ud og bruge kulturen med andre i den erhvervsaktive alder – f.eks. gennem aftenåbninger i flere kulturinstitutioner.
 • Sammentænkning af kulturelle fællesskaber og borgernes hverdagsliv – det skal være nemt at benytte kulturtilbud i en travl hverdag.
 • Understøttelse og facilitering af kulturbaserede fællesskaber på tværs af alder, socioøkonomi, værdier og traditioner.
 • Fremme mangfoldige fællesskaber ved at operere med en bredere opfattelse af kulturbegrebet.
 • Fokusere på, at de håndværks- og designorienterede unge i højere grad tænkes med som en del af det kulturelle felt for derved at sikre mangfoldighed.
 • Understøtte nye tilbud til familiefællesskaber og bydelsfællesskaber.

 

Børn og unge

Vores politiske ambition er, at børn og unge i Randers kommune står styrkede i deres liv. Vi ønsker at tilbyde og benytte kulturens særlige egenskaber i forhold til at give børn og unge plads til kreativt fællesskab og fordybelse i det præstationsfrie rum, som kulturtilbud kan være. Kunsten er et frit, legende, lærende felt, hvor såvel børn som unge kan udfolde sig alene og med deres jævnaldrende på en anden måde end skoleforløb og dagtilbud kan rumme. Det er et vigtigt og unikt supplement til trivsel, udvikling og dannelse. Vi ønsker, at kulturen bidrager positivt til social mobilitet. Vi ønsker i den kommende periode at se en markant øget brug af kulturtilbud hos børn, unge og børnefamilier. Vi vil se unge som talspersoner for, at den adgang til kunst og kultur, som de har oplevet i deres opvækst i Randers, har en afgørende positiv betydning, der giver dem mod på tilværelsen og styrke til at gå ud i livet.

Vi vil arbejde på følgende områder:

 • Kulturen skal være tilgængelig for børn og unge i dagtilbud, grundskoler, Randers Ungdomsskole, ungdomsuddannelser og fritidstilbud, så alle børn og unge bliver fortrolige med både kulturens udtryksformer og kulturinstitutionerne i Randers. Derfor skal kulturgarantierne fastholdes og udvikles, så børn og unge møder den professionelle kunst, både musik i bred forstand, scenekunst, billedkunst, skrivekunst og kulturhistorie.
 • Øge synligheden af unges egne aktiviteter i byens rum, understøttet af tilskudsmuligheder til unges kulturprojekter og administreret i øjenhøjde med de unge.
 • En tilbagevendende børnekulturfestival af professionel format og med høj kunstnerisk kvalitet for børn og børnefamilier fra såvel Randers kommune og områderne omkring Randers kommune.
 • Bygge bro mellem de forskellige ungegrupperinger inden for kultur og idræt.
 • Ungekulturhus for kreative unge i Von Hatten Hus.
 • Udvikle en samlet strategi for børn og unges møde med den professionelle kunst og vores kulturhistorie, hvor der prioriteres et forpligtende samarbejde med dagtilbud- og skoleområdet med fokus på decentrale besøg. Strategien skal desuden omfatte planer for udbredelse af sang som en naturlig del af børn og unges hverdag.
 • Billedskolen på Randers Kunstmuseum skal gøres til et permanent tilbud.
 • Randers Kommune får værtskabet for den nationale teaterfestival Aprilfestivalen inden udgangen af 2025.

Kultur i det offentlige rum

Vores politiske ambition er, at kulturen tænkes ind fra starten i alle byudviklingsprocesser. Vi vil gerne fremme, at der tænkes byliv sammen med byggeri. Vi ser et behov for plads til kulturelle aktiviteter i byens nuværende og nye rum som ramme om mødet mellem mennesker, og vi vil fremme mulighederne for kulturelle aktiviteter i de grønne miljøer. Vi vil kendes for at være en kommune, der sørger for levende byrum, hvor borgerne finder livsglæde, meningsfulde relationer og har masser af gode steder at være uden for eget hjem.

