Vækststrategi 2023

Vækststrategien beskriver, hvordan vi vil arbejde med at fremme vækst og håndtere de dilemmaer, som væksten medfører.

Vision og vækst

Byrådet i Randers Kommune vil fremme vækst i antal borgere og virksomheder og hermed arbejdspladser. I byrådets Vision 2030 lyder det: "Vi vil være blandt de bedste – både som sted at bo, vokse op, arbejde og drive virksomhed."

Dette er yderligere uddybet i visionens overordnede målsætninger om byudvikling, en stærk erhvervskommune og ikke mindst målsætningen om, at Randers Kommune skal være et attraktivt sted at bo.

Det fremgår her at gode muligheder for børnepasning og skolegang, mangfoldige kulturtilbud, oplevelser, idræts- og fritidstilbud alle er vigtige faktorer, når vi ønsker at tiltrække flere borgere til vores kommune – og holde fast i dem, som allerede bor her. Bosætning og en infrastruktur, der kan understøtte, at kommunen vokser, er samtidig nøglen til at opretholde og udvikle servicetilbud til alle kommunens borgere. Målet er derfor, at kommunen skal fortsætte med at vokse, og det skal ske bæredygtigt.

Befolkningsvækst er en af de væsentligste forudsætninger for økonomisk udvikling i kommunen. Samtidigt stiller væksten krav om investeringer og økonomiske prioriteringer.

Måden vi vil arbejde med at fremme vækst og håndtere de dilemmaer, som væksten medfører, er beskrevet nedenfor.

Pejlemærker for vækst

En aktiv bosætningsstrategi

Vi vil tiltrække flere borgere til Randers Kommune ved at skabe større synlighed omkring det, der gør vores kommune til noget særligt.

Rammevilkår for vækst i erhvervslivet

Vi vil sikre god infrastruktur og gode udviklingsvilkår for kommunens virksomheder. I samarbejde med virksomhederne og uddannelsesinstitutioner vil vi arbejde på at sikre kvalificeret arbejdskraft. Vi ønsker en vækstorienteret erhvervspolitik, hvor der satses på erhvervsområder og typer af virksomheder, hvor Randers Kommune har mulighed for at udnytte særlige fordele.

Planlægning for vækst

Vi vil arbejde med helhedsplaner for nye bydele og strukturplaner for enkelte byer, så der planlægges i helheder, hvor boliger, infrastruktur, forsyning, offentlig service, pasningsmuligheder, fritids- og kulturtilbud, natur og grønne områder går hånd i hånd. Med planstrategien har vi fastlagt, hvor vi geografisk vil satse på væksten. Det største vækstpotentiale ser vi mod syd og mod vest, hvor efterspørgslen på boliger og byggegrunde er størst, og vi vil omdanne og fortætte byen, så der skabes et differentieret boligudbud.

Kapacitet og velfærd

Vi vil arbejde strategisk med kapacitet og velfærdsforhold og have fokus på god forberedelse til at imødegå den positive befolkningsudvikling. Vores styringsværktøjer som befolkningsprognose og kapacitetsanalyser vil vi anvende aktivt, så vi kan foretage de nødvendige prioriteringer, der også følger med opgaven med flere borgere. Udviklingen vil kræve, at vi er nødt til at prioritere geografiske delområder og de serviceområder, som mærker konsekvenserne af vækst størst. Herigennem understøtter vi fortsat vækst, der som ringe i vandet også vil få positiv indvirkning på resten af kommunens geografi og øvrige serviceområder.

Investeringsbehov

I de kommende år vil vi opleve, at det bliver nødvendigt at fremme anlægsprojekter, som omhandler kapacitetsudvidelser i vores vækstområder, i takt med at efterspørgslen efter pladser i daginstitutioner og skoler stiger. Der bliver behov for, at vi vurderer anlægsniveauet og planlægger de nødvendige investeringer i et langsigtet perspektiv. I vores 10-årige investeringsplan på anlægsområdet har vi fastsat et gradvist stigende anlægsbudget frem imod 2030. Vores anlægsbudget er fortsat ikke prangende, og der kan meget vel være brug for, at det forhøjes yderligere. Behovet for anlægsinvesteringer vurderer vi hvert år ved budgetlægningen. I en vækstsituation kan det blive nødvendigt at foretage omprioriteringer af de eksisterende anlægsmidler eller prioriteringer mellem drift og anlæg for at finde råderum til de nødvendige investeringer.

Tankegang som en vækstkommune

Når kommunen vokser kræver det flere boliger, bedre udnyttelse af vores byrum og fortætning, udbygning af vores institutionskapacitet, bedre infrastruktur og meget mere. Forandringer der fordrer et ændret "mindset" og kan kræve politiske prioriteringer. Det er vi klar til!

Væksten kommer til at betyde forandringer både i kommunens byer og landsbyer. Vi vil være åbne omkring de dilemmaer, som er forbundet med vækst. Vi vil blive mødt af undren og måske endda bekymringer, når projekter i nord må sættes i bero for at fremme projekter mod syd, eller når byggerier i højden dækker for den gode udsigt, eller når byggerier skaber støj og mere trængsel i lokalområdet. Her vil vi være parate til at gå i dialog med borgerne og invitere til borgermøder og borgerhøringer. Alle skal have mulighed for at blive hørt og få forklaringer på de trufne valg. Også når ens ønsker ikke indfries.

Randers Kommune skal vokse uden at gå på kompromis med bæredygtigheden. Derfor har vi en politisk målsætning om, at det skal være muligt at have en ambitiøs vækstdagsorden både for erhverv, bosætning og udbygningen af vores institutionskapacitet, samtidig med at der foretages de fornødne hensyn til klimaet, miljøet og vores natur.

Det ser vi som en helt naturlig del af vores vision om, at vi vil være blandt de bedste – både som sted at bo, vokse op, arbejde og drive virksomhed.