Placeringen af Ringboulevardens forlængelse er fastlagt

Randers Byråd har på mødet den 22. maj 2023 valgt, hvor vejstykket, der kommer til at forbinde Ringboulevarden med Udbyhøjvej, skal ligge. Samtidig blev det besluttet, at forvaltningen nu går i gang med den detaljerede planlægning, der vil gøre det muligt at anlægge vejen på den valgte strækning.

En forlængelse af Ringboulevarden skal forbedre fremkommeligheden for den øst-vestgående trafik i den nordlige del af Randers. Og nu har Randers Byråd taget stilling til et helt centralt spørgsmål i det forberedende arbejde. Nemlig linjeføringen af det vejstykke, der skal forbinde Ringboulevarden med Udbyhøjvej.

På mødet den 22. maj 2023 valgte byrådet det såkaldte alternativ 2 med en længde på ca. 2,3 kilometer, og dermed er det fastlagt, hvor vejen kommer til at ligge. Samtidig besluttede byrådet, at forvaltningen nu skal gå i gang med den detaljerede planlægning, der vil gøre det muligt at anlægge vejen på den valgte strækning.

Se kort med valgt linjeføring (Alternativ 2 er markeret med blå)

Undersøgelser og debat

Siden marts 2021 har planlægningen af en forlængelse af Ringboulevarden været i gang med undersøgelser og debatter. Det oprindelige hovedforslag til linjeføring passerede eksisterende boligområder med god afstand, men viste sig at være i strid med EU’s habitatdirektiv, fordi det ville have en væsentlig påvirkning på et yngel og rasteområde for flagermus. Derfor var det ikke muligt at realisere.

Siden har en række alternative forslag til placeringer af vejen været i spil, og på den baggrund besluttede byrådet sidste forår at sende to alternative forslag til linjeføringer tættere på eksisterende boligområder i fordebat – nemlig alternativ 2, der nu er valgt, og alternativ 6.

Se høringsmaterialet og alle høringssvar

Da fordebatten var afsluttet besluttede byrådet, at der skulle laves supplerende undersøgelser af jordbundsforholdene og en grovscreening af endnu et alternativt forslag til linjeføring.  Disse undersøgelser er nu afsluttet af COWI og bekræfter blandt andet, at alternativ 2 kan etableres uden risiko for sætningsskader på de nærliggende huse, såfremt en række tekniske tiltag etableres.

De tekniske tiltag gør anlægsprojektet dyrere og det samlede økonomiske overslag beløber sig nu til omkring 80 millioner kroner. Overslaget er dog behæftet med usikkerhed.

Ny høring før endelig beslutning

Med byrådets beslutning går forvaltningen nu i gang med den detaljerede planlægning, som kommer til at omfatte kommuneplantillæg, ny lokalplan og miljørapport.  

Når materialet er udarbejdet, vil det blive præsenteret for byrådet, og ønsker byrådet fortsat at gå videre med planerne, kommer der en ny offentlig høring. Når den er afsluttet gennemgår forvaltningen alle høringssvar og laver på den baggrund endelige forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, som byrådet skal tage stilling til før plangrundlaget til etableringen af vejen er på plads.