Sødringholm og strandengene

Turlængde: 3-10 km

  • Postnummer 8970 Havndal
  • Kategori Fjord, å eller sø og Skov
  • Terræn Fladt

Startkoordinater: 56.64415, 10.35194

- kopier koordinaterne og sæt dem ind i Google Maps for at lave en rute til startstedet

Kystlandet syd for Mariager Fjord er præget af betydelige landindvindinger med tilhørende diger, afvandingskanaler og pumpestationer. Undtagelsen er strandengene ud for Sødringholm Skov. Her er bevaret en rest af de udstrakte strandenge, som tidligere lå langs hele kysten mellem Randers og Mariager Fjorde.

Især den nordlige del af det naturfredede område fremstår marsklignende med forgrenede loer. Ud for Sødringholm Skov ligger et stenrev, som blev efterladt, da isen trak sig tilbage efter den sidste istid. Boelsstenen, der ligger en kilometers penge fra kysten, er særlig markant.

Hævet havbund

Det lave land omkring Sødringholm Skov er hævet havbund. Siden jægerstenalderen har landet hævet sig fire meter. Landsbyen Sødring, Sødringholm og Sødringholm Skov har sit på det tørre på den op til 24 meter høje bakke, som tilbage i oldtiden var en ø fire kilometer fra kysten.

Udløbet af Randers Fjord med sandøer, vade og stenrev udgør et godt 2250 hektar stort fuglereservat. Her er adgangsforbud i fuglenes yngletid fra 1. april til 15. juli.

Syd for de store landindvindinger ved Mariager Fjord findes arealer med strandenge og ekstensiv græsning. Tidligere opdyrket jord er som led i fredningen lagt ud til græsning og danner i dag sammen med de fredede arealer øst for Sødringholm Skov det største sammenhængende areal af strandenge i Østjylland.

Især de oprindelige strandenge er artsrige. Her vokser blandt andet rød svingel, forskellige arter af hindeknæ, engelskgræs, sandkryb, jordbærkløver og strandmalurt. I højsommeren blomstrer tætblomstret hindebæger, og hen på sensommeren står strandasters i flor. I slikvaderne langs kysten er der tæt bevokset med vadegræs, der er indført til området.

Fugle og dyreliv

Den lavtliggende strandeng ved Sødringholm danner sammen med det lavvandede havområde ned mod Randers Fjord et attraktivt område for fugle. Her yngler blandt andet sanglærke, vibe, klyde, dobbeltbekkasin og almindelig ryle.

Sensommer og efterår gæstes kysten af almindelig ryle, strandhjejle, stor kobbersneppe og enkelte hvidklirer. I det sene efterår ankommer den lysbugede knortegås fra ynglepladserne på Svalbard. Også havørnen er også set i området. Spættet sæl kommer nu og da på besøg i den lavvandede havbugt nord for Djursland og i den yderste del af Randers Fjord, mens hare, ræv og rådyr er strejfdyr på strandengen.

I Sødringholm Skov er der både rådyr og dådyr. Dådyrene er oprindeligt udsat, men er i dag en vildtlevende stamme. Kigger man opad i den høje, slanke bøgeskov, kan man være heldig, at øjet fanger en ravnerede. Ravnen, der for 50-60 år siden var næsten udryddet, er stærkt tilbage på Sødringholm, hvor der er en håndfuld ynglende ravnepar. Ravnen er den største fugl i spurvefamilien med et vingefang på op til halvanden meter.

Vildtreservatet

En del af kystlandet nord for udløbet af Randers Fjord ejes af Sødringholm. Hovedgården Sødringholm er i privateje og ikke åben for besøg. Men det er de 405 hektar skov og 175 hektar strandenge - når bare jagt- og fredningstider respekteres.

Især den nordlige del af fredningen omfatter i dag smukke strandenge med forgrenede loer og spændende strandengsflora. En natur som i det nordlige Kattegat kun finder sin lige på Læsø.

Sødring Vildtreservat strækker sig fra Udbyhøj og op langs Kattegatkysten til udløbet af Mariager Fjord. Reservatet er et fristed for en lang række fugle til glæde for såvel jægere som naturinteresserede.

Gå en tur rundt

Da fredningen er gennemført for at bevare strandengen med tilhørende flora og fugleliv er der ikke anlagt P-pladser og stisystemer. Som besøgende må man derfor parkere på vejen og til fods besøge de fredede strandenge. Hunde må ikke medtages.

Sødringholm byder på stor variation og er virkelig et besøg værd. Her kan du opleve den høje, slanke løvskov, de magre sandklitter med knudrede eg og fyr og vide strandenge på en og samme tur.

Fra toppen af bakken i landsbyen Sødring er der en fantastisk udsigt til Sødringholm, Sødring Kirke og Kattegat. Har du 2-3 timer til overs og energi til 10-12 kilometers vandretur, så gå en tur mod nord ad en af skovvejene til vejen Under Bakken. Følg vejen mod øst til den ender. Gå ud over strandengen til Kattegat, herfra sydpå til Sødring Strand og Skallehusene ved Randers Fjord. Herfra er der to kilometer tilbage til Sødring.

Læs mere om Sødringholm på Fredninger.dk.

Tur til skovsøen

Vi parkerer bilen ved Sødring Kirke lidt uden for skoven. Herfra går turen et par kilometer ind til den kunstige skovsø, der i sin tid blev anlagt for at råvildtet og skovens øvrige dyr fik nemmere adgang til drikkevand. I dag er skovsøen også en smuk oase for os mennesker, når vi besøger skoven. Der er gode stier at gå på, og undervejs kigger vi efter spor fra rådyrene, som man også kan være heldige at se. Turen fra kirken til søen og tilbage igen til kirken er på lige omkring fire kilometer.