Rundt om Vorup Enge

På sydsiden af Gudenåen ligger Vorup Enge - et Eldorado for vandfugle, vadefugle og naturvandrere. Siden pumpehuset blev fjernet og diget gennembrudt for i 2004, er antallet af fuglearter i området mere end fordoblet og fuglenes antal mangedoblet.

Turlængde 2 - 8 km

Vorup Enge var i flere tusinde år en del af Gudenåens indlandsdelta med mange småøer og oversvømmede engarealer langs åen.

I 1951 blev Gudenåen afskåret fra engene. Der blev bygget diger, så arealerne langs åen kunne pumpes tørre.

I de første mange år blev disse tørlagte arealer anvendt til kornproduktion, men på grund af faldende udbytte blev kornproduktion efterhånden opgivet de fleste steder.

I 2003 blev digerne mellem Gudenåen og Vorup Enge fjernet som en del af Vandmiljøplan II.

119 hektar bynær natur

I dag består Vorup Enge af et 119 hektar stort vådområde bestående af græssede enge samt åbne vandflader i forbindelse med Gudenåen.

Projektet har været med til at skabe bedre levevilkår for dyr og planter, der er tilknyttet våde områder og har nedsat belastningen af kvælstof til Randers Fjord og Hevring Bugt. Og sidst men ikke mindst været med til at øget områdets rekreative værdi.

Gamle dyr på græs

På engene kan man se forskellige gamle danske husdyrracer på græs i sommerhalvåret. Udover afgræsning af engene er dyrene også en del af et bevaringsprogram, der skal sikre de gamle husdyrracer for eftertiden.

Som zoologisk anlæg skal Randers Regnskov via sine aktiviteter bidrage til bevarelsen af den biologiske mangfoldighed, såvel ved en formidlingsmæssig indsats som ved deltagelse i avlsprogrammer, bevarelse og forskning.

Randers Regnskov indgik i 2004 en afgræsningsaftale med Aage V. Jensens Fonde, der ejer området. Et ca. 20 hektar stort areal af Vorup Enge afgræsses nu i sommerhalvåret af Randers Regnskov med brug af gamle danske landracer.

Ved anvendelse af gamle lokale landracer til afgræsning af Vorup Enge tilfører Randers Regnskov området en række elementer, der er seværdige og formidlingsmæssigt relevante for Randers Regnskov - samtidig med at det bidrager til bevarelsen af såvel områdets vilde dyr og planter som de sjældne arter og racer der anvendes til afgræsningen.

Fuglene er vendt tilbage

Inden den kunstige afvanding i 1951 var Vorup Enge et stort yngle- og rasteområde for fuglelivet, men med afvandingen forsvandt fuglene. Det genskabte vådområde giver nu grundlag for, at mange af de tidligere plante- og dyrearter vender tilbage.

I vinterhalvåret og de tidlige forårsmåneder ses rastende andefugle, skalleslugere, svaner og gæs. I ynglesæsonen kan man høre dobbeltbekkasinernes karakteristiske brummende lyd, se blishønen bygge rede i sumpvegetationen og rørhøgen afsøge rørskoven for at finde føde til ungerne. Nattergal, rørsanger og sivsanger fylder aftenen med deres sang.

Odderen har fast levested i Gudenåen ud for Vorup Enge og den stille naturgæst kan være heldig at se odderen fange fisk i vandet mellem sumpplanterne.

Fugletårne

Der findes to fugletårne i engene, som frit kan benyttes af alle. Her finder du to etager, hvorfra du kan betragte områdets særlige karakter med tårnets kikkert. Mange fugle opholder sig året igennem i området og du kan bl.a. se rørhøg, sangsvane, kanadagås, skarv, vibe og mange andefugle. I tårnene finder du plancher, der forklarer dig om livet i engene.

Pavillon

I den østlige del af engene finder du en pavillon og en bænk, hvor du kan nyde din medbragte madpakke. I pavillonen finder du også plancher, der forklarer om områdets særlige karakter.

Natursti

Fra gangbroen ved Randers Regnskov til rastepladsen ved motorvej E45 kan du opleve Vorup Enge på tæt hold på naturstien. Her er det muligt, at krydse engene til fods nogenlunde tørskoet. Er du mere til cykelpedaler kan du også tage cyklen, men vær beredt på en ujævn tur på stien…

Adgang til engene

Man kan komme til Vorup Enge fra rastepladsen ved motorvej E 45, fra Vorupsiden via Kærgade eller Fuglsangsvej eller man kan vandre ad Gudenåstien til jernbanebroen eller motorvejsbroen, hvorfra man kan gå til engene ad en ad fodgængerbroerne over Gudenåen.

Vorup Enge er åben for publikum døgnet rundt.

Se som pdf (åbner nyt vindue)

Naturen og mulighederne for gode naturoplevelser ligger derude og venter. Klik her og se andre muligheder for vandreture og naturoplevelser i Randers Kommune