Udeservering

Her kan du læse mere om hvordan du ansøger om udeservering i Randers Kommune. Fælles for al udeservering er, at der skal søges om brug af vejareal til udeservering og der skal foreligge en tilladelse før ibrugtagning.

Der er tale om udeservering når der stilles borde, stole, parasoller og lignende udendørs til dine gæster.

Randers Kommune har udarbejdet en ny procedure for udeservering, som betyder at du skal ansøge digitalt.

Det skal ske gennem www.virk.dk, hvor du skal logge ind med dit MitID.

Alle tidligere udstedte udeserveringstilladelser udløber 31. december 2021.

Læs vejledning til ansøgning om udeservering.

Tilladelsen gives fortløbende i den periode der ansøges om. Det betyder, at du ikke behøver at ansøge hvert år. Kommunen vil løbende føre tilsyn med at forholdene i tilladelsen stemmer overens med de faktiske forhold. 

Tilladelsen vil ophøre, hvis den ikke har været brugt i et år eller hvis der sker ejerskifte (nyt cvr nummer).

Vær opmærksom på at der skal ansøges særskilt for Randers Festuge. Læs mere under "Udeservering i Randers Festuge".

Hvis tilladelse til udeservering meddeles, vil dette ske på en række vilkår.

Udeserveringsmøblement

Normale vilkår

 1. Der gives kun tilladelse til udeservering langs facader ved caféer, restauranter og lignende.
 2. Arealet skal altid godkendes af Randers Kommune.
 3. Tilladelsen gælder kun for det cvr-nummer, der fremgår af ansøgningen.
 4. Der skal til enhver tid sikres passage for fodgængere, gangbesværede, handicappede og kørestolsbrugere mv.
 5. Ved dør- og portåbninger samt passager skal der altid være en fri afstand på mindst 0,5 m til hver side af denne.
 6. Arealet må ikke afskærmes, så det fremstår som privatisering af offentligt areal.
 7. Det er ikke tilladt at etablere fast gulv, tæpper eller lignende.
 8. Det samlede møblement på hver enkelt udeserveringsareal skal være ensartet og udgøre en helhed med hensyn til materialevalg og farver mv.
 9. Plastikborde og –stole af helstøbt havemøbeltype må ikke anvendes.
 10. Bord- og bænkesæt, hvor bordet og siddepladser er sammenhængende må ikke anvendes.
 11. Udeservering kan finde sted i tidsrummet 10.00-24.00. Se dog særlige vilkår for Storegade.
 12. Udenfor det tilladte tidsrum for udeservering skal borde, stole og lign. stilles indendørs eller stables/samles/fastgøres på en sådan måde, at udstyret er sikret mod gæsters benyttelse udenfor åbningstiden. Dette kan f.eks. ske ved aflåsning af området og/eller ved sammenlåsning af møblerne. Er der lukket for udeservering i mere end én hverdag, skal alt fjernes fra vejareal.
 13. I forbindelse med særlige arrangementer, som f.eks. Randers Festuge og Open By Night, kan der gives tilladelse til at opstille terrassevarmere, grill, fadølsanlæg og lignende.

Storegade – særlige vilkår

Udover ovenstående vilkår gælder følgende for Storegade:

 1. I Storegade kan der disponeres i facadelængden ud til de opstillede pullerter.
 2. Udeservering må kun finde sted i tidsrummet kl. 10.00-24.00 på hverdage.
 3. Udeservering må kun finde sted i tidsrummet kl. 10.00-02.00 fredage og lørdage samt nætter op til helligdage.
 4. I Randers Festuge må udeservering finde sted i tidsrummet kl. 10.00-04.00 torsdag, fredag og lørdag til morgenen efter og de øvrige dage til kl. 02.00 morgenen efter.

Parasoller

 1. Parasollerne skal være fritstående, dvs. monteret på en lodret stang. Der kan ikke tillades parasoltyper, der er monteret på vandrette stænger.
 2. Parasoldugen skal være af ensfarvet lærred/stof og må ikke være signalfarvede eller stærke farver.
 3. Parasollerne skal friholdes for reklamer og skiltning, dog kan butikkens/caféens navn diskret tillades med tekst og logo på parasollens flæser eller nederste kant.
 4. Parasollen må kun placeres i udeserverings-/vareudstillingsarealet og må ikke placeres, så den rækker ud over kørebaner, adgange til porte, naboarealer mv.
 5. Parasollens underkant skal være mindst 2,2 m over terræn.
 6. Alle parasoller til samme butik/café skal være ens.
 7. Parasoller skal fjernes uden for åbningstiden.
 8. Parasoller må ikke fastmonteres i belægningen.

Læskærme

Læskærme defineres som lave, lodrette skærme, som skaber læ for vinden og fungerer som afgrænsning på udeserveringsarealet.

Normale vilkår

 1. Læskærme skal friholdes for reklamer og skiltning, dog må restaurantens/caféens logo/navn skrives på den nederste 1/5 del af skærmen.
 2. Der skal bruges samme type læskærm ved hvert enkelt udeserveringsareal.
 3. Læskærme må ikke opstilles, så udendørsarealet fremstår som privatisering af offentligt areal.
 4. Skærmene skal være i god kvalitet og tilpasses det eksisterende gademiljø.
 5. Skærmene skal være ensfarvet og må ikke være signalfarvede eller stærke farver.

