Strategi for erhvervslokalisering

I 2022 bliver der udarbejdet en strategi for erhvervslokalisering, der skal gøre det let for virksomheder at finde den rette placering.

Randers Kommune er i gang med at tage pulsen på erhvervsområderne. Byrådet ønsker nemlig at sikre, at der er de rigtige arealer på hylderne de rigtige steder, så virksomheder kan tiltrækkes og fastholdes, samt at miljøkonflikter kan undgås. Midlet til målet er en strategi for erhvervslokalisering, der udarbejdes i 2022.

Strategien bygger på et analysearbejde, dialog med erhvervslivet, en vurdering af fremtidens behov og et opdateret overblikket over eksisterende erhvervsområder i kommunen. Strategien bliver fundamentet for en fremadrettet planlægning i form af bl.a. en opdatering af kommuneplanen. Strategien anvendes ligeledes som værktøj for placering af nye virksomheder eller ved flytning af eksisterende. Strategien skal samtidig sikre, at der findes egnede og tilstrækkelige arealer udlagt til fremtidens erhvervsbehov.

Kort sagt vil Randers være på forkant for fortsat at være en attraktiv erhvervskommune med fokus på at opnå synergier mellem erhvervsvirksomheder og samtidig reducere risiko for miljøkonflikter. .

Kortlægning af eksisterende erhvervsområder

I første omgang kortlægger forvaltningen kommunens erhvervsområder. Kortlægningen omfatter analyser af områdernes indhold, tilgængelighed og muligheder – herunder et servicetjek af, hvordan den kommunale planlægning passer ind med virkeligheden.

I de fleste områder vil der ske en besigtigelse af området, ligesom ledige grunde, infrastruktur, miljøforhold og andet analyseres. Det er vigtigt for at få en bred viden om både områdets aktuelle indhold og fremtidige potentialer.

Et kik i krystalkuglen – fremtidens erhverv

Efter kortlægningen tages temperaturen på fremtidens erhvervsarealer. Erhvervslivet er under konstant forandring, hvorfor det skal undersøges, hvad det er fremtidens erhvervsområder skal kunne rumme i forhold til virksomhedstyper, beliggenhed, bygningsvolumen med videre.

Til dette arbejde inviteres en række virksomheder og organisationer til en snak om fremtiden – et kik i krystalkuglen. Randers kommune vil derfor i den kommende tid kontakte en række virksomheder og interessenter til en snak om muligheder, ønsker og begrænsninger.

Strategien som redskab

Strategien angiver udviklingsretning og potentialer for de enkelte erhvervsområder i kommunen, så det er let for virksomheder at finde placeringsmuligheder i forhold til infrastruktur, service og synergier mellem øvrige virksomheder. Fremadrettet vil strategien også medvirke til at understøtte, at der er sammenhæng mellem den kommunale planlægning og investeringer i fx infrastruktur og forsyning.

Dermed bliver strategien for erhvervslokalisering et strategisk redskab for både den kommunale planlægning grundsalgsstrategi, planlægning af infrastruktur, men også for virksomhederne til at sikre sig den rette placering.

Efter udarbejdelsen af strategien for erhvervslokalisering vil der ske nødvendig tilpasning i den kommunale planlægning – både kommuneplan og lokalplaner. Derved vil eksisterende virksomheder kunne opleve, at planlægningen kan give nye eller andre muligheder, men eksisterende lovlig anvendelse kan naturligvis fortsætte. Sker der ændringer i kommunens planlægning sker dette med et politisk mandat og på baggrund af en offentlig høring.