Budget

Her finder du Randers Kommunes budget og budgetmateriale.

Budgetaftale 2020-2023

Tirsdag 22/10 2019 blev der indgået en aftale om budget 2020-2023 mellem partierne Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti.

Mandag 4/11 2019 blev budgetforslaget 2. behandlet i byrådet og blev dermed vedtaget.

Reaktioner på budgetaftale 2020-2023:

Høring

Forslaget til budget 2020-2023 blev sendt i høring fra 10. oktober til og med 24. oktober 2019.

Høringssvar modtaget efter d. 24. oktober kommer ikke i betragtning.

Ved spørgsmål kontakt Budgetkontoret

Budget 2020-2023

Centrale dokumenter:

Læsevejledning: Det samlede budgetmateriale er relativt omfattende. Som en vejledning kan de centrale dokumenter med fordel læses først. Det øvrige bilagsmateriale kan herefter læses efter behov, idet en hel del af dette har karakter af opslagsværk og uddybende baggrundsmateriale til brug for den videre politiske proces.

Her kan du se partiers og listers spørgsmål til budget 2020-2023

Samlet materiale:

MED orientering

Plancher budgetseminar del 1

Plancher budgetseminar del 2

Plancher budgetseminar del 3

Basisbudget 2020-2023 (hovednotat)

             Basisbudget 2020-2023 (uddybende notat)

             Skatter i budget 2020-2023

 Oversigt over politisk henviste sager, tidsbegrænsede bevillinger samt budgetønsker

             Underbilag 1: Oversigt over ønsker fra alle udvalg

Uddybende notat om udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav

Katalog med forslag til udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav

Notat – forslag om familieområdets økonomi 2020-2023

Budgetanalyse på familieområdet (uændret i forhold til det materiale, der tidligere har været behandlet politisk)

             Underbilag 1: Nøgletalsbenchmark

             Underbilag 2: Tillæg til analysen

Budgetanalyse på skoleområdet 2019 (uændret i forhold til det materiale der tidligere har været behandlet politisk)

             Underbilag 1: Budget 2019 – indblik i skoleområdets økonomi

             Underbilag 2: Kortlægning af udgiftsposter 2016-2018

             Underbilag 3: Benchmarkanalyse

             Underbilag 4: Budgetanalyse – anbefalinger til handlemuligheder

             Underbilag 5: Evaluering af Randers Kommunes tildelingsmodel på skoleområdet

             Underbilag 6: Procesplan for udarbejdelse af tildelingsmodel

             Underbilag 7: Økonomistyring og interne processer

Notat - bemandingsniveau og budget i Plan og Byg

Anlæg – overordnet notat – 10 årig investeringsplan

             Underbilag 1: Historisk forbrug 2013-2018 (fra byrådets anlægsseminar)

             Underbilag 2: Plancher med fagområdernes væsentligste anlægsønsker (fra byrådets anlægsseminar)

             Underbilag 3: Anlægskatalog – beskrivelse af det eksisterende anlægsprogram (fra byrådets anlægsseminar)

             Underbilag 4: Investeringsoversigt 2020-2023

Takstoversigt 2020

Bevillingsoversigter - drift, anlæg og finansiering

Hovedoversigt

Budgetbemærkninger 2020-2023 (basisbudget)

Her kan du finde budgetbemærkningerne for de politiske udvalg på drift og anlæg. 

Bemærk: Regeringsaftalen inklusiv det nye prisregister m.m. er ikke indarbejdet i budgetbemærkningerne

Budgetbemærkningerne på drift er opdelt efter udvalg og bevillingsniveau. Under hvert udvalg findes en beskrivelse af området, budgetmål i 2020, hovedtal og forudsætninger samt 6-bynøgletal.

Budgetbemærkningerne på anlæg beskriver hvert anlægsprojekt fordelt på udvalgene.

Budgetarkiv

Tirsdag den 22/10 2019 blev der indgået en aftale om budget 2020-2023.

Læs budgetaftalen her

Bilag

10 årig investeringsplan på anlægsområdet

Oversigt over ændringer 2020-2023

Fredag 22. september 2017 indgik Venstre og Dansk Folkeparti forlig om budget 2018-2021.

Se teksten i budgetforliget her.

Årsbudgettet

Årsbudgettet indeholder en overordnet beskrivelse af kommunens budget for 2018-2021, og de forudsætninger, der ligger bag.

Se hele Årsbudgettet her.

