Landmanden som naturforvalter

”Life IP Natureman” med undertitlen "Landmanden som naturforvalter" er et projekt, der skal sikre værdifuld natur i 11 udvalgte Natura 2000 områder i Himmerland og Midtjylland. I Randers Kommune er det områder fra Læsten Bakker i vest til Kastbjerg i nord. Indsatserne bliver fordelt på flere delområder langs Skals Å og Kastbjerg Å.

Randers Kommune er gået sammen med Viborg, Aalborg, Rebild, Jammerbugt, Mariagerfjord, Skive og Vesthimmerland, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen om naturprojektet, der skal medvirke til at bevare og beskytte en række sjældne og truede naturtyper, vilde fugle-, plante- og dyrearter, som ellers vil gå tabt, hvis naturområderne ikke bliver afgræsset eller plejet på anden vis.

Der vil i projektet blive fokuseret på at gøre naturpleje rentabelt for landbruget. Det vil være frivilligt for den enkelte landmand, om han ønsker at deltage i projektet.

Projektet ”Life IP Natureman” finansieres med 130 millioner kroner, hvoraf EU betaler de 77,7 mio., Miljø- og Fødevareministeriet 33 mio. og kommunerne 8 mio., mens de resterende godt 11 mio. finansieres af Aage V. Jensens Fonde og 15. juni Fonden.

Effektbaseret naturtilskud

Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet (DCE) har på bestilling fra Landbrugsstyrelsen udarbejdet en videnskabelig rapport, hvori der er beskrevet en række forskellige indikatorer på biodiversitet.

Landbrugsstyrelsen skal nu udvælge nogle af indikatorerne med henblik på at teste anvendeligheden i praksis i et pilotprojekt fra 2020.

Formålet er at undersøge muligheden for at kontrollere effekten af naturpleje frem for kun at kontrollere indsatsen i form af høslæt eller afgræsning.

Naturen og mulighederne for gode naturoplevelser ligger derude og venter. Klik her og se andre muligheder for vandreture og naturoplevelser i Randers Kommune