Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen er kommet med en bindende udtalelse, hvor styrelsen erklærer sig enig i, at der foreligger en overhængende fare for en miljøskade.

Den 23. december kom Miljøstyrelsen, som er øverste myndighed på vores miljø, med en bindende udtalelse. I den skriver Miljøstyrelsen, at der er overhængende fare for en miljøskade, hvis Randers Kommune ikke fortsætter arbejdet med at forhindre miljøskaden som følge af jordskredet hos Nordic Waste. Det understøtter kommunens berettigelse til at gribe ind for at afværge miljøskaden. Miljøstyrelsen skriver også, at en forurening af Alling Å vil få vidtrækkende konsekvenser i åben og den naturbeskyttede Randers Fjord.

Udtalelsen er bindende og det betyder, at Miljøstyrelsen er enig med Randers Kommune i at der er en overhængende fare for miljøskade, og at situationen skal behandles efter Miljøskadeloven. Den består af særlige regler, der kan træde i kraft ved betydelige skader på visse arter og naturtyper, og hvor Miljøstyrelsen er myndighed. Reglerne pålægger skadevolder – altså Nordic Waste – at betale for tiltag, der bliver påbudt efter miljøskadeloven. Det er samme princip som i miljøbeskyttelsesloven, hvor skadevolder skal betale for akutte afværgeforanstaltninger, som kommunen har foretaget indtil nu. Du kan læse mere om miljøskader og miljøskadeloven på Miljøstyrelsens hjemmeside

I den udtalelse skriver Miljøstyrelsen endvidere:

Da vurderingen af behov for forebyggende foranstaltninger i nærværende situation er tidskritiske, følger det således af forsigtighedsprincippet, at vurderingen og konklusioner, må baseres på umiddelbart tilgængelige oplysninger, og at de kompetente myndigheder vil være berettiget til at gribe ind på grundlag af en rimelig formodning/antagelse om, at der foreligger en overhængende fare for en miljøskade.

Randers Kommune har følgende kommentarer:

”Vi har med Miljøstyrelsens bindende udtalelse fået den øverste myndigheds vurdering af risikoen for en miljøskade i Alling Å. I udtalelsen står, at miljøskaden vil få vidtrækkende konsekvenser i åen og den naturbeskyttede Randers Fjord.”

”Det er vigtigt for os, at Miljøstyrelsen som forventet er enige med os i vores vurdering af situationen. Det betyder, vi har truffet en afgørelse om, at situationen nu henhører under miljøskadeloven, som Miljøstyrelsen er myndighed på, og at vi har gang i det helt rigtige arbejde og bare skal fortsætte det, vi gør allerede.”