Enkeltydelse

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter.

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter (hjælp i særlige tilfælde).

Du kan fx søge om hjælp til:

 • rimeligt begrundede enkeltudgifter, der er uforudsigelige, hvis du har været ude for ændringer i dine forhold
 • midlertidig hjælp til betaling af husleje, hvis du er udsættelsestruet på grund af huslejerestance
 • sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan ydes hjælp til efter anden lovgivning. Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet
 • alle former for tandpleje, hvis du modtager ydelser svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau efter lov om aktiv socialpolitik
 • flytteudgifter som fx udgifter til depositum/indskud, transport af indbo og rejseudgifter. Får du hjælp til boligindskud, skal du betale hjælpen tilbage på et senere tidspunkt. Hvis du vil flytte til en anden kommune, skal du søge om hjælp i den kommune, som du ønsker at flytte til.
 • udgifter i forbindelse med samvær med børn, som ikke bor hos dig.

Dette gælder for alle med lav indkomst - dog ikke hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist under gammel ordning. Her har du i stedet mulighed for at søge om personligt tillæg eller helbredstillæg.

Som hovedregel kan du ikke få hjælp til udgifter, du har påtaget dig, inden du søger kommunen om hjælp. Kommunen tager stilling i hvert konkret tilfælde og lægger vægt på:

 • dine indtægter og udgifter og din opsparing og formue
 • din familiesituation
 • din mulighed for at have kunnet forudsige ekstraudgiften
 • typen af ekstraudgift
 • om ekstraudgiften falder ind under en anden lovgivning.

Hvis du er gift, indgår din ægtefælles forhold også i den samlede vurdering af din situation.

Hvis du modtager ydelser svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau, kan du søge om tilskud til tandpleje efter udførelsen. Det gælder dog ikke tilskud til tandpleje, som indebærer samlede udgifter på mere end 10.000 kr. (2024) Det gælder heller ikke, hvis du ønsker at søge kommunen om hjælp til dækning af en resterende egenbetaling.

Du skal lave en ansøgning, hvor du oplyser om:

 • hvad du søger om
 • din begrundelse for at søge
 • dine forsikringsforhold
 • din formue, plus evt. ægtefælles
 • dine indtægter, plus evt. ægtefælles
 • dine udgifter, plus evt. ægtefælles.

Du kan bruge kommunens ansøgningsskema og vedlægge din dokumentation.

Du kan søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter, hvis du står i en vanskelig økonomisk situation. Du kan bruge kommunens ansøgningsskema og vedlægge relevant dokumentation.

Som udgangspunkt skal du ikke betale ydelserne tilbage. I nogle tilfælde skal du dog tilbagebetale. Du skal fx tilbagebetale, hvis:

 • du har modtaget ydelsen mod bedre vidende på et uberettiget grundlag.
 • du har udvist uforsvarlig økonomi
 • forholdene på ansøgningstidspunktet viser, at du kan tilbagebetale hjælpen i løbet af kortere tid.

I nogle situationer skal kommunen senest ved udbetalingen af hjælpen oplyse dig om,

 • at hjælpen skal betales tilbage
 • hvorfor du skal betale hjælpen tilbage. 

Du kan søge om særlig støtte, hvis du:

 • har høje udgifter til bolig og/eller har stor forsørgerbyrde (forsørger børn)
 • har været ude for ændringer i dine forhold en såkaldt social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed, samlivsophør, og ændringerne har den virkning, at du ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til dig eller din families forsørgelse, og det økonomiske behov ikke kan dækkes på anden måde.

For at modtage den særlige støtte skal du opfylde betingelserne for at modtage hjælp i kontanthjælpssystemet, som er:

 • selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
 • overgangsydelse
 • uddannelseshjælp
 • kontanthjælp. 

Det er ikke en betingelse for at modtage særlig støtte, at du faktisk modtager hjælp i kontanthjælpssystemet – du skal blot opfylde betingelserne for at modtage hjælpen. Du kan derfor få særlig støtte særskilt eller i forbindelse med, at du modtager hjælp i kontanthjælpssystemet.  

Visse grupper kan ikke modtage særlige støtte. Hvis du modtager fx ressourceforløbsydelse, skal du opfylde betingelserne for at modtage uddannelses- eller kontanthjælp for at kunne modtage særlig støtte.

Inden kommunen giver særlig støtte, skal kommunen undersøge , om det er muligt at skaffe en rimelig, billigere bolig.

Kontakt din kommune for at høre nærmere om dine muligheder for at få særlige støtte.

Hvor meget får man i særlig støtte:

Den særlige støtte bliver som udgangspunkt beregnet som forskellen mellem, hvad det antages, at du selv vil kunne betale i boligudgifter (kaldet grænsebeløb) og dine nettoboligudgifter. Nettoboligudgifterne består som udgangspunkt af huslejen fratrukket boligstøtte. Derudover medregnes bl.a. udgifter til vand, varme, gas, elektricitet, ydelser vedrørende boligindskudslån og lignende løbende udgifter til boligen.

