Miljøtilsyn

Kommunerne skal føre et aktivt og opsøgende miljøtilsyn. Der skal føres tilsyn med, at de regler, der er fastsat med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og husdyrloven, overholdes.

Derudover føres der bl.a. tilsyn med, at påbud og forbud efterkommes, og at vilkår i miljøgodkendelser og tilladelser overholdes. Alle erhvervsmæssige husdyrbrug vil inden for en periode på 3-6 år få minimum ét miljøtilsyn.

Der føres årligt tilsyn på en udvalgt del af kommunens husdyrbrug med erhvervsmæssigt dyrehold.

Erhvervsmæssigt dyrehold skal overholde reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Der foretages primært tilsyn på husdyrbrug med produktionsareal større 100 m2. Tilsynsindsatsen prioriteres så der foretages flest tilsyn, hvor risikoen for miljøuheld er størst og hvor der er flest problemer med at overholde reglerne. Der kan desuden forekomme ekstraordinære tilsyn i forbindelse med:

 • Klager
 • Konstateret forurening af vandløb/søer/dræn eller drikkevand.
 • Opfølgning på godkendelse/tilladelse.
 • Opfølgning på indskærpelser, påbud mv.
 • Kampagner, fx udbringning af husdyrgødning og kontrol af flydelag på gyllebeholdere. 

Læs mere om miljøtilsyn på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Forberedelse til tilsyn

Du kan forberede dig på tilsynet ved at have følgende oplysninger klar:

 • Dokumentation for dyreholdets størrelse (gødningsregnskaber eller slagteriafregninger).
 • Ansøgning om enkeltbetalingsordning. 
 • Logbog for hver gyllebeholdere.
 • Oversigt over eventuelle olie-/brændstoftanke på virksomheden (størrelse, alder og etableringsår).
 • Oplysninger omkring affald samt kvitteringer for afhentning af affald.
 • Øvrig dokumentation ifølge vilkår i miljøgodkendelse eller tilladelse.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen på miljøtilsyn og udarbejdelse af miljøgodkendelse er på timebasis, men der regnes i halve timer. Timeforbruget er det faktuelle timeforbrug og der skal ikke betales moms af brugerbetalingen.

Du finder den gældende timesats her.

For "fremmede tjenesteydelser" dvs., hvor kommunen i forbindelse med tilsyn og godkendelse bruger konsulenthjælp eller får udført analyser og målinger på den enkelte virksomhed, skal virksomheden betale 57,79 % af regningsbeløbet ekskl. moms.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

Randers Kommune er forpligtet til at have en tilsynsplan gældende for industri og husdyrbrug.

Mål med tilsynsplanen:

 • At forebygge forurening samt, at virksomhederne og husdyrbrugene overholder den samlede miljølovgivning.
 • At give åbenhed om kommunens tilsynsindsats.

Tilsynsplanen skal opdateres mindst hvert 4. år.

Du kan læse mere i bekendtgørelsen om miljøtilsyn herunder.

Bekendtgørelse om miljøtilsyn

Efter hvert fysisk tilsyn på et husdyrbrug udarbejder kommunen en tilsynsrapport, som sendes til husdyrbruget. I rapporten skal der blandt andet stå, om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser.

Kommunen er ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporterne, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Find Randers Kommunes tilsynsrapporter her.

Kommunerne skal hvert år senest 1. april indsende en beretning til Miljøstyrelsen om det foregående års indsats i forhold til miljøgodkendelser og miljøtilsyn.

Indberetningen for landbrug og industri skal fra maj 2013 ske samlet og benævnes "virksomheder". Herudover skal der særskilt indberettes en række oplysninger om kommunens IED-virksomheder. Tilsynsberetningen skal indeholde kommunalbestyrelsens vurdering af og bemærkninger til miljøtilsyn.

Læs mere om tilsynsberetning på Miljøstyrelsens hjemmeside.