Tilskud til udvikling, breddeidræt og spejdere

Godkendte folkeoplysende foreninger kan søge om tilskud til udvikling af foreningen og til udstyr til breddeidrætsfaciliteter og spejderområdet.

Breddeidræts- og spejderfaciliteter

Godkendte folkeoplysende foreninger på idræts- og spejderområdet kan hvert år søge tilskud til udstyr. Der bliver typisk afsat ca. 1 million kr. i alt til forbedring af udstyr og facilitet for både idrætten og spejderområdet (herunder også FDF). 

Ansøgning kan kun ske ved indtastning i ansøgningsmodulet.

OBS! Ansøgningsfristen 2024 er overskredet.

Kriterier for at kunne få tilskud fra puljen
kan du læse om herunder.

Kriterierne er:

 • Indendørs og udendørs fysiske faciliteter og udstyr (dog ikke personligt udstyr, mål og net). Computerudstyr til E-sport kan kun søges i fald udstyret er koblet med fysisk aktivitet. 
  Der kan kun ydes tilskud til faciliteterne og udstyret, hvis disse;
  - er kommunale
  - ejes af en selvejende institution, hvis formål er at oprette og drive idrætsfacilitet
  - ejes af en godkendt folkeoplysende forening
  - Der ydes ikke tilskud til allerede indkøbte materialer og gennemførte projekter.
 • Puljens anvendelse kan i det enkelte år fokusere enten på mange mindre projekter eller på enkelte store projekter
 • Anvendelsen kan ikke ske på områder, der er dækket af andre kommunale budgetter f.eks. drift.
 • Jo mere jeres ansøgning forholder sig til bæredygtighed, så større er chancen for at der gives tilskud. Læs mere om bæredygtighed her.

Spørgsmål på idrætsområdet rettes til:

Casper Fischer Beedholm
Breddeidrætskonsulent i Randers Kommune, Kultur og fritid
Telefon: 21351852
E-mail: Casper.Fischer.Beedholm@randers.dk

Spørgsmål på spejderområdet rettes til:

Birgitte Strøbeck
Fritidskonsulent i Randers Kommune, kultur og fritid
Telefon 89 15 20 76
E-mail: bsp@randers.dk 

Udviklingspulje

Folkeoplysningsudvalget i Randers Kommune disponerer over en udviklingspulje, der hvert år er på 400.000 kr. Puljen kan søges af godkendte frivillige folkeoplysende foreninger, aftenskoler samt selvorganiserede grupper til projekter, der udvikler aktivitets- og undervisningstilbud gennem nye initiativer og aktiviteter. Projektet skal have et folkeoplysende sigte.

Midlerne kan således blive tildelt foreninger eller grupper, der ønsker at afprøve et helt nyt tilbud for at finde ud af, om der er opbakning til aktiviteten.

Ansøgningsfristerne er 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.
Efter hver ansøgningsfrist mødes folkeoplysningsudvalget og tager stilling til de indkomne ansøgninger. Mødedatoerne varierer fra år til år.

Ansøgningens indhold

Ansøgningen til udviklingspuljen skal som minimum indeholde følgende:

 • Oplysninger om foreningen (hvad laver I, hvor mange medlemmer har I og hvad er medlemskontingentet)
 • Oplysninger om projektets formål, indhold, ide, tidshorisont mv. Beskriv hvad det er, I vil udvikle. Hvilken effekt/forandring forventer I, projektet kan tilføre og hvad kan I opnå med det? 
 • Oplysninger om projektets budget (indtægter og udgifter)
 • Oplysninger om medfinansiering (f.eks. fra fonde eller medlemmerne) og egenfinansiering (klubbens egne midler)
 • Fremtidigt driftsbudget når projektets tilskudsmidler er brugt op
 • Ansøgningsbeløb
 • Underskrift af foreningens tegningsberettigede samt kontaktoplysning på vedkommende, der kan give yderligere oplysninger

Evaluering indsendes efterfølgende

Bevillingen er betinget af, at foreningen ved projektets afslutning indsender et regnskab med kvitteringer, som dokumenterer, at beløbet er anvendt jf. bevillingen.

Det er væsentlig for os at lære, om foreningens tiltag har haft den ønskede effekt eller i modsat fald, hvorfor ikke. Foreningen bedes derfor også indsende en kort evaluering over projektet. Evalueringen skal bestå af et par linjer som beskriver, hvorledes foreningen har eller ikke har nået de mål, foreningen har sat sig ved projektets begyndelse.

Eksempelvis:

 1. Hvor meget fik I i tilskud?
 2. Hvad var jeres mål med projektet?
 3. Hvordan ser resultatet ud nu – hvor eller i hvilken udstrækning ses forskellen fra før projektet?
 4. Hvad har været den største udfordring?
 5. Gode råd til andre foreninger?

Evalueringen skal foretages og indsendes, når målene skønnes nået/ikke nået jf. den oprindelige projektbeskrivelse. Det vil typisk være efter ½ eller 1 år.

På den måde tænkes udviklingspuljens midler at kunne bidrage til udvikling også i kommunens øvrige foreninger. I forlængelse heraf, har vi en forventning om, at foreningen står til rådighed, hvis andre foreninger ønsker at lade sig inspirere af projektet og den viden foreningen får heraf.

Evalueringer fra tidligere projekter kan findes i linket herunder. Fremtidige evalueringer sendes i nyhedsmail.

Ansøgning sendes til:

Casper Fischer Beedholm
Breddeidrætskonsulent i Randers Kommune, Kultur og fritid
Telefon: 21351852
E-mail: Casper.Fischer.Beedholm@randers.dk