Alling Å

Der er overhængende farer for forurening af Alling Å, som er ca. 22 kilometer lang nedstrøms fra skadestedet.

For Alling Å er der to store farer. Den ene er, at jorden skrider ned og fysisk stopper åen, hvor der løber 2500 liter vand i sekundet (det bliver endnu mere når det regner). Den anden er, at jord fra Nordic Waste forurener vandet i åen og smådyr, fisk og vandplanter dør, ligesom forureningen kan rives med videre i åen og ud i fjord og hav.  Alling Å er cirka 35 kilometer lang fra udspring til udmunding og er omfattet af statens vandområdeplaner med en målsætning om god økologisk tilstand. Åen munder ud i Grund Fjord ved Allingåbro, hvorfra vandet fortsætter ud i Randers Fjord.

Der er 3 faser:

  1. Beskyt å og fjord nedenfor virksomheden
  2. Skab naturlig forbindelse mellem de to dele af åen
  3. Genetablering af Alling Å

Fase 1:

Siden 19. december har Randers Kommune sammen med entreprenører og Beredskab og Sikkerhed arbejdet i døgndrift for at forhindre en miljøskade som følge af jordskredet.

Arbejdet gik ud på i al hast at omlægge Alling Å og rørlægge den, så vandet i sikkerhed for Nordic Waste kan komme forbi skadestedet og ledes ud i Alling Å igen nord for Nordic Waste (nedstrøms). Rørløsningen betyder, at vandet i åen kan løbe uden om skadestedet.

Samtidig er der gang i at få etableret et vådområde på arealet nordøst for Nordic Waste som grænser op til den sydlige del af Ølst og ud mod motorvejen E45.

Vådområdets formål: Først og fremmest at forhindre, at overfladevand fra jordskredet på Nordic Waste – altså regnvand – løber direkte i åen. I stedet kommer det i vådområde, hvor forurening kan nå at falde til bunds og blive suget op som slam, inden det rene vand ledes videre i åen.

Undervejs bliver der løbende taget prøver af både vandet i åen og af den jord, som bliver kørt væk fra området til genbrugspladsen på Ørneborgvej, samt af det overfladevand, der køres til rensningsanlægget.   

Overblik over situationen januar 2024

Indtil måleresultaterne for vandkvaliteten foreligger håndteres jorden og overfladevandet ud fra en worst case betragtning.

For at bremse farten i Alling Å, er der også etableret et vådområde i Favrskov Kommune  - inden åen når frem til Nordic Waste. Det sker for at det kan lade sig gøre at nå at pumpe de mange liter vand i rør forbi Nordic Waste skadestedet.

Med 3 rør og pumpekapaciteten på 6000 l/sekundet er situationen sådan, at det er muligt at kunne håndtere de fleste situationer. Der bliver kigget meget på vejrudsigt og nedbørsmængder. Er det muligt, så åbnes for vand fra Favrskov vådområde for at lede det i rørene. Og regner det meget, lukkes igen. Så helt naturligt vil der være udsving i hvor meget vand der er i vådområdet i Favrskov. Faren er ikke drevet over. Men Randers Kommune er fortrøstningsfuld i forhold til at kunne lede åen uden om skadestedet.

Alling Å er ca. 22 kilometer lang nedstrøms fra skadestedet. Den bliver ført i rør på en strækning på cirka 400 meter uden om skadestedet.  

Miljørisiko

Det der er faren ved at få jord med microfiller i åen er, at vi skader de smådyr, planter og de fisk, der lever i åen.

 Vi har derfor afbrudt åen på det stykke, der løber forbi Nordic Waste og er i risiko for at modtage jord og microfiller fra Nordic Waste.

I Favrskov – før jordskredet, er åen bremset og der er lavet vådområde for at forsinke vandet.

Vi pumper vandet i rør forbi Nordic Waste og frem til Alling Å længere nedstrøms.

Det er klart, at de dyr der lever i den del af åen, der kommer fra Favrskov Kommune, ikke har mulighed for at komme videre i Alling Å og ud i Grund Fjord. De kan ikke komme med igennem pumperne, som er en midlertidig løsning.

Så snart vi har fundet en løsning på at skabe naturlig forbindelse mellem de to dele af åen, så økosystemet kan få frit løb, så gør vi det. Derefter skal vi se på at genetablere hele Alling Å. 

Det vi risikerer, hvis jorden med og uden microfiller kommer i kontakt med åen:
Her og nu skade nedenfor virksomheden, hvis vi ikke handler:

  • Forhøjet PH værdi kan slå små dyr og fisk ihjel
  • Jord og sand lægger sig ovenpå fiskeæg og slår dem ihjel
  • Jord og sand lægger sig på vandplanter og smådyr og hæmmer muligheden for vækst/river planterne væk. En konsekvens som også kan omfatte Randers Fjord.

På længere sigt vil den blokerede å indebære, at smådyr, planter og fisk ikke kan vandre frit i å-systemet til skade for hele Alling å og til skade i forhold til at opnå den krævede gode økologiske tilstand i åen.