Udbetaling af merudgiftsgodtgørelse

Merudgiftsgodtgørelsen er et tilskud til dine udgifter, når du er i et tilbud, f.eks. til transport. Reglerne om merudgifts-godtgørelse fremgår af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), § 176.

Randers Kommunes retningslinjer er beskrevet nedenfor. Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at henvende dig til din sagsbehandler eller jobkonsulent.

Hvis du er omfattet af en af nedenstående målgrupper, kan du eventuelt få merudgiftsgodtgørelse.

 • Målgrupper omfattet af retningslinjerne er
 • Kontanthjælpsmodtagere
 • Modtager af overgangsydelse, der ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter Integrationsloven
 • Uddannelseshjælpsmodtagere
 • Personer i jobafklaringsforløb
 • Personer i ressourceforløb
 • Ledige selvforsørgere
 • Personer under 18 år, med behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats

Du kan søge om merudgiftsgodtgørelse, hvis du er i:

 • Virksomhedspraktik (tilbud efter LAB kapitel 11)
 • Tilbud om nytteindsats (tilbud efter LAB kapitel 13)
 • Tilbud om ”Vejledning og opkvalificering” (tilbud efter LAB kapitel 14)

Du kan søge om tilskud til dine transportudgifter i forbindelse med deltagelse i tilbud.

Tilbuddet skal fremgå af ”Min Plan”, som du kan se på jobnet.dk.

Du skal også fået en afgørelse om tilbuddet, som er sendt til din e-Boks.

Det er et krav, at du skal møde mindst 2 dage om ugen i dit tilbud, og mindst 2 timer hver dag du skal møde.

Krav til afstand til dit tilbudssted

Du kan få tilskud til dine transportudgifter, hvis der er mindst 8 kilometer (16 kilometer tur/retur) fra din bopæl til dit tilbudssted.

Kravet til afstand kan dog fraviges i særlige tilfælde (se nedenfor).

 • Afstanden mellem din bopæl og dit tilbudssted, fastlægges af Jobcentret ud fra opslag på krak.dk.
 • Det vil blive taget udgangspunkt i den korteste afstand.
 • Tilskuddet dækker ikke den del af din transport der overstiger 12 kilometer fra din bopæl til dit tilbudssted (24 kilometer tur/retur).
 • Hvis du har mere end 12 kilometer til dit tilbudssted (mere end 24 kilometer tur/retur), kan du også søge om befordringsgodtgørelse efter LAB § 175.
 • Du kan få vejledning om befordringsgodtgørelse efter LAB § 175 ved din jobkonsulent eller din sagsbehandler.
 • Du kan ikke få tilskud til dine transportudgifter, hvis der er mindre end 8 kilometer (16 kilometer tur/retur) fra din bopæl til dit tilbudssted.

Fravigelse af kravet til afstand til dit tilbudssted

Ovenstående krav til afstand til dit tilbudssted kan i særlige tilfælde fraviges.

Kravet kan fraviges, hvis du for eksempel ikke kan gå eller cykle op til 8 kilometer (16 kilometer tur/retur).

Der kan for eksempel være fordi du er gangbesværet, eller har psykiske udfordringer der medfører et særligt behov for transport.

Du skal selv søge om at afstandskravet fraviges. 

En fravigelse af afstandskravet vil ske ud fra en individuel konkret vurdering. Vurderingen vil blive foretaget ud fra oplysninger i din sag.

Du vil eventuelt blive bedt om lægelig dokumentation.

Hvor længe kan du få tilskud

Du kan få udbetalt tilskuddet, så længe du deltager i det tilbud, du har fået tilskud til.

Hvis du flytter bopæl, kan det eventuelt betyde, at du ikke længere opfylder kravet til afstand til dit tilbudssted.

Hvis din transportudgift er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan der være mulighed for at du får dækket hele din faktiske udgift til befordring. 

Der vil typisk være en mulighed, hvis du er afskåret fra at bruge offentlig transport.

Det er din sagsbehandler der vurderer, om du har ret til at få dækket den faktiske udgift til transport, som følge af den nedsatte funktionsevne.

Du kan kontakte din sagsbehandler for at få mere information.

Du kan få kr. 36 pr. dag du skal møde i tilbuddet.

Beløbet er skattepligtigt, det vil sige at beløbet er før skat.

Det samlede beløb kan højst udgøre kr. 1.000 før skat om måneden.

Hvilken transportform kan du få tilskud til

Der er ikke krav til, hvilken transportform du anvender.

Hvilken dokumentation kræves for at få udbetalt tilskuddet

Du får tilskud til transport, for hver dag du skal møde i dit tilbud. Du skal derfor ikke komme med særlig dokumentation for dine egne udgifter.

Der vil dog ikke blive udbetalt tilskud for de perioder hvor din sagsbehandler har fritaget dig for at skulle møde i tilbuddet, f.eks. på grund af sygdom eller ferie.

Tilskuddet udbetales bagud, for en kalendermåned ad gangen.

Hvis dit tilbud er af kortere varighed (typisk op til 4 uger), vil tilskuddet dog blive udbetalt som et samlet beløb efter dit tilbud er afsluttet.

Andet

Tilskuddet kan eventuelt få betydning for din boligstøtte og andre indkomstafhængige ydelser.

Du ansøger ved at kontakte din sagsbehandler eller din jobkonsulent, afhængig af det tilbud du deltager i

 • Hvis du deltager i en virksomhedspraktik eller en nytteindsats, skal du kontakte din jobkonsulent
 • Hvis du deltager i et kapitel 14-tilbud (”Vejledning og opkvalificering”), skal du kontakte din sagsbehandler

Du skal blot oplyse dit CPR-nummer, og at sige at du ønsker at søge om tilskud til transport (merudgiftsgodtgørelse).

Der skal ikke anvendes et særligt ansøgningsskema eller lignende.

Hvis du ønsker at der tages stilling til fravigelse af afstandskravet, skal du huske at oplyse om det.

Din sagsbehandler eller jobkonsulent vil derefter afgøre, om du opfylder betingelserne for tilskud til dine transportudgifter i forbindelse med deltagelse i tilbud.

Du vil få tilsendt en afgørelse, hvor det fremgår om du er berettiget til tilskud eller ej.

Du opfordres til at søge så hurtigt som muligt, når du ved, at du skal i virksomhedspraktik, eller deltage i et kapitel 14-tilbud (tilbud om vejledning og opkvalificering). 

Hvis du søger inden dit tilbud starter, kan du få tilskud fra og med tilbuddets startdato.

Hvis du først søger efter du er startet i dit tilbud, kan du få tilskud fra og med ansøgningsdatoen.

Du kan ikke søge om tilskud til transport efter dit tilbud er afsluttet.

Du har mulighed for at klage over afgørelsen om tilskud til transport. 

Du kan klage over, at retningslinjerne ikke er overholdt. 

Ankestyrelsen kan også tage stilling til, om retningslinjerne er lovlige og saglige. 

Klagevejledning vil fremgå af den afgørelse, du får tilsendt.

Retningslinjerne træder i kraft fra og med den dato, de er offentliggjort på Randers Kommunes hjemmeside.

Hvis retningslinjerne ændres, og du allerede modtager tilskud

Hvis retningslinjerne ændres, vil du få en ny afgørelse om tilskud.

Afgørelsen vil gælde fra og med kalendermåneden efter de nye retningslinjer træder i kraft.

Du vil dog ikke få en ny afgørelse, hvis ændringerne ikke får betydning for dig.