Ældrerådet

Ældrerådet medvirker til kontakten mellem byens ældre befolkning og byrådet og kan på eget initiativ komme med forslag til en god ældrepolitik.

Alle forslag, der vedrører den ældre del af befolkningen, skal før de når frem til politisk vedtagelse, sendes til høring i ældrerådet.

Alle borgere over 60 år og deres pårørende kan henvende sig til ældrerådet med spørgsmål og sager, der har generel eller principiel interesse.

Ældrerådet vælges af og blandt befolkningen over 60 år. Ældrerådet består af 11 medlemmer.

Byrådssekretariatet varetager sekretariatsfunktionen for Ældrerådet. Henvendelse kan ske til juridisk konsulent Camilla Juul Nielsen på camilla.juul.nielsen@randers.dk.

 

Formand - Aase Boje

Aase Boje
8930 Randers NØ
Tlf.: 2424 1752
Mail: Aase.boje@icloud.com

Næstformand - Arne Binderup

Arne Binderup

8920 Randers NV
Tlf.: 2466 9845
Mail: binderup.arne@gmail.com

Annette Johanne Nielsen

Annette Johanne Nielsen
8920 Randers NV
Tlf.: 2145 9482
Mail: Wingesvej41@mail.tele.dk

Lena Gjettermann Stampe

Lena Gjettermann Stampe
8930 Randers NØ
Tlf.: 6171 7346
Mail: lenastampe@hotmail.com

Bent Martinsen

Bent Martinsen
8900 Randers C
Tlf.: 2058 3185
Mail: martinsenbent@gmail.com

Carsten Brandenborg

Carsten Brandenborg
8920 Randers NV
Tlf.: 2248 9219 Mail: carstenbrandenborg@mail.dk

Ejvind Holger Clemmensen

Ejvind Holger Clemmensen
8930 Randers NØ
Tlf.: 4263 8242
Mail: ejc@fiberflex.dk

Kirsten Juul Thorup

Kirsten Juul Thorup
8940 Randers SV
Tlf.: 5198 3430
Mail: k-pthorup@youmail.dk

Leif Torsten Aaby

Leif Torsten Aaby
8981 Spentrup
Tlf.: 5186 0707
Mail: lejola@nrdc.dk

Peder Vagn Poulsen

Peder Vagn Poulsen
8920 Randers NV
Tlf.: 2687 9324
Mail: pedervp@hotmail.com

Susanne Jensen

Susanne Jensen
8930 Randers NØ
Tlf.: 6177 7146
Mail: s.jensen@c.dk

Ældrerådet medvirker til kontakten mellem
byens ældre befolkning og byrådet.

Alle forslag, der vedrører den ældre del af befolkningen, skal før de når frem til politisk
vedtagelse, sendes til høring i ældrerådet.

Hvad skal ældrerådet høres om?

 • Randers kommunes budgetter.
 • Alle kommunens tiltag inden for ældreområdet.
 • Planer om byggeri af boliger for ældre.
 • Planer for byggeri af plejehjem, samt udvidelser og evt. nedlæggelser.
 • Kvalitetsstandarder i hjemmeplejen.
 • Kvalitetsstandarder for plejehjem m.m.
 • Madservice i hjemmet og på plejehjem.
 • Kulturelle tilbud til ældre borgere.
 • Bybusdrift og Flexture for ældre borgere.
 • Sikre at fortove, gader og veje er ældrevenlige.

Ældrerådet kan på eget initiativ komme med forslag til god ældrepolitik.

Alle borgere over 60 år og deres pårørende kan henvende sig til ældrerådet med spørgsmål og problemer, der har generel eller principiel interesse.

Klagesager henvises til det klagesystem, der har med det enkelte lovområde at gøre. Nogle klager vil kunne danne grundlag for mere principielle overvejelser, og derfor kan problematikken evt. drøftes i ældrerådet.

Ældrerådet har 3 medlemmer i redaktionen af ”Pensionistavisen”, der udkommer 4 gange årligt og leveres til alle ældre i kommunen.

Endvidere nedsættes arbejdsudvalg efter behov.

For at støtte de ældre borgere, der køber kommunal mad, besøges alle områdecentre et par gange om året. En gruppe af ældrerådsmedlemmer spiser et måltid af dagens ret og rapporterer deres indtryk til Omsorgschefen i Randers Kommune.

Ældrerådet holder møde den anden onsdag i hver måned undtagen i juli måned.

