Tolkning for personer med hørenedsættelse

Hvis du har en hørenedsættelse, kan du få bevilget tolkebistand til dansk talesprog ved forskellige anledninger.

Der er forskellige regler for, hvornår du med et hørehandicap kan få bevilget tolkebistand. Du kan f.eks. få bevilget tolkebistand, hvis du:

 • er under uddannelse
 • er i arbejde
 • skal til et møde med en offentlig myndighed
 • skal deltage i et socialt arrangement.

Der er mulighed for at få forskellige former for tolkning tilpasset dit hørehandicap, fx:

 • tegnsprogstolkning
 • skrivetolkning
 • taktiltolkning
 • haptisk tolkning
 • taletolkning
 • TSK - tegnstøttet kommunikation
 • MHS - mund-hånd-system

Som hovedregel kan du kun få tolkning til dansk tegnsprog. Hvis du har behov for internationalt tegnsprog, kan det i helt særlige tilfælde aftales med Den Nationale Tolkemyndighed.

Tolken er en neutral person som:

 • tolker simultant til og fra tegnsprog eller til de andre tolkeformer
 • tolker i overensstemmelse med tolkebrugerens ordvalg, stil og sprogbrug
 • er upartisk
 • har tavshedspligt

Tegnsprogstolke, herunder TSK, skrive- og taktiltolkning, har en professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning. Tolkeuddannelsen tager 3½ år og finder sted i professionshøjskolen UCC på Center for Tegnsprog.

Du skal søge om tolkning i skolen hos kommunen - evt. i samarbejde med specialkonsulenten for hørehæmmede og døvblevne.

På de videregående uddannelser skal du søge om tolkning hos Styrelsen for Videregående Uddannelser gennem det lokale SU-kontor.

Hvis du er fuldtidsansat, har du ret til op til 20 timers tolkebistand pr. uge til fx:

 • arbejdsinstruktion
 • telefonsamtaler
 • møder på dit arbejde
 • konferencer

Din arbejdsgiver skal beskrive dine arbejdsopgaver og underskrive din ansøgning, som du skal sende til jobcentret i kommunen.

I bevillingen står der, hvor mange timer om ugen, du er blevet bevilget, og hvor lang tid bevillingen rækker.

Tilskuddet bliver oftest udbetalt direkte til din arbejdsgiver, som enten ansætter medarbejdere til opgaven, eller køber tolkebistand ved en tolkeleverandør.

Du kan få tolkebistand til læge- og tandlægebesøg. Bevilling og tolk kan søges hos Den Nationale Tolkemyndighed, gennem Tolkeportalen eller et tolkefirma.

På sygehuset er det sygehuset, som bestiller og betaler for tolkebistand. Du skal gøre opmærksom på dit behov i god tid, så de kan nå at bestille en tolk.

Hvis politiet indkalder dig, eller du har behov for at tale med politiet, har du ret til en tolk, som det offentlige betaler. Det samme gælder i straffesager.

Du kan søge tolkebistand til møder med din advokat og til civile retssager hos Den Nationale Tolkemyndighed, gennem Tolkeportalen eller et tolkefirma.

Hvis du har et hørehandicap, kan du søge om tolkebistand i sociale sammenhænge, fx til familiefester, sociale arrangementer i forbindelse med forenings- og fritidsaktiviteter samt begravelser.

Du kan søge om tolk ved at logge dig ind på Tolkeportalen med MitID eller en kode, du får hos Tolkemyndigheden.

Hvis du ikke har mulighed for at anvende Tolkeportalen, kan du søge om tolk ved at henvende dig til Den Nationale Tolkemyndighed eller til et tolkefirma, som Den Nationale Tolkemyndighed har indgået kontrakt med. Det kan blandt andet foregå ved personligt fremmøde, telefonisk eller via mail.

Hvis du søger på vegne af en tolkebruger, skal du kontakte Den Nationale Tolkemyndighed eller et tolkefirma, som Den Nationale Tolkemyndighed har indgået kontrakt med.

Ved samtaler hos den kommunale sagsbehandler betaler kommunen for en tolk, hvis sagsbehandleren vurderer, at det er nødvendigt.