Bevillingsnævn

Bevillingsnævnet er den myndighed, der udsteder alkoholbevillinger, tilladelser til udvidet åbningstid og godkender bestyrere til restaurationerne.

Bevillingsnævnet udformer i samarbejde med diverse andre myndigheder, herunder politiet, plan- miljø- og bygningsmyndighederne, oplæg til byrådet om de overordnede principper for reguleringen af branchen i Randers.

Ansøgning

Du skal rette henvendelse til Østjyllands Politi, hvis du vil søge om en alkoholbevilling, fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse, godkendelse af ændringer i selskabets sammensætning, ansøgning om udvidet åbningstid mv.

Østjyllands Politi behandler herefter din ansøgning og sender en kopi af ansøgningsmaterialet med indstilling videre til Randers Kommune, Bevillingsnævnet.

Det modtagne materiale vil blive forelagt Bevillingsnævnet, der på det næste møde vil tage stilling til, om ansøgningen kan imødekommes. Ansøgninger om bestyrergodkendelser og ændringer i selskabers sammensætninger kan behandles administrativt og vil som udgangspunkt ikke blive forelagt Bevillingsnævnet. Ansøgningerne skal dog stadig fremsendes til Østjyllands Politi.

Udvidet åbningstid

Alle restaurationer inden for centerringen i Randers Midtby må holde åbent til kl. 02.00 alle ugens dage.

Tilladelsen til at holde åbent til kl. 02.00 forudsætter, at restaurationer kan overholde natstøjgrænserne ved nærmeste nabobeboelser fra kl. 22.00. Den samlede støj omfatter såvel musikstøj som støj fra tekniske anlæg som ventilation og udsugning mv. Natstøjgrænsen for bygningstransmitteret støj er 25 dB(A).

Hvis du ønsker at forlænge din nuværende åbningstid til kl. 02.00, bedes du kontakte Østjyllands Politi, Bevillings- og Tilladelsessektionen pr. mail ojyl-bevilling@politi.dk eller tlf. 8731 1010.

Østjyllands Politi behandler din ansøgning og tilpasser gældende alkoholbevilling med restriktioner, hvis det kræver det. Her tænkes blandt andet på restriktioner om, at unge ikke må opholde sig på restaurationen efter kl. 24.00 og lignende. Herefter oversendes politiets indstilling til administrativ behandling hos forvaltningen, der udsteder den endelige tilladelse.

Udeservering

Du skal være opmærksom på, at åbningstiderne til kl. 02.00 kun gælder i dine lokaler.

Inden for centerringen kan udeservering finde sted i tidsrummet kl. 10.00-24.00. 

I Storegade må udeservering kun finde sted i tidsrummet kl. 10.00-24.00 på hverdage og kl. 10.00-02.00 fredage, lørdage og nætter op til helligdage. I Randers Festuge må udeservering finde sted i tidsrummet kl. 10.00-04.00 torsdag, fredag og lørdag til morgenen efter og de øvrige dage til kl. 02.00 morgenen efter.

Kontakt

Østjyllands Politi
Tilladelses- og Bevillingssektionen
Ridderstræde 1
8000 Aarhus C
Telefon: 8731 1010
E-mail: OJYL-Bevilling@politi.dk

Hvis du har spørgsmål, som Østjyllands Politi ikke kan være behjælpelig med, kan du kontakte Bevillingsnævnets sekretariat:

Udvikling, Miljø og Teknik
Laksetorvet 1
8900 Randers
Telefon: 8915 1707
E-mail: Bevilling@randers.dk

Læs om reglerne for udeservering på offentlige arealer.

Forskrift for udeservering

Støj fra udeserveringen er en del af virksomhedens støj og bliver reguleret med påbud efter miljøbeskyttelsesloven. Kommunen kan meddele påbud, hvis Kommunen konstaterer, at en virksomhed støjer væsentligt og vedvarende over miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

I forbindelse med vedtagelse af nyt regulativ for midtbyen er der åbnet op for, at der i dele af Randers nu tillades udeservering efter kl. 22.