I årsbudgettet kan du læse om resultatopgørelsen og de økonomiske styringsmål samt budgetforliget.

Bagerst i årsbudgettet findes hovedoversigt, sammendrag, bevillingsoversigt, tværgående artsoversigt samt investeringsoversigten.

Budgetbemærkninger

Her kan du finde budgetbemærkningerne på drift og anlæg for budget 2018-2021.

Budgetbemærkningerne til drift er opdelt efter udvalg og bevillingsniveau. Under hvert udvalg findes en beskrivelse af området, budgetmål i 2018, hovedtal og forudsætninger samt nøgletal.

Budgetbemærkningerne til anlæg indeholder en nærmere beskrivelse af de enkelte anlæg fordelt på udvalgene. 

De samlede budgetbemærkninger kan hentes her.

Desuden findes en samlet takstoversigt her.

Torsdag den 22. september 2016 indgik Venstre og Dansk Folkeparti forlig om budget 2017-2020.

Årsbudgettet indeholder en overordnet beskrivelse af kommunens budget for 2017-20 og de forudsætninger, der ligger bag.

Her kan du læse om budgetforliget, resultatopgørelse, de økonomiske styringsmål m.m. Der er også en nærmere beskrivelse af de enkelte poster i resultatopgørelsen: Skatter og tilskud, den skattefinansierede drift, anlægsbudgettet og finansposterne.

I bilagene til årsbudgettet finder du hele budgetforliget.

Bagerst i hæftet findes hovedoversigt, sammendrag, bevillingsoversigt og tværgående artsoversigt.

Budgetbemærkninger 2017-2020, Bind 1 - Drift er opdelt efter udvalg og bevillingsområder. Under hvert udvalg findes en beskrivelse af hvert område indenfor udvalget, ligesom indsatsområder er beskrevet. Inden for hvert område kan du også finde hovedtallene på drift samt nøgletal.

Budgetbemærkninger 2017-2020, Bind 2 - Anlæg indeholder investeringsoversigten og en nærmere beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter.

Takstoversigt 2017

Budgetforlig

Se forligstekst.

Se oversigt ændringer til budgetforlig 2017-2020.

Der blev indgået budgetforlig mellem Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti den 24. september 2015, og budgettet blev endeligt godkendt i byrådet den 8. oktober

Se årsbudget 2016.

I budgettet finder du også resultatopgørelsen og kassebeholdningen for 2016 - 19. Du kan læse om skatter og tilskud, den skattefinansierede drift, anlægsbudgettet og finansposterne.

Derudover kan du læse om budgetforliget, og hvilke ændringer forliget har på driften og på anlægssiden.

I bilagene til årsbudgettet finder du hele budgetforliget inkl. tillægsforlig. Bagerst i hæftet findes hovedoversigt, sammendrag, bevillingsoversigt, tværgående artsoversigt, investeringsoversigt og en takstoversigt.

Budgetbemærkninger 2016-2019 Bind 1 - Drift er opdelt efter udvalg. Under hvert udvalg findes en beskrivelse af hvert område indenfor udvalget, ligesom indsatsområder er beskrevet. Inden for hvert område kan du også finde hovedtallene på drift samt nøgletal.

Budgetbemærkninger 2016-2019 Bind 2 - Anlæg og finansiering indeholder en nærmere beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter samt et notat om de finansielle poster.

Årsbudget 2015 blev endeligt vedtaget 9. oktober 2014 på grundlag af et budgetforlig mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF.

Se årsbudget 2015.

I budgettet finder du også resultatopgørelsen og kassebeholdningen for 2015 - 18. Du kan læse om skatter og tilskud, den skattefinansierede drift, anlægsbudgettet og finansposterne.

Derudover kan du læse om budgetforliget, og hvilke ændringer forliget har på driften og på anlægssiden.

I bilagene til årsbudgettet finder du hele budgetforliget inkl. tillægsforlig. Bagerst i hæftet findes hovedoversigt, sammendrag, bevillingsoversigt, tværgående artsoversigt, investeringsoversigt og en takstoversigt.

Budgetbemærkninger 2015-2018 Bind 1 - Drift er opdelt efter udvalg. Under hvert udvalg findes en beskrivelse af hvert område indenfor udvalget, ligesom indsatsområder er beskrevet. Inden for hvert område kan du også finde hovedtallene på drift samt nøgletal.