Vi vil arbejde med følgende områder:

 • Skabe fokus på kunst og kultur som integrerede dele af byudviklingen i Randers Kommune
 • Vi vil arbejde for at lave udviklingsplaner for kunst og kultur i det offentlige rum, herunder også for Flodbyen Randers, og afsøge mulighederne for samarbejde med Statens Kunstfond om udviklingsmulighederne.
 • Tværfaglighed og flere borgere skal inddrages tidligt i byudvikling, så byggeri giver den rigtige plads til det kulturelle liv, der også skal leves.
 • Fremme fokus på liv og aktivitet mellem husene – mere liv i byen.
 • Mere kunst i det offentlige byrum - vi ønsker et projekt med gavlmalerier af professionel kvalitet udbredt over centrum i Randers, bydelene uden om Randers og bygningsgavle over hele Randers Kommune i samarbejde med borgerne.
 • Fokus på gode samlingssteder i landdistrikterne for borgerne, især unge.
 • Aktivere de grønne miljøer, så der tænkes kunst og kultur ind sammen med borgerne.
 • Bruge de unikke byrum til flere kulturelle aktiviteter, f.eks. Sporbyen, J.O.K Plads, Slotspladsen, Remisen i Langå m.v. samt det grønne byrum omkring Nordre Fælled især til borgerinddragende aktiviteter.
 • Fornyelse af formidlingen af kunsten i det offentlige rum – skulpturerne.
 • Randers bys historie i midtbyen skal være mere synlig og tilgængelig, ved at der bliver opsat flere skilte på bygninger og pladser, der fortæller om Randers’ historie.

Kultur for alle

Vores politiske ambition er, at kulturen skal være alle til gode. De stærke kulturtilbud, vi allerede har, skal i endnu højere grad bredes ud over hele kommunen. Det skal også være nemmere at skabe lokale aktiviteter i landdistrikterne. Der skal tages hensyn til skoler og dagtilbuds lige adgang til kulturelle oplevelser, hvor decentrale kulturtilbud kan være en af løsningerne. Vi ønsker i det hele taget, at kultur bidrager til social mobilitet, ikke kun for børn og unge. Vi ønsker, at der løbende er fokus på, at alle oplever kultur som et oplevelsestilbud, der er naturligt og ligetil at benytte. Vi vil være en foregangskommune, når det handler om at brede kulturen ud til alle områder i kommunen.

Vi vil arbejde med følgende områder:

 • Aktivere potentialet for store synlige, borgerrettede kulturaktiviteter gennem øget samarbejde på tværs af de professionelle kulturinstitutioner og øvrige kulturforeninger/-aktører i hele Randers Kommune.
 • Kulturen skal tænkes ind i atypiske rammer for at nå borgerne bredt – midlertidig scene f.eks. på byggepladser, arbejdspladser m.v. – f.eks. med Kammerorkesterkoncerterne som foregangsbillede.
 • Udbredelse af kulturinstitutionernes aktiviteter til landdistrikterne, evt. gennem et samarbejde med landdistriktsudvalget.
 • Fortsat udbrede kultur- og kunstoplevelser til ældre med mobilitetsudfordringer, personer med handicaps samt socialt udsatte.
 • Flere offentlige dialogmøder, bl.a. afviklet decentralt, med kulturaktive og -brugere i løbet af kulturpolitikkens virkningsperiode for at åbne for nye kulturaktiviteter og -aktører.
 • Øget borgerinddragelse i kulturprojekter – borgerne skal betragtes som ambassadører fremfor kunder.
 • Lettere adgang til eventskabelse for borgerne med tydeligere tilbud om sparring og information om støttemuligheder – med øget antal aktiviteter over hele kommunen som resultat.
 • Vi vil på baggrund af en brugerundersøgelse på kulturområdet arbejde på, at de, der ikke eller i meget lille omfang benytter kulturtilbuddene, fremover bliver kulturbrugere.