Politikker

Politikker for de enkelte udvalg udmønter den fælles vision og fagudvalgets ønsker på eget fagområde. En politik kan også gå på tværs af flere områder.

Politikker under udarbejdelse

  • Forebyggelsespolitik (Børn- og Familieudvalget)

Politikker i høring

Inden en politik bliver endelig vedtaget af fagudvalget og byrådet, bliver den sendt i høring. Der er i øjeblikket ingen politikker i høring.

Vedtagne politikker

Arkitekturpolitikken indeholder store ambitioner om arkitektonisk kvalitet i hele Randers Kommune.

Byrådets arkitekturpolitik skal være med til at sikre en tilpasning af nybyggeri til de eksisterende bygninger, til området, til landsbyen, til kvarteret, til landskabet eller naturen. Kvalificeret sagsbehandling, på baggrund af fastlagte retningslinjer i vejledningsgrundlaget, skal forhindre skæmmende bygninger og offentlige rum, herunder sikre byrummenes og landområdernes særlige karakter.

Læs arkitekturpolitikken.

Beskæftigelsespolitikken - Beskæftigelsesplan 2019 - tager udgangspunkt i beskæftigelsesudvalgets seks fokuspunkter for perioden 2018-2021. De seks fokuspunkter indgår under Randers Kommunes vision: "Randers - vi tør gå nye veje".

Med de seks fokuspunkter som omdrejningspunkt i beskæftigelsesplanen, vil jobcentret have et særligt fokus på disse områder frem til 2021, og samtidig vil beskæftigelsesplanen have et flerårigt sigte. Beskæftigelsesplanen vil dog hvert år blive opdateret og justeret i forhold til udviklingen.

De 6 fokuspunkter er:

  • Unge i uddannelse eller beskæftigelse.
  • Samspil mellem arbejdsmarkedsområdet og erhvervslivet for at sikre job og uddannelse.
  • Helhedsorienteret indsats for at få udsatte borgere i beskæftigelse.
  • Den gode borgerkontakt på jobcentret.
  • Vellykket integration af flygtninge i Randers Kommune.
  • Sund økonomi på beskæftigelsesområdet.

Læs beskæftigelsespolitikken.

Gode overgange fra dagtilbud til skole og fritidstilbud, tæt samarbejde med forældre, at støtte børn i at lære at mestre eget liv og blive så dygtige som de kan og ikke mindst fokus på en tidlig indsats, fordi det virker. Det er nogle af nøgleordene i Børn- og ungepolitikken.

Politikken handler om retningen for de mange aktiviteter og tilbud til børn og unge i alderen 0-18 år og er udarbejdet i samarbejde mellem Børn og Skole og Socialområdet.

Læs børn- og ungepolitikken.

Erhvervs- og turismepolitikken skal sikre rammer, der understøtter virksomhedernes drift og udvikling.

Politikken handler om, hvordan Randers Kommune sikrer, at det lokale erhvervsliv har rammer, hvor virksomheder kan vækste og skabe arbejdspladser, og hvordan Randers Kommune kan bidrage til at skabe bedre vilkår for turismeerhvervet.

Læs erhvervs- og turismepolitikken.

Randers Kommunes vision for 2030 sætter kursen for en udvikling, der fastholder
kommunen som et af de bedste steder at bo og vokse op.

Vores fritidsliv skal derfor være mangfoldigt med masser af muligheder for oplevelser og et godt og aktivt liv. Der skal være noget for alle. Med vores natur og vores stærke fællesskaber skaber vi afsæt for de mest aktive borgere i Danmark.

Læs fritids- og idrætspolitikken.

Indkøbspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og konkurrenceudsættelse i Randers Kommune.

Indkøbspolitikken gælder for hele Randers Kommune. Den er rettet mod kommunens ansatte, men i høj grad også mod leverandører, der ønsker at kende rammerne for kommunens indkøb og konkurrenceudsættelse.

Randers Kommunes opgaver skal løses mest effektivt og hensigtsmæssigt ud fra en helhedsbetragtning. Derfor anvendes konkurrenceudsættelse som et blandt flere midler til fortsat at sikre, at vi får mest muligt for pengene.

Med den nye politik sættes fokus på økonomisk ansvarlige, effektive og professionelle indkøb, som sker efter totaløkonomiske principper og med en høj grad af digitalisering af indkøbsprocessen. Bæredygtighed og samfundsansvarlighed spiller en central rolle i politikken og understreger, at kommunen lægger vægt på miljømæssige og sociale hensyn – også i forbindelse med indkøb. I politikken fremhæves desuden vigtigheden af at have et professionelt og effektivt samarbejde med kommunens eksisterende og potentielle leverandører samt eksterne samarbejdspartnere.

Læs indkøbspolitikken.

Rent drikkevand, bedre adgang til naturen for borgere, bedre biodiversitet og grøn erhvervsudvikling. Det er nogle af emnerne i en ny klima-, natur- og miljøpolitik, som Randers Byråd enstemmigt har godkendt.

Læs klima-, natur- og miljøpolitikken.

Randers Kommune skal være et fantastisk sted at bo, leve, vokse, arbejde og drive virksomhed i.

Og kulturen er en vigtig faktor for at leve et rigt liv, for her mødes vi i fællesskaber, hvor vi lytter, tænker, ler, røres og mærker spor af fortid og fremtid.

Kulturpolitikken skal sikre, at vi alle – børn, unge, voksne, ældre – uanset hvor vi bor i kommunen, kan møde både kunst og kultur, hvad enten det er i de professionelle kulturinstitutioners imponerende udbud eller i det er i de fællesskaber, der opstår mellem os som borgere.