Møderne i 2024 afholdes:

Dato Type af møde Sted og tid
10. januar Ordinært møde Laksetorvet, C.3.10, kl. 09.15
30. januar Stormøde om ældres velfærd Messe C, Fredericia, kl. 10.30-15.45
14. februar Ordinært møde Laksetorvet, D.3.39, kl. 09.15
19. februar Ældrerådets temadag Laksetorvet, D.3.39, kl. 09.00-15.00
4. marts Dialogmøde med omsorgsudvalget Laksetorvet, nærmere info følger
13. marts Ordinært møde Laksetorvet, C.3.10, kl. 09.15
10. april Ordinært møde Laksetorvet, D.3.39, kl. 09.15
6. + 7. maj Danske Ældreråds Repræsentantskabsmøde og Ældrepolitiske konference Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg
8. maj Ordinært møde Laksetorvet, C.3.10, kl. 09.15
15. maj Møde med Udsatterådet og Handicaprådet Søjlesalen på Værket, kl. 16.00
12. juni Ordinært møde + Møde med Ældre Sagen

Laksetorvet, C.3.10, kl. 09.15 + Odinsgade, kl. 12.00

7. august Ordinært møde Laksetorvet, C.3.10, kl. 09.15
13. august Ældretræf Arena Randers, nærmere info følger
4. september Ordinært møde Laksetorvet, D.3.39, kl. 9.15
9. september Dialogmøde med omsorgsudvalget Laksetorvet, nærmere info følger
9. oktober Ordinært møde Laksetorvet, C.3.10, kl. 09.15
13. november Ordinært møde Laksetorvet, C.3.10, kl. 09.15
11. december Ordinært møde + juleafslutning Laksetorvet, C.3.10, kl. 09.15

Ældrerådet er én gang årligt vært ved et Ældretræf, hvor kommunens ældre inviteres til at have en hyggelig og informativ eftermiddag sammen med udstillere fra kommunale tilbud til ældre, sang og kaffe.

Kaffekoncert og Ældretræf 2024 afholdes den 13. august 2024 i Arena Randers.

Møders afvikling

Ordinære møder afholdes den anden onsdag i hver måned undtagen i juli.

Indkaldelse til ordinære møder med angivelse af indhold, tid og sted udsendes senest onsdag i ugen før mødets afholdelse.

Punkter til dagsordenen skal tilstræbes at være formanden i hænde 10 dage før mødet.

Dagsordenen skal som faste punkter indeholde:

 • Godkendelse af referat
 • Nyt fra formanden
 • Nyt fra udvalgene
 • Eventuelt (der kan ikke træffes beslutninger under eventuelt)
 • Orientering udadtil.

Hastemøder kan indkaldes med kort varsel.

Afbud meddeles formanden eller sekretariatet.

Formanden er ordstyrer på mødet.

Ved afslutningen af behandlingen af et punkt på dagsordenen konkluderer formanden, og konklusionen føres til referat.

Beslutningsreferat fra møder udarbejdes af sekretariatet og godkendes af formanden, hvorefter det udsendes hurtigst muligt.

Høringssvar

Udarbejdes af sekretariatet på baggrund af drøftelser på ældrerådets møder. Sendes til hele rådet til kommentarer og godkendelse, inden de offentliggøres.

Kontakt til forvaltningen, byrådet og pressen

Medlemmer af ældrerådet kan frit udtale sig på egne vegne.

Ældrerådets formand udtaler sig på ældrerådets vegne.

Kontakten fra ældrerådet til forvaltningen, byrådet og udvalgene går gennem formanden og sekretariatet.

Udvalg

Udvalg eller arbejdsgrupper består af minimum 3 medlemmer, og der kan deltage andre borgere over 60 år udover medlemmer af rådet, jfr. vedtægterne § 6.4.

Arkivering

Sekretariatet opbevarer alle relevante dokumenter.

Kurser

Afholdelse af udgifter til deltagergebyr samt diæt og kørselsgodtgørelse skal på forhånd godkendes af formanden.

Opdateret pr. 10. august 2022

Vedtægterne er godkendt af Randers Byråd på et møde den 9. januar 2013.

1. Navn

1.1 Ældrerådet er valgt efter reglerne i Retssikkerhedsloven.

2. Formål

2.1. Ældrerådet skal rådgive byrådet om ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.

2.2 Byrådet skal høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre.

3. Virksomhed

3.1. Ældrerådets medlemmer har tavshedspligt i det omfang det følger af lovgivningen eller af særlige bestemmelser i enkelte sager.

3.2 Ældrerådet kan af egen drift udtale sig og stille forslag om ethvert emne, der har betydning for de ældre i kommunen.

3.3 Ældrerådet kan ikke behandle spørgsmål, som kun vedrører enkeltpersoner blandt de ældre borgere eller blandt kommunens ansatte, medmindre sagen er af generel eller principiel karakter.

