Miljøvurdering

Her kan du læse mere om miljøvurdering af planer og programmer og miljøkonsekvensvurdering af konkrete projekter (VVM).

Lovgrundlaget for miljøvurderinger er Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Loven skal sikre et højt beskyttelsesniveau og bidrage til integration af miljøhensyn under udarbejdelse og vedtagelse af kommuneplaner, lokalplaner og programmer og ved tilladelse til konkrete projekter. Miljøvurderinger bidrager til, at der kan træffes beslutninger på et grundlag, hvor miljøoplysninger indgår.

Miljøvurdering af en plan og miljøkonsekvensvurdering af et projekt gennemføres på to forskellige detaljerings- og vidensniveauer. Planer/programmer og projekter er ofte på et lavere detaljeringsniveau end et konkret og mere detaljeret projekt. Er en plan og et projekt identisk, vil man i praksis ofte gennemføre miljøvurderingen i et samlet dokument.

Hvornår laves der en miljøvurdering?

Miljøvurderingerne indgår som en lovpligtig del af offentlighedsprocessen for kommunens planer, programmer og projekter i de tilfælde, hvor det antages, at planen/programmet/projektets realisering vil have en væsentlig miljømæssig konsekvens. Det kan være både negative og positive miljøkonsekvenser.

Hvordan forløber processen?

Miljøvurderingsprocessen indledes med at indhente idéer og forslag fra borgere, myndigheder og interessenter, inden redegørelsen udarbejdes. Når miljøvurderingsredegørelsen er udarbejdet, fremlægges den i offentlig høring i minimum otte uger - evt. sammen med et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

Herefter vurderes høringssvar fra den offentlige høring, inden der træffes endelig afgørelse om hvorvidt planer skal vedtages endeligt og / eller om der skal meddeles VVM-tilladelse.

Har du spørgsmål om hvornår en plan, et program eller et projekt skal gennemgå miljøvurdering, så skriv til Randers Kommune, Plan, på plan@randers.dk.