Enfamiliehuse og rækkehuse

Læs mere om hvordan du søger byggetilladelse til enfamiliehuse og rækkehuse.

Hvis du ønsker at opføre enfamiliehus/rækkehus, tilbygning, udestue m.v., skal der først indhentes byggetilladelse.

Ansøgningen skal indeholde de relevante oplysninger, beskrivelser, tegninger og de nødvendige tilladelser efter anden lovgivning, eksempelvis landzonetilladelse, dispensation fra naturbeskyttelseslinjer mv.

Såfremt byggeriet kræver dispensation fra bygningsreglementet, eller kommunen skal foretage en helhedsvurdering på grund af overskridelse af byggeretten, skal der medsendes en begrundet ansøgning, der redegør for, hvorfor bygningsreglementets krav ikke kan efterkommes.

Du kan se en samlet liste over ansøgningsmateriale efter BR18 her.

Ved opførelse af ny rækkehusbebyggelse skal der ligeledes fremsendes vejprojekt og udstykningsforslag til godkendelse. Du kan se en samlet liste over ansøgningsmateriale til godkendelse af vejprojekt her.

Tilladelsen bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt inden 1 år fra tilladelsesdatoen. Byggeriet må ikke igangsættes, før du har fået byggetilladelse.

Husk gebyret

Når kommunen giver en byggetilladelse vil der samtidig blive opkrævet et gebyr for byggesagsbehandlingen.