Der gælder en række detaljerede regler om beregningen af særlig støtte blandt andet:

 • et dagpengeloft
 • fradrag for indtægter
 • tilbagebetalingspligt for personer, som har ejer- eller andelsbolig.

Det er kommunen, der beregner, hvor meget du kan få i særlig støtte.

Selv om din ydelse bliver mindre som følge af en sanktion, vil der ikke være ændringer i, hvor meget du vil få i særlig støtte. Du vil stadig få udbetalt særlig støtte med det beløb, der ville være udbetalt, hvis din ydelse ikke havde været sat ned.

Kontanthjælpsloftet:

Hvis du modtager hjælp i kontanthjælpssystemet, er der en grænse for, hvor meget du månedligt samlet kan modtage i uddannelseshjælp, kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, særlig støtte samt boligstøtte. Den grænse kaldes ’kontanthjælpsloftet’. Din uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse vil ikke blive sat ned som følge af kontanthjælpsloftet, men du kan få udbetalt mindre eller ingenting i særlig støtte og boligstøtte.

Du kan få tilskud til alle former for tandpleje, både forebyggende og behandlende, hvis du modtager ydelser efter aktivloven svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau eller niveauet for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Hvis du får brøkpension, har du ret til tilskud, hvis brøkpensionen inkl. førtidspension svarer til kontanthjælpsniveau eller niveauet for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Hvis du modtager revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse, har du ret til tilskud, hvis du modtager en ydelse, som svarer til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau eller niveauet for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og opfylder de økonomiske betingelser for at modtage uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Hvis du er 18 år til og med 24 år kan du få tilskud til dækning af 100 procent af dine egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. (2024).

Du kan få tilskud til dækning af 100 procent af dine egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. (2024), hvis du er 25 år til og med 29 år og er i en af de to situationer:

 • Du modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, men ikke dansktillæg
 • Du modtager uddannelseshjælp, men ikke aktivitetstillæg eller barselstillæg.

Hvis du er 25 år eller derover og modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og dansktillæg, uddannelseshjælp og aktivitetstillæg, barselstillæg eller andre ydelser efter loven svarende til kontanthjælpsniveau, kan du få tilskud til dækning af 65 procent af dine egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. (2024).

Kommunen skal forhåndsgodkende dit tilskud, hvis udgiften til dit samlede behandlingsforløb overstiger 10.000 kr. (2024) Kommunen skal i så fald vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet, før behandlingen udføres.

Når kommunen har forhåndsgodkendt et behandlingsforløb, som er dyrere end 10.000 kr. (2024), gælder godkendelsen kun for den behandling, du har fået godkendt, så længe betingelserne for tilskud er opfyldt. Dvs. så længe du modtager en ydelse efter aktivloven svarende til uddannelses- eller kontanthjælpsniveau eller niveauet for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Kommunen skal dog yde tilskud i to måneder, fra du har fået din godkendelse, også selvom du ikke længere tilhører den gruppe, der er berettiget til tilskuddet, fx fordi du får et job.

Hjælp til dækning af egenbetaling

Du kan også søge om hjælp til dækning af egenbetalingen. Kommunen skal i så fald vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet, og om du har økonomisk mulighed for selv at betale udgiften. Ansøgning om hjælp til egenbetalingen skal derfor også indgives før behandlingen udføres.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden 4 uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden 4 uger, fra de har modtaget din klage.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Vedlæg dokumentation for det du søger om og for de indtægter/udgifter, du skriver i ansøgningsskemaet. Vedlæg desuden dokumentation for, at dine udgifter er betalt, typisk kvitteringer eller betalingsserviceoversigter.

Søger du økonomisk støtte til:

 • Depositum: vedlægges kopi af lejekontrakt samt dokumentation for ansøgt om lån i banken. Du må ikke underskrive lejekontrakten før afgørelse på din ansøgning foreligger.
 • Tandbehandling: overslag fra tandlæge. Behandlingen må ikke påbegyndes før afgørelse fra sagsbehandleren foreligger.
 • Briller: overslag fra optiker.
 • Medicin: kopi af medicinliste fra apoteket for de sidste 12 måneder med angivelse af udgiften. Kopi af recept hvis der er tale om ny medicin, du ikke tidligere har købt på apoteket.
 • Fysioterapeut og psykolog: Henvisning fra lægen
 • Kiropraktor: Dokumentation fra lægen.
 • Samvær: Dokumentation for samværsudgifter f.eks. transport og kopi af eventuel samværsresolution fra Statsforvaltningen.
 • Regninger: Kopi af den regning der søges tilskud til
 • Flytteudgifter: Overslag fra 3 flyttefirmaer.
 • Etablering (indbo): Skriv konkret, hvilke typer indbo, du søger om tilskud til.

Derudover skal du vedlægge følgende dokumentation:

 • Engagementsoversigt fra banken
 • Kontoudskrifter 3 måneder tilbage for samtlige konti
 • Dokumentation på, om det er muligt at optage lån i banken. 

