Bynær naturtur i Torup Dal

Turlængde: 1-2 km

  • Postnummer 8930 Randers NØ
  • Kategori Fjord, å eller sø
  • Terræn Kuperet

Startkoordinater: 56.473874, 10.090790

- kopier koordinaterne og sæt dem ind i Google Maps for at lave en rute til startstedet

Her er mølledam og sø, pilekrat, ellesump og våde enge - og midt gennem det hele klukker Tjærby Bæk på sin vej mod Randers Fjord. Velkommen til det bynære naturområde Torup Dal, en smal smeltevandsdal mellem Tjærbyvej og Udbyhøjvej i udkanten af Dronningborg.

En stor del af Torup Dal afgræsses af kreaturer. Det er med til at forhindre tilgroning med krat og træer og med til at skabe et godt grundlag for en rig og varieret flora. Ærenpris, smalbladet mærke, manna sødgræs og vandbrunrod er bare nogle af dalens mange spændende planter.

I kraft af den bynære placering har området en stor rekreativ værdi. Randers Kommune har ejet og plejet Torup Dal siden 1985. Undervejs er den tidligere rørlagte Tjærby Bæk blevet frilagt, og en 170 meter lang fisketrappe med tilhørende stryg etableret i den nedre del af bækken. Tilbage er dog en del af bækkens nedre løb fra Tjærbyvej til Randers Fjord, som stadig er rørlagt.

Gammelt bro- og vadested

Det offentlige naturområde Torup Dal omfatter såvel dalens bund og sider. Tidligere var dalen helt omgivet af åbent agerland, men agerlandet er stille og roligt blevet fortrængt af nye bebyggelser.

Ved Gudenådalens mange tilløb har vandkraften været udnyttet til mølledrift siden den tidlige middelalder. Vandløbene ved nordsiden af Randers Fjord var ingen undtagelse. Her kender man til eksistensen af i hvert fald syv gamle vandmøller.

”Gammelbrovad” ved den dengang opstemmede Tjærby Bæk var en af møllerne, der sammen med mange vindmøller i området engang kværnede korn til mel. Som navnet antyder, var Gammelbrovad også vade- og brosted over Tjærby Bæk gennem flere århundreder.

Mølledammen er i dag genskabt og fungerer som et opsamlingsbassin for regnvand. Dammen er levested for mange padder, insekter og vandfugle. I Tjærby Bæk findes ørred, og du kan også være heldig at støde på en odder.

Bebygget siden stenalderen

Mod syd munder Torup Dal med Tjærby Bæk ud i de lavtliggende engarealer langs Randers Fjord. Dalen er dels et skabt af smeltevand, som i store mængder blev frigivet efter den sidste istid, dels af erosion fra regnvand og bæk.

Forud for den nye bebyggelse i området undersøgte Kulturhistorisk Museum Randers i 2008 stedet. Fund af langhuse fra både bondestenalder og jernalder og en udgravning af den for længst overpløjede gravhøj ”Hermannshøj” øst for Torup Dal viste, at området har været bebygget i omkring 5000 år. Siden bondestenalderen.

Af et 150 år gammelt kort fremgår det, at der dengang kun var sparsom bebyggelse omkring Torup Dal. Vandmøllen og mølledammen kan ses på kortet, som også afslører opdelte græsnings- og høsletarealer i engene. Klassisk opdelt i lange smalle parceller.

Kvæg klarer naturplejen

Dronningborg Kogræsser- og Naturplejeforening udfører naturplejen i Torupdal for Randers Kommune. Det foregår med Angus og Dexterkvæg, som medlemmerne af foreningen på skift har tilsyn med, så man sikrer sig, at kvierne har det godt, at der er strøm på hegnet, og at vandforsyningen er i orden. I tilgift får medlemmerne indsigt i mange af naturens sammenhænge, lærer dyrene at kende, og får mulighed for en masse gode oplevelser - for eksempel sammen med børn og børnebørn.

Hvis ikke der blev afgræsset eller slået hø i naturområdet, ville det springe i krat, skov eller siv og området miste sin landskabelige værdi og biologiske mangfoldighed.