3.4 Ældrerådet udøver sin virksomhed i møder, som ikke er åbne for offentligheden. Dagordener og beslutningsreferater er offentligt tilgængelige på Randers Kommunes hjemmeside.

3.5 Ældrerådet skal holde sig orienteret om de ældres levevilkår i kommunen og om deres ønsker og behov.

3.6 Ældrerådet skal medvirke til at orientere borgerne om kommunens ældrepolitik og dens forskellige tilbud.

3.7 Ældrerådet sekretariatsbetjenes af byråds- og direktionssekretariatet.

4. Ældrerådet

4.1. Til ældrerådet vælges 11 medlemmer.

4.2. Endvidere vælges 7 suppleanter i prioriteret rækkefølge ud fra det opnåede antal stemmer. En suppleant bliver medlem af rådet, når et medlem udtræder eller er forhindret i at varetage sit hverv i mindst 3 måneder.

4.3. Alle personer, som på valgdagen er fyldt 60 år, og som senest 7 dage før valgdagen har folkeregisteradresse i Randers Kommune, har valgret og er valgbare til ældrerådet.

4.4. Medlemskab af ældrerådet er frivilligt. Der ydes diæter, udgiftsgodtgørelse mv. efter reglerne i lov om kommunernes styrelse § 16 a, jf. lov om retssikkerhed på det sociale område § 31 stk. 3 og stk. 4.

4.5. Der kan ikke gøres krav af nogen art gældende overfor ældrerådets medlemmer.

5. Valget

5.1. Byrådet fastlægger i samråd med ældrerådet de nærmere bestemmelser for valgets gennemførelse.

5.2. Ældrerådets funktionsperiode følger byrådets valgperiode.

6. Konstituering

6.1. Ældrerådet konstituerer sig senest 15 dage efter valget med formand og næstformand.

6.2. Det konstituerende møde indkaldes og ledes – indtil valg af formand har fundet sted – af det medlem, som længst har været medlem af ældrerådet. Hvis alle er nyvalgte eller flere har samme anciennitet, ledes mødet af den ældste af disse.

6.3. Ældrerådet konstituerer sig efterfølgende hvert år på mødet i januar.

6.4. Ældrerådet kan nedsætte arbejdsgrupper, hvor der foruden medlemmer af ældrerådet kan deltage andre borgere, der er fyldt 60 år.

6.5. Arbejdsgruppens kommissorium besluttes af ældrerådet, og gruppen kan aldrig udtale sig på ældrerådets vegne.

7. Økonomi

7.1. Byrådet afholder de nødvendige udgifter ved rådets virksomhed.

7.2. Byrådet er efter anmodning fra ældrerådet behjælpelig med at skaffe lokaler til møder.

8. Møder

8.1. Ældrerådet fastlægger selv sin forretningsorden, hvori angives mødehyppighed, regler for dagsorden, regler for indkaldelse og øvrige regler for rådets arbejdsform.

8.2. Ældrerådet holder dog mindst et møde hver måned (undtagen juli måned). I øvrigt efter behov.

8.3. Ved afgørelser, der træffes ved afstemning, gælder almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed vil formandens stemme være afgørende.

8.4. Ældrerådet er beslutningsdygtigt, når mindst 6 medlemmer er til stede.

8.5. Der skrives beslutningsreferat af alle møder og referatet tildeles alle mødeberettigede, se i øvrigt pkt. 3.4.

9. Samarbejde

9.1. Randers byråd og ældrerådet lægger vægt på at have et konstruktivt og positivt samarbejde til gavn for de ældre i Randers Kommune.

9.2. Ældrerådet mødes efter behov med de stående udvalg til drøftelse af ældrepolitiske emner.

9.3. Den lovbestemte høring af ældrerådet gælder, hvad enten beslutning træffes i byrådet eller i et udvalg herunder.

9.4. Denne høring skal ske i god tid, inden der træffes beslutning. Høringsperioden er sædvanligvis mindst 3 uger. I hastesager aftales særlig høringsprocedure mellem borgmester/udvalgsformand og ældrerådsformand. Ældrerådets udtalelse skal følge med sagsfremstillingen og indstillingen som påtegning eller særskilt bilag.

9.5. Hvis byrådet overdrager udførelsen af opgaver inden for sit ansvarsområde til private entreprenører eller andre offentlige udfører, skal det sikre sig, at ældrerådet stadig bliver hørt om væsentlige eller principielle spørgsmål, som vedrører de ældre.

10. Godkendelse og ændring af vedtægten

10.1. Denne vedtægt træder i kraft efter godkendelse i Randers byråd.

10.2. Vedtægterne kan kun ændres efter vedtagelse i ældrerådet samt i byrådet.