Planlægning og byggeri i støjbelastede omgivelser

Få overblik over hvilke regler og vejledninger, der gælder når du ønsker at bygge i et område, som er belastet af støj.

Her finder du kommunens administrationsgrundlag og henvisning til lovgrundlag samt forskellige krav og vejledninger.

Planlægning

Der må ikke planlægges støjfølsom anvendelse i områder, der er belastet af støj fra f.eks. vej- og jernbanetrafik og/eller virksomhedsstøj, jævnfør Planloven (§ 11a, stk. 7). Støjpåvirkning af bebyggelse og opholdsarealer fra vejtrafik-, jernbane- og virksomhedsstøj skal derfor overholde de til enhver tid gældende vejledende krav til grænseværdier for både udendørs og indendørs ophold.

I forbindelse med planlægning (lokal- og kommuneplanlægning) for bebyggelse og ubebyggede arealer, herunder opholdsarealer, skal der derfor rettes særligt fokus på, at ny bebyggelse skal placeres, udføres og indrettes sådan, at beboere og brugere i støjbelastede områder skærmes mod støj, vibrationer og anden forurening fra vej- og jernbanetrafik og/eller virksomhedsstøj.

Som led i den indledende dialog omkring et områdets planlægning kan bygherre derfor blive stillet over for krav om indledende undersøgelser og kortlægning af f.eks. støjkilders påvirkning af området for hermed at kunne dokumentere, at området er egnet til en støjfølsom anvendelse som f.eks. beboelse, ophold og lignende.

Byggesagsbehandling

Randers Kommune henviser til Bygningsreglement 2018 (§§ 369-373 om lydforhold for boliger og andre bygninger til overnatning). Ved ansøgning om byggetilladelse skal det bl.a. sikres, at rum, der benyttes til overnatning og andet ophold i bygninger, ikke generes af lyd fra andre rum i bebyggelsens øvrige bolig og erhvervsenheder, bygningens installationer eller veje og jernbaner.

Kravene til det indendørs støjniveau skal derfor opfylde kravene som beskrevet i publikationen DS-490 om "Lydklassifikation af boliger". I forbindelse med byggesagsbehandlingen kan bygherre derfor blive stillet over for krav om at dokumentere, at bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold bliver overholdt.

Godkendte virksomheder til støjanalyse

Analyse af støjbelastning herunder måling af støjkilder og beregning af støjen er en specialiseret opgave, der udføres af certificerede virksomheder. Certificeringen dækker helt specifikke emneområder som f.eks. trafikstøj. Via referencelaboratoriets liste er det muligt at få et overblik over virksomheder i Danmark som er godkendte til dette arbejde, samt de emneområder de enkelte virksomheder kan foretage undersøgelse af.