Fra motocrossbane til fin natur

På de stejle bakker ved Assentoft var der i 1950’erne og 60’erne motocrossbane. På Volk Mølle Banen blev kørt såvel verdensmesterskaber som europæiske og danske mesterskaber. Denne brug af arealet skabte forstyrrelser i jordbunden i så tilpas grad, at en unik overdrevsvegetation kunne etablere sig - og førte til, at Volk Mølle Bakker i dag blandt andet er hjemsted for den sjældne sommerfugl Okkergul Pletvinge.

”For at modvirke tilgroning, er bakkerne i mange år blevet slået, og siden 2009 er arealerne afgræsset af får. Alligevel er det støt og roligt gået tilbage for bestanden af Okkergul Pletvinge - en sjælden og rødlistet sommerfugleart, som vi er forpligtet til at gøre en indsats for at bevare,” fortæller Ivan Guldager, forstkandidat ved Randers Kommune.

Randers Kommune har derfor indgået et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, Randers Regnskov og to eksperter fra Lepidopterologisk Forening om at hjælpe sommerfuglene i kommunen.

Naturplejen tilpasses sommerfuglene

”Sommerfugle er en god indikator for, hvordan det står til med biodiversiteten. Når vi gennemgår et areal for sommerfugle, og især for de lidt mere sjældne sommerfugle, kan vores registreringer fortælle os noget om, hvordan det mere generelt står til med biodiversiteten,” fortæller biolog ved Randers Kommune Pia Boisen Hansen.

Når der gøres noget godt for sommerfuglene i et område, har det ofte positiv indflydelse på mange andre organismer. I Volk Mølle-projektet hjælpes sommerfuglene blandt andet ved, at naturplejen af Volk Mølle Bakker ændres og tilpasses, så den tilgodeser sommerfuglene. Det sker blandt andet ved at skifte græsningsdyr fra får til kvæg.

Naturarealer screenes

Kommunens øvrige naturarealer vil også blive screenet for at se, om der er behov for at ændre naturplejen andre steder.

Der er igangsat en monitering af sommerfuglebestandene på tre udvalgte lokaliteter i Randers Kommune, hvor Volk Mølle Bakker er en af dem. Moniteringen udføres af Jens Bjerring Poulsen og Allan Hartz fra Lepidopterologisk Forening, som har indvilget i på frivillig basis at registrere sommerfuglene på arealerne.

Herudover instrueres kommunens dyreholdere i, hvordan de omhandlede naturarealer plejes bedst. Kommunens borgere og turister orienteres om sommerfuglene, og hvordan vi passer på dem. Og borgerne i villakvartererne, der grænser op til Volk Mølle Bakker, orienteres om projektet.

Projektet i Volk Mølle Bakker går især ud på at forbedre vilkårene for den sjældne Okkergule Pletvinge, dels at bruge den tilegnede viden til at kigge ud på de øvrige kommunale og private naturarealer og vurdere, om der er noget, der bør gøres anderledes for at tilgodese sommerfuglene.

Eftersøgning af dagsommerfugle

I forlængelse af projektet vedrørende sommerfuglene i Volk Mølle Bakker har Randers Kommune i samarbejde med de to frivillige sommerfugleeksperter i 2018 eftersøgt sommerfugle på tre udvalgte lokaliteter i kommunen.

”Vi ved ikke meget om, hvad vi har af sjældne sommerfugle i kommunen. Vi har derfor i samarbejde med sammen med to dygtige eksperter, Allan Hartz og Jens Bjerring Poulsen, udvalgt tre områder, der tidligere har været kendt som lokaliteter for sjældne sommerfugle.

Problemet er, at nogle af de meget sjældne arter af sommerfugle risikerer at forsvinde helt fra områderne, hvis vi ikke sørger for at de rette betingelser er tilstede. Nogle arter af sommerfugle flyver ikke langt, og de kan derfor ikke sprede sig, hvis først de er forsvundet. Det er disse sommerfugle, vi har haft fokus på,” fortæller Pia Boisen Hansen.

Volk Mølle Bakker

I Volk Mølle Bakker fandt de to eksperter to hanner af arten Okkergul Pletvinge, som har haft en kendt bestand i området og åbenbart stadig yngler i lokaliteten. Den fremtidige kommunale pleje vil blive tilrettelagt med hensyn til de sommerfugle, som findes i området og der vil blive fulgt op på forekomster af nektar og foderplanter i området.

Ud over Okkergul Pletvinge er følgende sommerfugle set i området: Dukatsommerfugl, Almindelig Blåfugl, Vejrandøje m.fl.

Almindelige arter i Hvidding Krat

Hvidding Krat, der ligger ind over kommunegrænsen til Viborg Kommune, blev i sin tid fredet på grund af de sommerfugle, som fandtes i området. Det var stedet, hvor den sjældne Egesommerfugl havde sit sidste ynglested i Danmark. Den er sidst set i Hvidding Krat i 1990’erne.

Krattet har gennem tiden forandret sig meget fra at være et lavt, varmt ege-pur med plukhugst til at være et højere egekrat. Egesommerfuglen må formodes at være uddød i Danmark.

Eksperterne har besøgt Hvidding Krat flere gange fundet almindelige arter som Græs-randøje, Eng-randøje, Stor Bredpande, Iris, Admiraler, Grønåret Kålsommerfugl m.fl.

Som opfølgning er Randers Kommune i samarbejde med lodsejeren ved at gøre krattet mere åbent, så der kommer flere varme og lysåbne steder til gavn for de planter, sommerfugle og andre insekter, der er tilbage i området.

De fineste fund

På en tredje lokalitet, som ikke må offentliggøres, genfandt eksperterne bestande af de meget sjældne Moseperlemorssommerfugl, Bølleblåfugl og Foranderlig Blåfugl.

Lokaliteten har eksperterne kendt til siden 1950’erne, og til deres store glæde findes de sjældne populationer stadig på lokaliteten.

”Vi vil igen til næste år monitere for at se, hvordan bestandene har det, og så vil vi justere den pleje, der er af området, så vi tilgodeser sommerfuglene bedst muligt,” siger Ivan Guldager.

Alle tre sommerfugle lever overvejende i moser og hedemoser og er knyttet til de planter, man finder i moserne; bl.a. tranebær, lyng og kæruld.

De tre sommerfugle er sjældne, fordi de ikke kan indvandre til områder, hvis de først er forsvundet derfra. De sommerfugle, eksperterne fandt i sommer, må derfor være efterkommere af de sommerfugle de så, da de kom i området i 1950’erne.

Vær med til at redde en truet sommerfugl

Randers Kommune er klar til at skabe plads til sommerfuglen Okkergul Pletvinge i Volk Mølle Bakker. Du kan støtte projektet og være med til at redde sommerfuglen ved at SMS’e ”pletvinge” til 1999 - så støtter du med 50 kroner, som går ubeskåret til Randers Kommunes sommerfugleprojekt i Volk Mølle Bakker.

Læs mere om projektet og se hvad du selv kan gøre for sommerfuglene på www.fleresommerfugle.dk.

Naturen og mulighederne for gode naturoplevelser ligger derude og venter. Se andre muligheder for vandreture og naturoplevelser i Randers Kommune her.