Vision

Vi tør gå nye veje! Vi vil muligheder for alle - alle skal med, og alle kan bidrage. Vi vil vækst og udvikling - et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed.

Randers byråd - vision 2019-22

Randers - vi tør gå nye veje

  • Vi vil muligheder for alle - alle skal med, og alle kan bidrage
  • Vi vil vækst og udvikling - et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed

Politiske målsætninger

  • Byen til Vandet
  • Flere i uddannelse eller beskæftigelse
  • Flere skal mestre eget liv
  • Attraktiv bosætningskommune
  • Attraktiv erhvervskommune
  • Grøn og bæredygtig udvikling

Byen til Vandet

Politisk målsætning
Langsigtet planlægning og byudvikling er en vigtig forudsætning for klog og målrettet vækst. Ved at bringe byen til vandet ruster vi byen til fremtiden og skaber attraktivt byliv med direkte adgang til natur, å og fjord. Vi gør det klogt og tænker byudvikling, klimasikring, trafik og adgang til naturen sammen i én løsning: Byen til Vandet.

Flere i uddannelse eller beskæftigelse

Politisk målsætning
Vi vil investere i mennesker. Uddannelse og beskæftigelse giver den enkelte flere muligheder - for at blive selvforsørgende, for at hjælpe andre, for øget livskvalitet, for forbedret sundhedstilstand og meget mere. Vi vil sikre rammerne for et stærkt fællesskab, hvor vi sammen løfter byen og lokalsamfundene. Uddannelse og beskæftigelse er et tværgående fokusområde, som retter sig mod såvel børn og unge som ledige, udsatte og borgere med handicap.

Flere skal mestre eget liv

Politisk målsætning
Vi tænker i livslang forebyggelse. Vi vil være tidligt på banen og støtte op, hvor det er nødvendigt for at sikre den sociale mobilitet. Vi arbejder for lighed i sundhed, og målet er livsduelige borgere, som klarer de udfordringer, der opstår og som medvirker til at forme og udvikle Randers Kommune. Vi hjælper borgerne, så de er i stand til at gribe de muligheder, som opstår.

Attraktiv bosætningskommune

Politisk målsætning
En attraktiv kommune med gode og mangfoldige kulturtilbud, oplevelser, idræts- og fritidstilbud samt gode muligheder for børnepasning og skolegang er en forudsætning for at trække borgere til. Bosætning og en infrastruktur, der kan understøtte flere tilflyttere, er samtidigt nøglen til at opretholde og udvikle servicetilbud til alle kommunens borgere.

Attraktiv erhvervskommune

Politisk målsætning
Det skal være attraktivt at drive virksomhed og være iværksætter i Randers Kommune. Virksomhederne og skabelsen af flere arbejdspladser er et vigtigt element i kommunens fremtidige udvikling og vækst. Vi ønsker at understøtte rammerne for virksomhederne bedst muligt via vores erhvervsservice, den fornødne infrastruktur og adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Grøn og bæredygtig udvikling

Politisk målsætning
Vi vil udvikling og gode rammer for borgerne i Randers Kommune med respekt for fremtidige generationer. Derfor skal vores løsninger være bæredygtige – også på længere sigt. Vi vil fremtidssikre kommunen med respekt for fællesskabet, naturen og miljøet.

Sådan vil vi arbejde med det

Opfølgning og politisk genbesøg af vision/målsætninger

Visionen og den politisk udstukne kurs betyder noget for hele organisationen og for den løbende dialog med borgerne. Vi mener visionen alvorligt og vil løbende forholde os til den og stå ved den valgte retning og prioritering.

Demokrati, åbenhed og borgerinddragelse

Demokrati, åbenhed og inddragelse af borgerne skal være en gennemgående del af opgaveløsningen i Randers Kommune – såvel politisk som i administrationen. Vi går på arbejde for borgernes skyld.

Helhedstænkning/sammenhængende forløb

Vi vil være bedre til at banke hul på siloerne og samarbejde på tværs af forvaltninger og faggrænser.

Vi vil arbejde for at sætte borgeren i centrum og reducere kompleksiteten, når borgerne møder os.

Tidlig indsats, sundhed og forebyggelse

Vi sætter tidligt ind, når det er nødvendigt. Tidligt i alder og inden udfordringerne vokser sig for store. Vi har fokus på forebyggende sociale indsatser og på at forebygge sundhedsudfordringer. Vi vil den gode spiral, hvor borgerne får mulighed for at udfolde deres potentiale, så de kan bidrage til de fællesskaber, de indgår i.

Solidt fundament – fagligt og økonomisk

Vi bestræber os på at have styr på basis, da det er en forudsætning for sikker drift OG udvikling. Vi vil have styr på lovgivningen, på sagsbehandlingen og på de tilbud, vi leverer til borgerne. Vi prioriterer og finder løsninger på et fundament af sunde økonomiske principper og rettidig omhu. Det giver mulighed for udvikling og for at være proaktive frem for reaktive.

Teknologi og digitalisering

Vi sætter en ære i at få mest muligt for pengene, så vi kan skabe mest mulig værdi for borgerne. Vi vil drive en effektiv kommune og udnytte de muligheder, den teknologiske udvikling giver os – effektiv drift og administration, automatisering af arbejdsgange og ikke mindst let adgang for borgere. Kontakt med kommunen på borgerens præmisser.

Attraktiv arbejdsplads – ledelse, kompetenceudvikling og rekruttering

Dygtige medarbejdere og dygtige ledere er en forudsætning for en god service til borgerne og for en kommunal administration, som er på forkant. Et kig i krystalkuglen peger på en vanskelig rekrutteringssituation og stigende krav til vores medarbejdere i fremtiden. Vi skal derfor være på stikkerne.

Vi vil arbejde på tværs politisk

Vi vil det konstruktive samarbejde på tværs af partiskel og politiske uenigheder. Vi tror på brede, tværgående løsninger og opbakning til fælles beslutninger. Det er et stort aktiv for en kommune, som gerne vil udvikling og fremdrift.