Grundejernes ansvar

Grundejerne kan have pligter på kommunens fortove mm. Det kan f.eks. være at klippe sin hæk eller rydde sne.


Grundejerne skal klippe deres hække ud mod vejen, holde fortovet rent, fjerne sne og is, og må kun bruge fortovet til andre formål end færdsel, hvis de har fået lov af kommunen.

Du kan læse mere om grundejernes pligter her nedenfor.

Veje, fortove, rabatter og cykelstier skal kunne benyttes uhindret af alle trafikanter. På fortovet har især svagsynede, kørestolsbrugere og fodgængere med barnevogne brug for tilstrækkelig plads. Derfor skal grundejerne holde hække, buske, træer og anden beplantning langs fortovet, rabatten eller stien så langt tilbageskåret til skel som muligt, uanset om ejendommen grænser til en privat fællesvej eller en kommunevej.

  • Al beplantning ved skellet skal klippes eller beskæres så færdslen kan foregå risikofrit.
  • På hjørnegrunde skal al beplantning være klippet eller beskåret, så de trafikale forhold er forsvarlige.
  • Vejbelysning skal klippes fri, så lyset rammer kørebane og fortov i forsvarlig udstrækning.
  • Vejskilte skal klippes fri, så de er synlige også på længere afstand.
  • Brandhaner og postkasser skal altid være tilgængelige.
  • Over fortove, stier og rabatter skal der klippes eller beskæres, så der er mindst 2,8 m i frihøjde.
  • Over kørebanen skal der klippes eller beskæres, så der er mindst 4,5 m i frihøjde.
  • Hække/beplantning skal beskæres i skel med en afstand på 5-20 cm til bagkant af belysningsmaster.

Illustration af retningslinjerne for hækklipning

Vejmyndigheden, som i de fleste tilfælde er kommunen, kan kræve, at beplantningen på eller ved fortov, rabat og sti fjernes eller beskæres, når det er nødvendigt af hensyn til færdslen. Hvis det efter henvendelse til grundejeren ikke sker, kan kommunen lade beskæringen udføre på grundejerens regning.

Grundejeren skal holde fortovet rent, også selv om det er en del af en kommunevej.

Det betyder, at man har pligt til at fjerne ukrudt til fortovskant, feje fortov og fjerne affald. Kommunen vil henstille til, at der ikke anvendes kemiske ukrudtsmidler på offentlige arealer, veje og fortove.

Tilsynspligten

Det er kommunen der skal føre tilsyn med om renholdelse, snerydning  og glatførebekæmpelse udføres af grundejerne.

Grundejeren har ansvaret for at holde fortovet ryddet og isfrit om vinteren.

Grundejeren har oftest det juridiske ansvar for vintertjenesten på de fortove, der støder op til grunden. Det betyder, at grundejeren kan blive erstatningspligtig for uheld som følge af manglende eller mangelfuld vintertjeneste. Husk at have forsikringen i orden. Spørg eventuelt dit eget forsikringsselskab, hvad det kræver af grundejeren.

Tilsynspligten

Det er kommunen, der skal føre tilsyn med om renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse udføres af grundejerne.

Som udgangspunkt må man ikke bruge fortovet eller kørebanen til oplag af affald og byggematerialer eller til opstilling af containere og skurvogne.

Hvis det er helt umuligt at bruge egen grund til disse ting, kan du søge tilladelse til midlertidig brug af fortov eller kørebane til kortvarigt oplag. Det skal dog fortsat helst være muligt at komme forbi som fodgænger, også med barnevogn og kørestol. Materialerne skal fjernes hurtigst muligt i henhold til den tilladelse, du har fået. Der gives ikke tilladelse til at sætte containere på fortovet, men kommunen kan give tilladelse til kortvarig opsætning på kørebanen med behørig afmærkning, for eksempel over en weekend.

Læs mere om ansøgninger om brug af vejareal.

Efterlad fortovet som du modtog det

En grundejer, der bygger på sin ejendom, og i den forbindelse har tung trafik til og fra ejendommen, skal sikre sig, at fortovet ikke beskadiges.

Grundejeren har pligt til at færdigmelde byggeriet, så kommunen kan syne fortov og øvrigt vejareal. Eventuelle skader, som er opstået i forbindelse med byggeriet, skal udbedres og betales af grundejeren.

Det er ikke tilladt at køre eller parkere på fortovet, ligesom ind- og udkørsel over fortov kun er tilladt på godkendte adgange.

Læs mere om adgange fra din ejendom til/fra vejen.

Man må ikke grave i fortovet uden at have søgt kommunen om tilladelse. Skal man have lagt ledninger i fortove, kan man først begynde, når man har fået en tilladelse til gravearbejde fra vejmyndigheden. Ledningsejeren skal betale for at få arbejdet udført og sørge for, at fortovet reetableres bagefter.