Storegade – særlige vilkår

Udover ovenstående vilkår gælder følgende for Storegade:

 1. Læskærme kan kun opsættes som et integreret element i forbindelse med pullerterne.
 2. Fastmontering af læskærme kan kun ske med tilladelse fra Randers Kommune. Randers Kommune udfører arbejdet på ansøgers regning.
 3. Læskærmene skal udformes som vist på bilag 2 til kommunens regulativ for brug af vejarealer inden for centerringen.

Generelle vilkår

I forbindelse med ledningsarbejder, vejarbejde, byfornyelse, bygningsrenovering og lignende, har Randers kommune til en hver tid ret til uden forudgående varsel at disponere over arealerne, uanset om der er givet tilladelse til udeservering.

Kommunen eller politiet kan i forbindelse med særlige arrangementer, som f.eks. Randers Festuge og Open By Night, stille krav om afmærkning, hvis færdsels- og/eller sikkerhedsmæssige hensyn taler for det.

Der må ikke foretages ændringer i eksisterende byinventar og beplantning. Endvidere må byinventar og beplantning ikke benyttes til fastgørelse af afspærring m.v. Hvis ansøger forsager skade på by-inventar, belægning, beplantning og lignende, reetableres dette af kommunen for ansøgers regning.

Ansvar for ting- og personskader, der forvoldes på tredjemand eller tredjemands ejendom på grund af opstillede borde, stole, parasoller m.m., påhviler alene ansøger.

Arealerne skal efterlades i samme stand som inden ibrugtagning. Ansøger afholder alle udgifter, der måtte være forbundet hermed. I modsat fald vil udbedring af skader blive foretaget af Kommunen for ansøgers regning.

I gågaderne har kommunen overtaget ansvaret for renholdelse mod betaling. I de tilfælde hvor renholdelse ikke er mulig på grund af opstillede borde, bænke m.m., er det restauratørernes ansvar at der ser pænt og ryddeligt ud.

Det er ikke tilladt at udleje eller på anden måde stille arealet til rådighed for andre.

Inddragelse af tilladelse

Hvis ovenstående vilkår ikke overholdes, og en skriftlig påtale ikke efterkommes, kan kommunen inddrage tilladelsen med øjeblikkelig virkning. Hvis brugen af vejarealet efter kommunens vurdering foregår uhensigtsmæssigt og uforeneligt med gadens normale drift, eller hvis der konstateres færdselsmæssige eller miljømæssige ulemper for omkringboende eller andre, kan kommunen til enhver tid, og uden varsel og erstatning af nogen art, inddrage tilladelsen.

Lovhjemmel

Tilladelse gives for kommuneveje i medfør af vejlovens § 80.

Tilladelse gives for private fællesveje i medfør af privatvejslovens § 66.

Forhold efter anden lovgivning

Der er ved denne tilladelse alene taget stilling efter vejlovenes regler. Det indebærer at det er ansøgers eget ansvar at sikre sig tilladelser efter anden lovgivning. Det kan f.eks. være alkoholbevilling eller næringsbrev.

I forhold til miljølovgivningen henvises til forskrift for udeservering.

Som noget nyt skal der som udgangspunkt hvert år ansøges om udeservering i forbindelse med Randers Festuge. Tilladelsen vil, ligesom ved almindelig udeservering, gælde fortløbende i den periode der ansøges om. Det betyder, at hvis der benyttes det samme materiel hvert år (telte, barer m.m.) kan der ansøges for flere år af gangen.

Ansøgningen skal også her ske digital via samme link, som ved almindelig udeservering.  Det er vigtigt at oplyse, om du ønsker andet end parasoller, borde og stole på arealet.

Husk ligeledes at oplyse, hvor mange ekstra kvadratmeter du ønsker at råde over i Randers Festuge.

Læs vejledning til ansøgning om udeservering.

I festugen skal der betales for at bruge plads på kommunens arealer, når du ønsker at have salg eller tager entré til arrangementer.

Taksterne er:

 • Mandag-fredag: 8 kr. pr. m2 pr. dag
 • Lørdag og søndag: 10 kr. pr. m2 pr. dag

Randers Byråd har vedtaget et regulativ, der giver et samlet overblik over regler for brugen af de offentlige vejarealer i Randers Midtby.

Vi opfordrer til, at man holder sig opdateret i regulativet, da ændringer der måtte komme fremover vil komme til at fremgå heraf.

Læs midtbyregulativet.

Randers kommune har vedtaget forskrift for udeservering. Støj fra udeservering er en del af virksomhedens støj og bliver reguleret med påbud efter miljøbeskyttelsesloven. Kommunen kan meddele påbud, hvis kommunen konstaterer, at en virksomhed støjer væsentligt og vedvarende over miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

Hensigten med forskriften er at fastlægge et sæt spilleregler, som ikke er for restriktive i forhold til restaurationerne, men som skal sikre, at nabobeboelser ikke belastes for meget med støj fra udeserveringsarealet.

Forskriften for udeservering gælder på såvel private som offentlige arealer i tilknytning til en restauration. 

Læs mere om forskrift for udeservering (støj).

Bemærk, at udeserveringstilladelser er ikke en alkoholbevilling eller tilmelding til næringsbasen via Erhvervsstyrelsen. Der skal du søge hos relevante myndigheder.