Bevillingsnævn

Bevillingsnævnet er den myndighed, der udsteder alkoholbevillinger, tilladelser til udvidet åbningstid og godkender bestyrere til restaurationerne.

Bevillingsnævnet udformer i samarbejde med diverse andre myndigheder, herunder politiet, plan- miljø- og bygningsmyndighederne, oplæg til byrådet om de overordnede principper for reguleringen af branchen i Randers.

Ansøgning

Du skal rette henvendelse til Østjyllands Politi, hvis du vil søge om en alkoholbevilling, fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse, godkendelse af ændringer i selskabets sammensætning, ansøgning om udvidet åbningstid mv.

Østjyllands Politi behandler herefter din ansøgning og sender en kopi af ansøgningsmaterialet med indstilling videre til Randers Kommune, Bevillingsnævnet.

Det modtagne materiale vil blive forelagt Bevillingsnævnet, der på det næste møde vil tage stilling til, om ansøgningen kan imødekommes. Ansøgninger om bestyrergodkendelser og ændringer i selskabers sammensætninger kan behandles administrativt og vil som udgangspunkt ikke blive forelagt Bevillingsnævnet. Ansøgningerne skal dog stadig fremsendes til Østjyllands Politi.

Den normale åbningstid ændres til kl. 02.00 alle ugens dage

Byrådet har den 13. september 2021 vedtaget Restaurationsplan 2021, som trådte i kraft ved vedtagelsen. 

Af den nye restaurationsplan fremgår det blandt andet, at alle restaurationer inden for centerringen i Randers Midtby må holde åbent til kl. 02.00 alle ugens dage.

Tilladelsen til at holde åbent til kl. 02.00 forudsætter at restaurationer kan overholde natstøjgrænserne ved nærmeste nabobeboelser fra kl. 22.00. Natstøjgrænsen for bygningstransmitteret støj er 25 dB(A).

Såfremt Randers Kommune modtager klager over støj fra en restaurations aktiviteter, vil vores miljøafdeling kunne forlange dokumentation for at støjgrænsen overholdes. Den samlede støj omfatter såvel musikstøj som støj fra tekniske anlæg som ventilation og udsugning mv.

De ændrede åbningstider gælder kun inden for centerringen i Randers Midtby.

Ønsker du at holde åbent til kl. 02.00?

Hvis du ønsker at forlænge din nuværende åbningstid til kl. 02.00, bedes du kontakte Østjyllands Politi, Bevillings- og Tilladelsessektionen pr. mail ojyl-bevilling@politi.dk eller tlf. 8731 1010.

Østjyllands Politi sagsbehandler din ansøgning og tilpasser gældende alkoholbevilling med restriktioner, hvis det kræver det. Her tænkes blandt andet på restriktioner om, at unge ikke må opholde sig på restaurationen efter kl. 24.00 og lignende. Herefter oversendes politiets indstilling til administrativ behandling hos forvaltningen, der udsteder den endelige tilladelse.

Udeservering

Du skal være opmærksom på, at de nye åbningstider til kl. 02.00 kun gælder i dine lokaler. Har du fået udeserveringstilladelse, vil følgende gælde for denne:

Inden for centerringen

Udeservering kan finde sted i tidsrummet kl. 10.00-24.00. 

Storegade – særlige vilkår

Udeservering må kun finde sted i tidsrummet kl. 10.00 – 24.00 på hverdage.

Udeservering må kun finde sted i tidsrummet kl. 10.00 – 02.00 fredage og lørdage, samt nætter op til helligdage.

I Randers Festuge må udeservering finde sted i tidsrummet kl. 10.00 - 04.00 torsdag, fredag og lørdag til morgenen efter og de øvrige dage til kl. 02.00 morgenen efter.

Kontaktoplysninger

Østjyllands Politi
Tilladelses- og Bevillingssektionen
Ridderstræde 1
8000 Aarhus C
Telefon: 8731 1010
E-mail: OJYL-Bevilling@politi.dk

Hvis du har spørgsmål, som Østjyllands Politi ikke kan være behjælpelig med, kan du kontakte Bevillingsnævnets sekretariat:

Udvikling, Miljø og Teknik
Laksetorvet 1
8900 Randers
Telefon: 8915 1707
E-mail: Bevilling@randers.dk

 

 

Oversigt over alkoholbevillinger

Før du søger om udeservering

Hvis du ønsker at søge om udeservering på offentlige arealer, kan du læse mere om reglerne hér:

https://www.randers.dk/borger/vej-trafik-og-parkering/veje-gader-og-stier/brug-af-offentligt-vejareal/regulativ-for-brug-af-vejarealer-inden-for-centerringen/

Forskrift for udeservering

Støj fra udeserveringen er en del af virksomhedens støj og bliver reguleret med påbud efter miljøbeskyttelsesloven. Kommunen kan meddele påbud, hvis Kommunen konstaterer, at en virksomhed støjer væsentligt og vedvarende over miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

I forbindelse med vedtagelse af nyt regulativ for midtbyen er der åbnet op for, at der i dele af Randers nu tillades udeservering efter kl. 22.

Forvaltningen vurderer derfor at der er behov for en forskrift. Hensigten med forskriften er at fastlægge et sæt spilleregler, som ikke er for restriktive i forhold til restaurationerne, men som skal sikre, at nabobeboelser ikke belastes for meget med støj fra udeserveringsarealet.

Forskriften for udeservering gælder på såvel private som offentlige arealer i tilknytning til en restauration. 

Læs forskrift for udeservering hér.

Ansøgning om udeservering

https://www.randers.dk/borger/vej-trafik-og-parkering/veje-gader-og-stier/brug-af-offentligt-vejareal/udeservering/

 

 

Medlemmer af bevillingsnævnet

Udpeget af byrådet

Christian Hartmann (C) (Formand)
Telefon:  2121 0175
E-mail: chhdk@outlook.com

Anne Hjortshøj (A)
Telefon: 6146 0467
E-mail: anne.hjortshoj@randers.dk

Anders Henrik Jensen (V)
Telefon: 2292 4502
E-mail: anders.henrik.jensen@randers.dk

Christian Krogh (C)
E-mail: ck@christiankrogh.dk 

Repræsentant for Østjyllands Politi

Carsten Kousgaard, Vicepolitiinspektør

Repræsentant for 3F

Susanne Hansen
Telefon: 3067 6370
E-mail: susanne.hansen@3f.dk 

Sagkyndigt medlem

Sven Nørskov Eskildsen (Næstformand) 

Sagsbehandler, Østjyllands Politi

(ej stemmeret)

Politiassistent Hilmer Chr. Huusom
Telefon: 22 70 12 22
E-mail: hch021@politi.dk

Bevillingsnævnet holder møde i 2022 på følgende datoer:

23. marts 2022 

5. maj 2022

23. juni 2022

11. august 2022

4. oktober 2022

13. december 2022

Har du en alkoholbevilling i Randers Kommune, er du velkommen til at komme med i vores restauratørnetværk. 

Netværket er et samarbejde mellem Randers Kommune, Østjyllands Politi og restauratører.

Vi mødes ca. 3 gange årligt,

Hvis du vil med i netværket, kan du sende en mail til Bevilling@randers.dk