Forvaltningen vurderer derfor at der er behov for en forskrift. Hensigten med forskriften er at fastlægge et sæt spilleregler, som ikke er for restriktive i forhold til restaurationerne, men som skal sikre, at nabobeboelser ikke belastes for meget med støj fra udeserveringsarealet.

Forskriften for udeservering gælder på såvel private som offentlige arealer i tilknytning til en restauration. 

Læs forskrift for udeservering.

Ansøgning

Læs om ansøgning om udeservering.

Udpeget af byrådet

Christian Hartmann (C) (Formand)
Telefon:  2121 0175
E-mail: chhdk@outlook.com

Anne Hjortshøj (A)
Telefon: 6146 0467
E-mail: anne.hjortshoj@randers.dk

Anders Henrik Jensen (V)
Telefon: 2292 4502
E-mail: anders.henrik.jensen@randers.dk

Christian Krogh (C)
E-mail: ck@christiankrogh.dk 

Repræsentant for Østjyllands Politi

Carsten Kousgaard, Vicepolitiinspektør

Repræsentant for 3F

Susanne Hansen
Telefon: 3067 6370
E-mail: susanne.hansen@3f.dk 

Sagkyndigt medlem

Sven Nørskov Eskildsen (Næstformand) 

Sagsbehandler, Østjyllands Politi

(ej stemmeret)

Politiassistent Hilmer Chr. Huusom
Telefon: 22 70 12 22
E-mail: hch021@politi.dk

Bevillingsnævnet holder møde i 2023 på følgende datoer:

  • Tirsdag den 22. august
  • Onsdag den 25. august
  • Onsdag den 13. december.

Den forventede sagsbehandlingstid er 8-12 uger.

Nævnets medlemmer

Bevillingsnævnet i Randers Kommune består af følgende medlemmer:

  • En repræsentant for politiet valgt af politidirektøren
  • 4 medlemmer udpeget af byrådet
  • Et medlem, der udpeges af byrådet efter indstilling fra en forening, der repræsenterer restauratørerne i Randers Kommune, og hvis det er praktisk umuligt, af de to store organisationer HORESTA og DRC i forening
  • Et medlem, der udpeges af byrådet efter indstilling fra 3F privat service/restauration
  • Mindst et af nævnets medlemmer har viden inden for virksomhedsøkonomi og er dermed også et sagkyndigt medlem.

Nævnets møder

§ 1. Nævnets møder er ikke offentlige.

Stk. 2. Nævnet kan tillade, at personer ansat i kommunens tjeneste eller ved politiet overværer møderne med henblik på varetagelse af sekretariatsfunktioner for nævnet, eller fordi nævnet finder det ønskeligt af hensyn til en sags oplysning. Disse personer kan overvære såvel nævnets forhandlinger som afstemninger. Nævnet kan tillade, at andre personer overværer møderne i det omfang, det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning. Disse personer kan kun overvære udvalgets forhandlinger men ikke eventuelle afstemninger.

Stk. 3. Medlemmerne af nævnet har – i lighed for hvad der gælder for medlemmer af kommunens stående udvalg og økonomiudvalget – tavshedspligt mht. oplysninger om de synspunkter, vurderinger og argumenter, der fremføres på nævnets møder af de andre mødedeltagere.

§ 2. Nævnet træffer for hvert kalendersår beslutning om, hvornår nævnets ordinære møder afholdes.

Stk. 2. Er et nævnsmedlem forhindret i at deltage i et nævnsmøde, meddeler medlemmet formanden og sekretæren dette inden mødets afholdelse.

Stk. 3. Ud over de ordinære møder holder nævnet møder, når formanden finder det fornødent, eller et flertal af nævnets medlemmer anmoder om det.

Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse

§ 3. Formanden foranlediger, at der så vidt muligt senest 4 hverdage inden et ordinært møde sendes en dagsorden til hvert nævnsmedlem.

