Kasse- og regnskabsregulativ

Ifølge styrelseslovens § 42, stk. 7, skal byrådet fastsætte regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ

Byrådet godkendte den 8. december 2008 det nuværende kasse- og regnskabsregulativ for Randers Kommune.

Kasse- og regnskabsregulativet bygger på ajourførte principper for økonomistyring og er i overensstemmelse med Randers Kommunes styringsmodel (Randersmodellen) og principperne heri om decentralisering samt værdier om ansvarlighed, tillid og kvalitet og udvikling frem for detailstyring og kontrol.

Regulativet beskriver kommunens overordnede styringsprincipper i det omfang, disse har en væsentlig rolle i forhold til økonomistyring. Formålet med regulativet er at sikre:

  • korrekt og effektiv administration af kommunens kasse- og regnskabsvæsen.
  • præcisering af budgetansvar og ledelsesansvar.
  • tilstrækkelige interne kontroller, som tager udgangspunkt i en afvejning af væsentlighed og risiko.
  • tilstrækkelige værktøjer til styring af kommunens økonomi.
  • fastlæggelse af, hvilke forskrifter og forretningsgange der er gældende.

Et væsentligt princip i regelsættet vedrører anvisning af regnskabsbilag, jf. hovedregulativets afsnit 5 om bevillingskontrol. Anvisningen af regnskabsbilag vil foregå som en integreret del af budgetkontrollen suppleret med det almindelige ledelsestilsyn. Det betyder, at påtegning af det enkelte regnskabsbilag kun sker undtagelsesvist.

Den budgetansvarlige skal således selv tilrettelægge og beskrive kontrol og ledelsestilsyn med hensyntagen til bestemmelserne i afsnit 5 i hovedregulativet samt bilagene 1, 3 og 4.

Et andet væsentligt princip er, at ingen kan foretage udbetalinger til sig selv. En budgetansvarlig kan dog få en underordnet til at godtgøre udlæg op til 1.000 kr. Dette sker for at lette administrationen af udlæg, primært for de decentrale ledere. Beløb over 1.000 kr. skal godkendes af en overordnet person.

Kasse- og regnskabsregulativet består ud over hovedregulativet af en række bilag med tilhørende underbilag og retningslinjer.