Socialøkonomisk virksomhed (SØV)

Skal du til at starte et nyt projekt i din virksomhed, organisation eller forening. Har du lyst til at signalere over for kunder og forretningsforbindelser, at din virksomhed bidrager aktivt til din by og lokalområdets sociale sammenhængskraft? Så overvej at starte en socialøkonomisk virksomhed.

Med en socialøkonomisk virksomhed kan du drive forretning og skabe overskud – på en måde der skærper virksomhedens sociale profil og sender et stærkt signal til kunder og forretningsforbindelser. Når du etablerer en socialøkonomisk virksomhed får du nemlig ret til at bruge det lokale CSR Randers brand i din markedsføring

Socialøkonomiske virksomheder tilbyder anderledes arbejdspladser. De ser udsatte medborgere som ressourcer, der kan bidrage aktivt til virksomheden, arbejdsmarkedet og samfundet. Herved muliggøres inklusion af udsatte borgere i medarbejderstaben, medborgere som har brug for særlige hensyn på grund af en funktionsnedsættelse. For eksempel personer der ansættes i fleksjob eller skånejob.

Hvis du overvejer at starte en socialøkonomisk virksomhed i Randers Kommune, vil vi gerne hjælpe dig. Kontakt Randers Kommunes SØ-sekretariat på tlf. 8915 7857 eller læs mere om, hvordan du kommer i gang.

Hvad er en SØV?

Socialøkonomi er en anderledes virksomhedsform, der dels kan startes som selvejende, men som også kan være et datterselskab i dit firma, hvor du udskiller funktioner og opgaver, hvor du ser muligheden.

En socialøkonomisk virksomhed har eget CVR-nummer, bruger i princippet samme forretningsprincipper og arbejder under samme betingelser som traditionelle virksomheder.

Der hvor den adskiller sig er, at virksomhedsdriften går hånd i hånd med en høj grad af socialt engagement i virksomhedens ansættelsespraksis og i virksomhedskultur. Rummelighed om man vil. Ikke alle ansatte behøver være udsatte borgere – som stifter og ejer af virksomheden kan du f.eks. vælge at indsætte dig selv som direktør.

En virksomhed skal opfylde 5 kriterier for at leve op til definitionen af en socialøkonomisk virksomhed:

  • Et socialt formål som er beskrevet i virksomhedens formålsparagraf
  • Den skal være erhvervsdrivende
  • Den skal være uafhængig af offentligt ejerskab
  • Have en inddragende og ansvarlig ledelse
  • Størstedelen af overskuddet skal geninvesteres i virksomheden eller anvendes til sociale formål. 35% af overskuddet kan udbetales som udbytte til ejere og investorer.

Typer af SØV'er

En socialøkonomisk virksomhed kan være mange ting. Den kan være 'lille og lokal' eller 'stor og global' – en forening eller et aktieselskab.

I Randers Kommune er alle typer SØ-firmaer velkomne, men vi vil især arbejde for, at etablerede private virksomheder outsourcer en del af produktionen til en ny selvstændig socialøkonomisk virksomhed (datterselskab) - gerne i virksomhedens egne lokaler og med så tæt kontakt og samarbejde som muligt.

Eksempel på en SØV

Borups Service er en nystartet virksomhed i Randers, der ønsker at tage et særligt socialt ansvar.

Med ildsjælen Anne-Mette Olesen i spidsen er virksomheden en rummelig arbejdsplads med plads til mennesker, som arbejder med nedsat tempo og nedsat arbejdsevne. Borups Service har primært ansat fleksjobbere, hvor arbejdsgiver kun betaler for de timer, medarbejderen er effektiv.

Borups Service udfører store og små opgaver inden for pakning, montering og distribution.

Direktør Anne-Mette Olesen udtaler: ”Med Borups Service har jeg etableret en virksomhed, hvor jeg kan drive forretning samtidig med, at det en personlig gevinst at give mennesker, der ellers har været på passiv forsørgelse mulighed for et aktivt arbejdsliv, hvorved de kommer et skridt nærmere et ’almindeligt arbejde’. Fleksjobbere med få timers arbejde ugentligt, der arbejder på henholdsvis formiddags- og eftermiddagshold har vist sig at være den rigtige løsning for min virksomhed”.

Eksempler på formålsparagraffer

Eksempel 1

Iværksættervirksomhed/datterselskab inden for jern- og metalindustrien

Selskabets formål er at drive socialøkonomisk virksomhed inden for jern- og metalindustrien. Det er endvidere selskabets formål at knytte sociale ressourcer til de løbende aktiviteter, for derigennem at generere både social og økonomisk værdiskabelse.

Eksempel 2

Iværksættervirksomhed/datterselskab inden for fødevareproduktion

Selskabets formål er (1) at skabe varige beskæftigelsesmuligheder for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet ved (2) salg af sund og økologisk mad til børn og unge.

Eksempel 3

Selskab med specifik målgruppe i en etableret virksomhed

Selskabets formål er at tilvejebringe erhvervsbeskæftigelse for primært blinde og svagsynede på særlige vilkår ved udøvelse af industri-, håndværks- og servicevirksomhed samt salg af egne og fremmede varer og tjenesteydelser. Endvidere er det formålet at styrke beskæftigelsesmulighederne for primært blinde og svagsynede ved gennemførelse af uddannelse, arbejdsprøvning og andre aktiviteter på det sociale og arbejdsmarkedsmæssige område. Under hensyntagen til en rimelig konsolidering skal virksomhedens drift tilrettelægges, så den hviler i sig selv.

Kom i gang

At etablere et socialøkonomisk selskab adskiller sig ikke fra de procedurer man anvender ved almindelig selskabsetablering.

Gå ind på erhvervsstyrelsens hjemmeside og indtast dine data.

Når du har fået bekræftet dit CVR-nummer går du videre til virk.dk. SØV registreringen er på side 7 under punktet ” Kapitalnedsættelse / RSV”.

Du skal nu uploade 5 dokumenter der beskriver:

  1. Det sociale formål (virksomhedsvedtægter)
  2. Dokumentation for CVR-nummer
  3. Erklæring om uafhængighed af offentligt ejerskab
  4. Erklæring om, at du vil være inddragende og ansvarlig
  5. Erklæring om anvendelse af overskuddet

Vi kan tilbyde dig råd og vejledning om, hvordan du kommer i gang, hvilken selskabsform du bør vælge, og hvordan du bliver registreret. Vi kan også hjælpe dig med at formulere ovenstående dokumenter, så din virksomheds sociale formål og anvendelsen af overskuddet afspejler de socialøkonomiske fokuspunkter du ønsker at understøtte. Derudover kan vi eventuelt være behjælpelige med, hvordan du udvikler dit forretningskoncept samt hvilke fonde du kan søge.

Alt, du skal gøre, er at fortælle Jobcenter Randers Erhverv om din ide, så skal vi nok hjælpe dig videre.