Stk. 2. Når en sag er optaget på dagsordenen for et ordinært møde, skal det fornødne materiale til sagens bedømmelse - medmindre det forinden er tilsendt udvalgsmedlemmerne – så vidt muligt være tilgængeligt elektronisk i mindst 3 hverdage inden mødet.

Stk. 3. Ved indkaldelse til ekstraordinært møde giver formanden i videst muligt omfang nævnsmedlemmerne underretning om de sager, der skal behandles på mødet.

Stk. 4. Dersom et nævnsmedlem senest 12 dage forud for et ordinært møde skriftligt har anmodet om behandling af en sag, sætter formanden sagen på dagsordenen for førstkommende møde.

Beslutningsdygtighed

§ 4. Nævnet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 2. Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal.

Stk. 3. Der kan ikke træffes beslutning i sager, som ikke er optaget på dagsordenen, medmindre alle tilstedeværende medlemmer er enige herom.

Inhabilitet

§ 5. Nævnet træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan særlig interesse i en sag, at medlemmet er inhabil og derfor udelukket fra at deltage i nævnets forhandlinger og beslutning i sagen. I bekræftende fald skal den pågældende forlade lokalet under nævnets forhandlinger og beslutning i sagen. Medlemmet er dog ikke afskåret fra at deltage i udvalgets forhandling og beslutning om, hvorvidt den pågældende er inhabil i sagen.

Stk. 2. Et medlem skal underrette formanden, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.

Formanden, mødeledelse mv.

§ 6. Formanden – eller i dennes fravær næstformanden - leder nævnsmøderne og træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god orden under mødet. Enhver der ønsker ordet, markerer dette ved håndsoprækning, og formanden giver ordet til medlemmerne i den rækkefølge, hvori de har begæret det.

Stk. 2. Skønner formanden på grundlag af drøftelsen i nævnet, at en sags udfald er utvivlsomt, oplyser formanden, hvorledes han/hun opfatter udvalgets beslutning. Dersom intet medlem herefter forlanger afstemning, anses sagen for afgjort i overensstemmelse med formandens konklusion.

Stk. 3. Ethvert medlem af nævnet kan for dette indbringe ethvert spørgsmål om formandens virksomhed, og formanden skal meddele nævnet de oplysninger, dette forlanger. Formanden er i enhver henseende undergivet nævnets beslutninger.

Stk. 4. Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for nævnet på dettes næste møde.

Beslutningsprotokol

§ 7. Nævnets beslutninger indføres i en beslutningsprotokol, der efter hvert møde underskrives af de medlemmer, som har deltaget i mødet. Formanden tilkendegiver, hvad der skal indføres.

Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen. Orientering herom skal gives til alle medlemmerne under mødet enten mundtligt eller skriftligt. Ethvert medlem kan ved sager, der skal fremsendes til et kommunalt udvalg, byrådet eller en anden myndighed kræve, at modtageren gøres bekendt med indholdet af protokollen. Medlemmet kan endvidere kræve, at sagen ved fremsendelsen ledsages af en begrundelse for medlemmets afvigende standpunkt, og formanden skal i så fald fastsætte en frist for medlemmets aflevering af skriftlig begrundelse.

Stk. 3. I beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde og punkt, hvilke medlemmer der har været fraværende, samt hvorvidt der har deltaget suppleanter.

Ændringer i forretningsorden

§ 8. Forretningsordenen træder i kraft straks, når den er vedtaget af bevillingsnævnet og gælder indtil bevillingsnævnet måtte beslutte andet.

Vedtaget på bevillingsnævnets møde den 5. maj 2022.

Har du en alkoholbevilling i Randers Kommune, er du velkommen til at komme med i vores restauratørnetværk.

Netværket er et samarbejde mellem Randers Kommune, Østjyllands Politi og restauratører.

Vi mødes ca. 3 gange årligt.

Hvis du vil med i netværket, kan du sende en mail til Bevilling@randers.dk.

Oversigt over alkoholbevillinger