Politikken er derfor også udviklet med den størst mulige inddragelse af borgere, kulturaktører, forvaltninger på tværs, politikere og virksomheder for at få alle vigtige perspektiver med.

Læs kulturpolitikken.

Alle uanset køn, identitet og seksuel orientering
skal have lige muligheder og fri livsudfoldelse i leg, uddannelse, arbejde, familieliv og samfundet generelt.

Læs Randers Kommunes Kønsligestillingspolitik.

Landdistriktspolitikken udstikker de overordnede rammer for det, der skal arbejdes med for at gøre Randers Kommunes landdistrikter endnu mere tiltrækkende.

Overordnet set er politikken opdelt i temaerne:

  • Rammer for fællesskaber på landet
  • Rammer for bosætning på landet
  • Samskabelse

Læs landdistriktspolitikken.

I Randers Kommune har vi fokus på tidlige indsatser, sundhed og forebyggelse. Det er en del af Randers Byråds vision for 2018, og denne Omsorgs- og Værdighedspolitik er med til at omsætte visionen til handling. Omsorgs- og Værdighedspolitikken beskriver de overordnede rammer for omsorgsområdet. De konkrete tiltag for borgerne bliver løbende besluttet og iværksat af byrådet, omsorgsudvalget og medarbejderne i omsorgsområdet. Politikken henvender sig til alle borgere som har behov for visiterede ydelser fra omsorgsområdet. Størstedelen af disse borgere tilhører den ældre befolkningsgruppe, men politikken omfatter alle alders og befolkningsgrupper med behov for støtte fra omsorgsområdet. Randers Kommunes politik for omsorg og værdighed indeholder definitioner, holdninger og mål, som er suppleret med interessant fakta fra området.

Læs omsorgs- og værdighedspolitikken.

Personale- og ledelsespolitikken angiver de overordnede personalepolitiske rammer.

Personale- og ledelsespolitikken har til formål at støtte gode vilkår og udviklende rammer for medarbejderne. Den skal medvirke til et godt arbejdsmiljø og understøtte den attraktive arbejdsplads for vores nuværende medarbejdere og ledere samt bidrage til at tiltrække og fastholde de mange nye medarbejdere, som vi får brug for i fremtiden.

Læs personale- og ledelsespolitikken.

I politikken bliver det fastslået, hvad vi i Randers Kommune vil med aktivt medborgerskab, og hvordan vi vil opnå det. Derfor følger politikken gennemgående to spor om, hvad vi vil, og hvordan vi vil gøre det. Sådan vil vi vise, hvordan vi vil tænke Randers’ borgere ind i de fælles opgaver, så borgerne får indflydelse på det, der ligger dem nært, og vi sammen kan skabe et endnu bedre Randers.

Læs politikken for aktivt medborgerskab.

Randers kommunes handicappolitik er udformet under overskriften "Politik for borgere med særlige behov" og er baseret, at borgerens ønsker og drømme til eget liv er afsættet for det fælles arbejde. Det er med udgangspunkt heri, at vi i de kommende år vil arbejde for, at flere borgere kommer i uddannelse eller beskæftigelse samt at flere borgere mestrer eget liv. Det er vigtigt at have fokus på dette, da det øger livskvaliteten ved at give den enkelte flere muligheder, gør dem i stand til at gribe de muligheder, som opstår samt bidrager til at styrke fællesskabet.

Politik for borgere med særlig behov er med til at sikre den rette kurs, da politikken beskriver de overordnede rammer og målsætninger for samarbejdet med borgere i Randers Kommune, der på den ene eller anden måde har en funktionsnedsættelse eller andre barrierer og derfor har et særligt behov for støtte fra kommunens side.

Læs politikken for borgere med særlige behov.

Rejsepolitikken omfatter økonomiudvalget og de stående udvalgs deltagelse i rejser.

En rejse forstås i denne rejsepolitik som en aktivitet, som strækker sig over flere dage, og hvor alle medlemmer af det pågældende udvalg er inviteret til at deltage.

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser, konferencer, seminarer og lignende er ikke omfattet af rejsepolitikken.

Læs rejsepolitikken.

Vi ønsker at understøtte det gode liv for alle borgere og arbejde for mere lighed i sundhed og sygdom.

Det betyder et helhedsorienteret blik på borgerens liv og gode rammer for, at borgerne kan leve et godt liv med sundhed og trivsel.

Sundhedspolitikken har et særligt fokus på målgrupperne børn og unge og borgere med kronisk sygdom.

Hent Randers Kommunes sundhedspolitik.

Folkeskolerne i Randers skal ruste eleverne bedst muligt til en fremtid i forandring, og flere unge skal i uddannelse. Det er kerneområderne i uddannelsespolitikken.

Børn og unge skal dannes og uddannes, så de kan realisere deres drømme og håb for fremtiden. Samtidig skal Randers som en attraktiv uddannelsesby være med til at sikre, at flere unge under 25 år gennemfører en ungdomsuddannelse.

Læs uddannelsespolitikken.

Kommunens økonomiske politik vedtages af byrådet og vil kunne ændres af byrådet. Politikken evalueres og (gen)vedtages ved starten af en ny byrådsperiode.

Overordnet kan målet med den økonomiske politik sammenfattes i målsætningerne om, at Randers Kommune skal være kendetegnet ved: En sund økonomisk styringskultur og sikker drift.

Læs den økonomiske politik.