Tilskud til kurser

Godkendte foreninger kan søge om tilskud til foreningsudvikling og kurser for foreningens nuværende og kommende ledere, trænere og instruktører.

Ændring af kursus regler på idræts- og spejderområdet

Der er fra 2022 mulighed for tilskud op til 1500 kr. pr. person til deltagelse i idrættens og spejdernes landsdækkende ”årsmøder”. Der er tale om følgende konkrete landsdækkende ”årskurser”:

- for De Grønne Pigespejdere gælder det årlige ”Nyborg Strand kursus”

- for DDS gælder det årlige "Landsmøde"

- for KFUM-spejderne gælder "Landsmøde", der afholdes hvert andet år

- for FDF gælder det, som hidtil er kendt som ”Midtvejsdebatten”, der afholdes hvert 2. år

- for idrætsforeninger gælder det årlige ”Idrætsmødet” i Ålborg

Ændringen skrives ind i Randersordningen 2023 og foreningerne kan søge bagud for deltagelse i 2022 via Foreningsportalen.

Almindeligt kursustilskud til kurser arrangeret af et forbund

Der ydes tilskud med 75 % af udgifterne til kurser i Danmark for nuværende og kommende ledere, trænere og instruktører. Der gives ikke tilskud til foreningens medlemmers deltagelse.

Kurserne skal være arrangeret af en lands-, distrikts- eller kredsunion inden for foreningens område. Der kan endvidere, efter forudgående ansøgning til og godkendelse fra Kultur og Fritidsafdelingen ydes tilskud til kurser, der udbydes af andre kursusudbydere end landsorganisationer mv., hvis kurserne falder inden for foreningens almindelige formål og aktiviteter.

De tilskudsberettigede udgifter er:

 • Kursusafgift inkl. ophold, men ekskl. transport.
 • Transport- og honorarudgifter til udefrakommende instruktører til kurser, der er arrangeret af lokale foreninger, når kursets indhold og emne falder inden for det normale kursusprogram på det pågældende område. Sådanne kurser skal på forhånd godkendes af Randers Kommune.
 • I særlige tilfælde til kurser i udlandet, hvis den pågældende kursustype ikke udbydes i Danmark (fjeldvandring, klatring, skiløb og lignende), eller hvis opholdet i udlandet indgår i et kursusforløb i Danmark. Kurserne skal på forhold godkendes af Randers Kommune.
 • Kursusudgifter til tilskudsberettigede kurser skal indgå som selvstændig post i foreningens regnskab. Dette gælder også for kursustilskuddet.
 • Til hver enkelt person kan der højest på et år ydes tilskud med 30.000 kr.

Ansøgningen indtastes via foreningsportalen løbende ved afslutning af et kvartal og senest den 31. december. Ansøgning indsendes, når udgifterne er afholdt og kurserne er gennemført.

Der skal medsendes et kursusprogram.

Kurser arrangeret af Kultur- og fritidsafdelingen

Kultur og Fritidsafdelingen arrangerer lokale kurser, der retter sig særligt mod de foreninger, som ikke via medlemskab af overliggende kreds- eller landsorganisationer har mulighed for at deltage i lederuddannelse og til tværgående kursusvirksomhed, der medvirker til fortsat udvikling af foreningerne. Kurserne kan eksempelvis være hjertestarter, førstehjælp og bassinlivredderprøve. Kurserne har gratis deltagelse og henvender sig til foreningens trænere, instruktører og ledere og ikke foreningens medlemmer.

Tilbud om kurser og foredrag udsendes direkte til foreningerne.

Specifik foreningsudvikling

Specifik foreningsudvikling er et tilbud til foreninger om afholdelse af udgifter til konsulentbistand og andre omkostninger i forbindelse med udvikling af foreningers aktiviteter, mål, organisation mv. efter en på forhånd godkendt plan.

Læs herunder mere om nogle af de kriterier, der er for tilskud til de specifikke lokale foreningsudviklingskurser.

 1. Kurset vil som udgangspunkt være lukket for deltagelse fra andre foreninger.
 2. Tilskuddet er 100 % til de tilskudsberettigede udgifter. Eksempelvis gives der ikke tilskud til deltagernes transport eller til aktiviteter af mere underholdende eller showpræget karakter. Foreningen skal i øvrigt medvirke til at planlægge kurset med øje for, at de økonomiske midler ikke er ubegrænsede.
 3. Kultur og Fritidsafdelingen skal involveres i den indledende planlægning, så vi er med til dels at sikre kvaliteten men også vidensdele i forhold til kommunens andre foreninger.

For at sikre kvaliteten har vi eksempelvis følgende kriterier:

 • Der skal være tale om en væsentlig udvikling, der tilgodeser et reelt behov, f.eks. udvide foreningens aktivitetsudbud, lave ændringer i organisationen eller arbejde med vanskelige samarbejdsrelationer.
 • Kursusprogrammet skal kunne beskrive, hvor foreningen vil udvikle sig FRA, og hvor den vil udvikle sig TIL. Hvad vil være anderledes, når kurset er gennemført? Efter kurset skal foreningen aflevere et par linjer herom, så Kultur og Fritidsafdelingen kan videndele til andre foreninger.

Kursusaktivitet i forhold til opstart af nye aktiviteter

Der kan søges om tilskud til kursusaktivitet vedrørende nye holdaktiviteter for foreningens medlemmer. Der kan søges tilskud på 75% på samme øvrige vilkår som ved almindeligt kursustilskud.
Ansøgning sendes til forhåndsgodkendelse på mailadresse herunder maksimalt et halvt år inden kursets afholdelse. 

Den endelige ansøgning skal ske via Foreningsportalen under kursustilskud - Nye tiltag, når kurset er betalt og gennemført.

Kontakt

Team Vest

Hanne Dahl Jakobsen
Tlf.: 8915 1092
hdj@randers.dk

 • Booking af lokaler, grønne anlæg og idrætsanlæg
 • Medlems- og kursustilskud
 • Svømmetider i Water & Wellness

Team Øst

Daniele Stoll-Demant
Tlf.: 8915 1094
Dbsd@randers.dk

 • Medlems- og kursustilskud
 • Aftenskoler
 • Haller (tilskud)
 • Forsamlingshuse

Foreningsudvikling

Har du spørgsmål vedrørende foreningsudvikling, så kontakt:

Casper Fischer Beedholm
Breddeidrætskonsulent i Randers Kommune, Kultur og fritid
Telefon: 21351852
E-mail: Casper.Fischer.Beedholm@randers.dk