Hvis du er gift, skal der være dokumentation for din ægtefælles indtægter og udgifter.

Hvis den nødvendige dokumentation ikke modtages, vil ansøgningen blive vurderet ud fra de udgifter, der er dokumenteret.

Husk at udfylde hele ansøgningsskemaet og at skrive det under

Vi gør opmærksom på, at det ikke er muligt at behandle din ansøgning, hvis ansøgningsskemaet ikke er udfyldt og underskrevet. Husk også at skrive årsagen til din ansøgning.

Bruger du selvbetjeningsløsningen bliver din ansøgning automatisk underskrevet med dit MitID.

Når du søger om enkeltydelser vil der blive lavet en vurdering af dine muligheder for selv at betale udgifterne.

Opgørelse af formue

Det vil altid blive undersøgt, om du har en formue, som efter en konkret vurdering bør bruges til at dække udgiften. Hvis du har en formue, vil der blive lavet en konkret og individuel vurdering af, hvorvidt formuen er opsparet med henblik på at betale en nødvendig og forudsigelig kommende udgift. Hvis formuen ikke er bestemt til en nødvendig, forventet fast udgift i fremtiden, skal den indgå i vurderingen af, om du selv har mulighed for at betale udgiften.

Formue dækker både likvide og illikvide midler, og der bliver generelt kun set bort fra en formue, som stammer fra erstatning for tab af erhvervsevne.

Opgørelse af rådighedsbeløb

For at vurdere, om du er berettiget til at modtage enkeltydelser, skal dit rådighedsbeløb desuden beregnes. Det sker ved at beregne forskellen mellem dine indtægter og nødvendige udgifter.

Følgende indtægter tages med i beregningen:

 • Løn, kontanthjælp, uddannelseshjælp, dagpenge, sygedagpenge, Revalideringsydelse, SU, ledighedsydelse eller anden forsørgelse
 • SU-lån medtagets uanset om det er optaget eller ej
 • Boligstøtte uanset om det er søgt eller ej
 • Merudgifter bevilget i henhold til serviceloven

Børnebidrag, børnetilskud, ungeydelse og børnefamilieydelse tages med i beregningen, hvis det ansøgte er til at dække barnets behov.

Er du gift, skal lønindtægter fra din ægtefælle medregnes.

Opgørelse af udgifter

Følgende udgifter vurderes som udgangspunkt nødvendige og rimelige og tages med i beregningen:

 • Diverse faktiske boligudgifter ved lejebolig, dvs husleje, fællesudgifter, el, vand, varme
 • Diverse faktiske boligudgifter ved ejerbolig, dvs. terminsudgifter, ejendomsskatter, renovation, el, vand, varme
 • Licens
 • Antennebidrag, mindst mulig ”tv-pakke”
 • Telefonabonnement, godkender beløb svarende til fastnet-abonnement
 • Internetabonnement 10 MBIT
 • Familie- eller indbo forsikring samt husforsikring
 • Medlemskab af Sygesikringen Danmark ved ansøgning som medicin eller behandling iht. LAS §§ 82 + 82a og INT § 36
 • Egenbetalingen til udgifter til børnepasning for børn til og med 3. klasse ved privat pasning godkendes max. prisen på et offentligt tilbud svarende til aldersgruppen
 • Kontingent til A-kasse. Vil afhænge af en konkret vurdering af din erhvervsmæssige situation
 • Børnebidrag, hvis det betales.
 • Medicin, lægeordineret
 • Bil, vægtafgift, forsikring, benzin, hvis de er nødvendige af erhvervs- eller helbredsmæssige grunde (ordinært, fast arbejde)
 • Ved handicapbil godkendes alle udgifter (eksl. benzin), dog opmærksomhed på tilskud efter servicelovens § 100/§ 41
 • Afdrag på kommunalt garanteret indskudslån, hvis du forsat bor i den bolig, som indskudslånet vedrører. (godkendes på trods af, at der er tale om et offentligt lån, idet det betragtes og betales som en del af huslejen)
 • Afdrag på privat boliglån, hvis du forsat bor i den bolig, som boliglånet vedrører (dokumentation i form af lejekontrakt sammenholdt med låneaftale)

Følgende udgifter betragtes som udgangspunkt ikke at være nødvendige og rimelige:

 • Fagforeningskontingent
 • Efterlønsbidrag
 • Ulykkesforsikring
 • Privat skole
 • Garageleje
 • Gældsposter til det offentlige
 • Afdrag på lån til private og offentlige – bortset fra lån ifm. ejerbolig og boliglån, hvis du fortsat bor i boligen, samt afdragsordning optaget ifm. tidligere ansøgning om enkeltydelse til fx briller eller tandbehandling
 • Leje- eller leasing af diverse forbrugsgoder, fx TV, DVD-afspiller, vaskemaskine, tørretumbler osv
 • Medlemskab af Sygesikringen Danmark med mindre du søger om tilskud til sygebehandling, herunder medicin.
 • Fritidsaktiviteter