Sundheds-, idræts- og kulturudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sundheds-, idræts- og kulturopgaver.

Formand: Louise Høeg

Træffetid: Efter aftale. Du kan bestille tid på tlf. 8915 1923.

Næstformand: Pia Moldt

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget varetager opgaver vedrørende:

 • sundhedsfremme og forebyggelse for alle borgere i kommunen, herunder sundhedshus
 • kommunens medfinansiering af regionens sundhedsudgifter
 • sundhedspleje
 • tandplejen, herunder omsorgstandpleje og specialtandpleje
 • forebyggende patientrettede rehabiliteringsforløb og genoptræning
 • bidrage til forskning inden for sundhedsområdet
 • høre- og synssamarbejdet, herunder visitation
 • teater- og musikforhold, herunder kulturinstitutioner, musikskolen og eventsekretariat
 • folkeoplysningsområdet
 • kultur-, idræts- og fritidsforeninger
 • udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme til foreninger m.v.
 • svømmehaller og friluftsbade
 • camping- og lejrpladser
 • offentlige legepladser og rekreative arealer, som henlægges under udvalgets område
 • samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • virksomhed som byggeudvalg for bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område
 • drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer inden for udvalgets område, bortset fra den del af vedligeholdelsen som henlægges under miljø- og teknikudvalget.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:

 • sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med økonomiudvalget
 • regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme til kultur- og fritidsformål
 • regler for tilskud til foreninger
 • anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag til bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område.

Dagsordner og referater

Sundheds-, idræts- og kulturudvalgets forretningsorden