Vision

Vision 2030 indeholder en overordnet vision for Randers Kommune, overordnede politiske målsætninger, og hvordan der skal arbejdes med dem.

Gudenåens og fjordens vande flyder gennem landskabet og præger både vores lange historie og vores fremtid. Med korte afstande mødes vadehav og fjord, søer og floddelta, lyngklædte heder og krogede skove. Her hvor å bliver til hav, hvor det ferske bliver salt, ligger Randers Kommune.

Vi, der bor her, ved det godt – og vi bliver flere og flere. Det er et helt særligt sted med stærke fællesskaber og masser at byde på. Her går det trygge og gode familieliv hånd i hånd med masser af muligheder for oplevelser og et aktivt liv – hvad enten det er i byen, på landet, i naturen eller i vores stærke idræts- og kulturliv.

Vision 2030

  • Vi vil være blandt de bedste – både som sted at bo, vokse op, arbejde og drive virksomhed.
  • Vi gør det med afsæt i det, der gør Randers og vores lokalsamfund til noget helt særligt – vores natur, vores historie og vores fællesskaber – og vi gør det bæredygtigt!
  • Vi gør det på en måde, hvor der er fokus på mennesker og plads til alle, og hvor alle får mulighed for at bidrage med det, de kan.

Overordnede politiske målsætninger

En bæredygtig fremtid

Vores kommune skal fremtidssikres med respekt for fællesskabet, naturen, klimaet og ikke mindst kommende generationer. Derfor skal vores løsninger være bæredygtige – også på længere sigt. Indenfor genanvendelse og håndtering af affald vil vi være Danmarks bedste.

Et godt liv – for alle

Vi tror på, at alle kan bidrage med noget. Alle kan dog opleve modgang og have brug for hjælp til et bedre og sundere liv. Vi står klar med en hjælpende hånd og vil være tidligt på banen, så alle er klædt bedst muligt på til livet og kan leve et indholdsrigt liv. Målet er flest mulig selvhjulpne borgere, mere lighed i sundhed samt stor social mobilitet.

Flere i uddannelse eller beskæftigelse

I vores dagtilbud og folkeskoler er vi med til at skabe afsættet og forudsætningerne for, at vores unge kan få en ungdomsuddannelse. Uddannelse og beskæftigelse giver den enkelte flere muligheder for at blive selvforsørgende, for at hjælpe andre, for forbedret sundhedstilstand og for øget livskvalitet. Målet er, at alle skal have den bedst mulige uddannelse – herunder at markant flere får en ungdomsuddannelse – og at vores beskæftigelse skal ligge klart over landsgennemsnittet.

En stærk erhvervskommune

Det skal være attraktivt at drive virksomhed og være iværksætter i vores kommune. Virksomhederne skal understøttes bedst muligt via vores erhvervsservice, velfungerende infrastruktur og adgang til kvalificeret arbejdskraft. Målet er, at Randers Kommune er kendt som en konkurrencedygtig og stærk erhvervskommune – med en klar grøn og bæredygtig profil.

Et attraktivt sted at bo

Gode muligheder for børnepasning og skolegang, mangfoldige kulturtilbud, oplevelser, idræts- og fritidstilbud er alle vigtige faktorer, når vi ønsker at tiltrække flere borgere til vores kommune – og holde fast i dem, som allerede bor her. Bosætning og en infrastruktur, der kan understøtte, at kommunen vokser, er samtidig nøglen til at opretholde og udvikle servicetilbud til alle kommunens borgere. Målet er derfor, at kommunen skal fortsætte med at vokse, og det skal ske bæredygtigt.

Byudvikling – og realisering af Flodbyen

Vi har besluttet et af Danmarks største og mest ambitiøse byudviklingsprojekter – vi kalder det Flodbyen. I realiseringen af Flodbyen lægger vi afgørende vægt på skabelsen af levende og mangfoldige bydele i tæt samspil med naturen og vandet. Målet er, at Flodbyen kan fungere som lokomotiv for kommunens udvikling de kommende mange år – og at vi herigennem kan skabe klog, bæredygtig og målrettet vækst i hele vores kommune.

Sådan vil vi arbejde med det

Vi vil arbejde på tværs politisk

Vi vil det konstruktive samarbejde på tværs af politiske partier og lister. Vi tror på brede, tværgående løsninger og opbakning til fælles beslutninger. Det er et stort aktiv for en kommune, som gerne vil udvikling og fremdrift.

Politisk retning og opfølgning

Visionen og den politisk udstukne kurs betyder noget for hele organisationen og for den løbende dialog med borgerne. Vi vil løbende forholde os til den og stå ved den valgte retning.

Demokrati, åbenhed og borgerinddragelse

Demokrati, åbenhed og inddragelse af borgerne skal være en gennemgående del af opgaveløsningen i Randers Kommune – såvel politisk som i administrationen. Vi arbejder for borgernes skyld og lægger stor vægt på deres oplevelser og involvering.

Helhedstænkning og sammenhængende forløb

Vi sætter borgeren i centrum og gør alt, hvad vi kan, for at reducere kompleksiteten, når borgerne møder os. Samarbejde på tværs af forvaltninger og faggrænser er en selvfølge – vi gør os umage for at skabe helhedsorienterede løsninger og den bedst mulige sammenhæng i vores servicetilbud.

Solidt fundament – fagligt og økonomisk

Vi skal have styr på basis – det er en forudsætning for både sikker drift og udvikling. Vi vil have styr på lovgivningen, sagsbehandlingen og de tilbud, vi leverer til borgerne. Vi prioriterer og finder løsninger på et fundament af sunde økonomiske principper og rettidig omhu.

Teknologi og digitalisering

Vi sætter en ære i at få mest muligt for pengene, så vi kan skabe mest mulig værdi for borgerne. Vi vil udnytte de muligheder, den teknologiske udvikling giver os for at drive en moderne kommune – fokus er på høj kvalitet i vores service, effektiv drift og administration og ikke mindst let adgang for borgerne.

Attraktiv arbejdsplads – ledelse, kompetenceudvikling og rekruttering

Dygtige medarbejdere og dygtige ledere er en forudsætning for en god service til borgerne og for en kommunal opgaveløsning, som er på forkant. Fremtiden byder på stor konkurrence om arbejdskraften og stigende krav til vores medarbejdere. Vi skal derfor være på stikkerne, så vi kan rekruttere de medarbejdere, vi har brug for, og samtidig kan fastholde dem, vi har.