Budgetbemærkninger i bind 1 for de enkelte udvalg (Beskæftigelse, Økonomi, Børn og skole, social, Miljø og teknik, Kultur og fritid, Sundhed og ældre og Landdistrikt) kan ses her på siden.

Budgetbemærkninger 2015-2018 Bind 2 - Anlæg og finansiering indeholder en nærmere beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter samt et notat om de finansielle poster.

Årsbudget 2014 blev endeligt vedtaget 10. oktober 2013 på grundlag af et budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Det konservative folkeparti og løsgænger Erik Poulsen.

I budgettet finder du også resultatopgørelsen og kassebeholdningen for 2014 - 17. Du kan læse om skatter og tilskud, den skattefinansierede drift, anlægsbudgettet og finansposterne.

Derudover kan du læse om budgetforliget, og hvilke ændringer forliget har på driften og på anlægssiden.

Se årsbudget 2014.

I bilagene til årsbudgettet finder du hele budgetforliget inkl. tillægsforlig. Bagerst i hæftet findes hovedoversigt, sammendrag, bevillingsoversigt, tværgående artsoversigt, investeringsoversigt og en takstoversigt med de væsentligste takster.

En udførlig takstoversigt for 2014 kan ses her: Takstoversigt 2014

Se udvalgenes driftsbudgetter

Her på siden finder du links til hver enkelt udvalgs driftsbudgetter:
(Arbejdsmarked, Økonomi, Børn og skole, social, Miljø og teknik, Kultur og fritid, Sundhed og ældre og Landdistrikt)

Budgetbemærkninger 2014-2017 Bind 1 - Drift er opdelt efter udvalg. Under hvert udvalg findes en beskrivelse af hvert område indenfor udvalget, ligesom indsatsområder er beskrevet. Inden for hvert område kan du også finde hovedtallene på drift samt nøgletal.

Budgetbemærkninger 2014-2017 Bind 2 - Anlæg og finansiering indeholder en nærmere beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter samt et notat om de finansielle poster.

18 af Randers byråds 31 medlemmer indgik 21. september 2012 forlig om budget 2013-2016.

Her finder du Årsbudget 2013, hvor du kan læse om budgetforliget, og hvilke ændringer forliget har på driften og på anlægssiden.

I årsbudgettet finder du også resultatopgørelsen og kassebeholdningen for 2013 - 16. Du kan læse om skatter og tilskud, den skattefinansierede drift, anlægsbudgettet og finansposterne.

Se årsbudget 2013.

I bilagene til årsbudgettet finder du hele budgetforliget inkl. tillægsforlig. Bagerst i hæftet findes hovedoversigt, sammendrag, bevillingsoversigt, tværgående artsoversigt, investeringsoversigt og en takstoversigt med de væsentligste takster.

Budgetbemærkninger 2013-2016 Bind 1 - Drift er opdelt efter udvalg. Under hvert udvalg findes en beskrivelse af hvert område indenfor udvalget, ligesom indsatsområder er beskrevet. Inden for hvert område kan du også finde hovedtallene på drift samt nøgletal.

Budgetbemærkninger 2013-2016 Bind 2 - Anlæg indeholder en nærmere beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter samt et notat om de finansielle poster.

28 ud af 31 byrådsmedlemmer indgik 8. september 2011 forlig om budget 2012-15.

Her finder du Årsbudget 2012, hvor du kan læse om budgetforliget, og hvilke ændringer forliget har på driften og på anlægssiden.

I årsbudgettet finder du også resultatopgørelsen og kassebeholdningen for 2012 - 15. Du kan læse om skatter og tilskud, den skattefinansierede drift, anlægsbudgettet og finansposterne.

Se årsbudget 2012.

Bilag

I bilagene til årsbudgettet finder du hele budgetforliget inkl. tillægsforlig. Bagerst i hæftet findes hovedoversigt, sammendrag, bevillingsoversigt, tværgående artsoversigt, investeringsoversigt og en takstoversigt med de væsentligste takster.

En udførlig takstoversigt for 2012 kan ses her på siden.

Budgetbemærkninger 2012-2015 Bind 1 - Drift er opdelt efter udvalg. Under hvert udvalg findes en beskrivelse af hvert område indenfor udvalget, ligesom indsatsområder er beskrevet. Inden for hvert område kan du også finde hovedtallene på drift samt nøgletal.

Budgetbemærkninger 2012-2015 Bind 2 - Anlæg indeholder en nærmere beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter samt et notat om de finansielle poster.