Processen indtil nu

Undersøgelser og projekter undervejs i processen fra 2010 til i dag

2010

Beslutning om udflytning af Randers Havn

2014

Vedtagelse af lokalplan for Ny Randers Havn

2015

Forundersøgelse af 7 scenarier for at få byen til vandet

Vurderinger af byggeretsværdier mv.

Byrådet udvælger 3 scenarier til nærmere konkretisering

10 ugers borgerinddragelse "Ordet er dit"

2016

EU-støtte gennem klimatilpasningsprojektet C2C CC til Klimabåndet

Borgerinddragelse i Havnegadeparken

Undersøgelse af vækstpotentialer for 3 scenarier

Undersøgelse af nye veje og broer i Randers midtby for 3 scenarier

Bystrategisk undersøgelse af 3 scenarier

2017

Borgermøde om valg af scenarie

Byrådet vælger fremtidsscenarie 4A med Klimabroen

Undersøgelse af klimabroens placering

Beslutningsgrundlag for organisationsform af byudviklingsprojektet

Screening af støj fra havnevirksomhederne

Forarbejder for fremtidig placering af busterminalen

2018

Udarbejdelse af etapeplan for udflytning af havnevirksomhederne

Byrådet og Havnebestyrelsen vedtager en samarbejdsaftale om erhvervelse af havneområderne i etaper

Støjundersøgelse af Verdo

Vidensindsamling af forurenings- og jordbundsforhold

Undersøgelse af finansieringsmuligheder for realisering af Klimabroen

Parallelopdrag for principløsning for Klimabåndet (C2C CC-projekt)

Høringsproces i Havnegadeboksen

Nedsættelse af Forum for Byen til Vandet

2019

Parallelkonkurrence om forslag til udviklingsplan for Byen til Vandet

Vedtagelse af kommuneplantillæg for Klimabroen

Byrådets beslutning om placering af busterminalen i Randers midtby

Høringsproces og forummøder af parallelkonkurrencens 3 forslag til udviklingsplaner

2020

Byrådet vedtager endelig udviklingsplan for Flodbyen Randers (Byen til Vandet) - herunder robust projektøkonomi i balance over projektperioden

Konkrete støj- og jordbundsundersøgelser

Projektundersøgelse af ny Havnevej og linjeføring af klimabroens sydlige placering

Byrådets godkendelse af regnvandsprojekt på Østervold

Høring af endeligt forslag til udviklingsplan

Byrådets vedtagelse af udviklingsplan for Flodbyen Randers