Miljøresultater af jordprøver fra Nordic Waste

Randers Kommune foretager løbende prøver af den jord, der køres væk fra Nordic Waste – se resultaterne her.

Jordprøver udtaget i forbindelse med afværgeindsatsen ved Nordic Waste

Prøverne har til formål at skabe klarhed over, hvad indholdet er i den jord, der køres væk fra Nordic Waste. Forureningsgraden af jorden er pga. den store sammenblanding som jordskredet giver, uvis, og derfor analyserer vi jorden, inden den kan bortskaffes til godkendte jordmodtagere.

Randers Kommunes genbrugsplads har været benyttet til midlertidig opbevaring, men nu benyttes en del af forsvarets arealer til dette.

Jorden analyseres for indhold af:

 • Tungmetaller
 • PAH’er
 • Olieprodukter

Jordprøverne er udtaget fra den jord, der kommer inde fra Nordic Wastes arealer.

Jorden må forventes at indeholde forhøjede værdier af tungmetaller, da der er tale om naturligt højt indhold i området. Virksomheden har tilladelse til at modtage nikkel – og arsenholdig jord over afskæringskriterierne, og virksomheden har modtaget og anvendt microfiller som bl.a. indeholder tungmetaller.

En del af ejendommen er desuden V1-kortlagt, da der har været kul – og olieoplag i forbindelse med tidligere virksomhedsdrift.

Oversigt over resultater:

Analyser uge 6: 252 prøver (repræsenterer al jord der er kørt væk fra Nordic Waste)

Metaller:

194 (77%) jordprøver indeholder nikkel over afskæringskriteriet. Værdier ligger i intervallet 31-120 mg/kg, med en gennemsnitsværdi på 59 mg/kg.

1 (0,4%) jordprøver indeholder arsen på 27mg/kg.

95 (38%) jordprøver indeholder barium over jordkvalitetskriteriet. Værdier ligger i intervallet 110-630 mg/kg, med en gennemsnitsværdi på 194 mg/kg.

PAH’er:

1 (0,4%) jordprøve indeholder PAHsum på 140 mg/kg og benzo(a)pyren på 21 mg/kg, hvor afskæringskriterier på 40 og 3 mg/kg.

Olieprodukter:

2 (0,8%) jordprøver indeholder tunge kulbrinter over afskæringskriteriet, med værdier på 340 og 430 mg/kg.

1 (0,4%)jordprøve indeholder C6-C10 på 37 mg/kg, hvor jordkvalitetskriteriet er på 25 mg/kg.

PFAS:

Analyseresultaterne viser PFAS22 på op til 0,48 μg/kg og PFAS4 op til 0,44 μg/kg, altså langt under jordkvalitetskriterierne som er på henholdsvis 400 μg/kg for PFAS22 og 10 μg/kg for PFAS4.

Samlet konklusion:

Der er ikke noget der entydigt indikerer, at indholdet af miljøfremmede stoffer i jorden ligger udover det der er gældende for virksomhedens miljøgodkendelse, når det tages i betragtning, at virksomheden har anvendt microfiller i strid med godkendelsens vilkår.

Det forhøjede indhold af barium og nikkel har forvaltningen ikke en konklusion på. Men Barium er naturligt forekommende også i høje mængder i jord i Østjylland jfr en rapport fra Aarhus Amt fra 1992

I analyseresultater fra uge 6 er der kun påvist meget lave niveauer af PFAS, langt under Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier.

De fundne niveauer giver således ikke anledning til bekymring grundet den brede anvendelse af PFAS i Danmark 

Analyser uge 5: 336 prøver (repræsenterer al jord der er kørt væk fra Nordic Waste)

Metaller:

132 (39%) jordprøver indeholder nikkel over afskæringskriteriet. Værdier ligger i intervallet 31-130 mg/kg, med en gennemsnitsværdi på 53 mg/kg.

2 (0,6%) jordprøver indeholder arsen på 24 og 76 mg/kg.

98 (29%) jordprøver indeholder barium over jordkvalitetskriteriet. Værdier ligger i intervallet 110-840 mg/kg, med en gennemsnitsværdi på 170 mg/kg.

PAH’er:

Ingen jordprøver indeholder PAH’er over afskæringskriteriet.

Olieprodukter:

2 (0,6%) jordprøver indeholder tunge kulbrinter over afskæringskriteriet, med værdier på 310 og 320 mg/kg.

3 (0,9%) jordprøver indeholder lette kulbrinter. 2 jordprøver indeholder C10-C15 på 47 og 48 mg/kg, hvor jordkvalitetskriteriet er på 40 mg/kg. 1 jordprøve indeholder C15-C20 på 61 mg/kg, hvor jordkvalitetskriteriet er på 55 mg/kg.

PFAS:

Der er analyseret 135 jordprøver for indhold af PFAS.

Analyseresultaterne viser PFAS22 på op til 0,50 μg/kg og PFAS4 op til 0,43 μg/kg, altså langt under jordkvalitetskriterierne som er på henholdsvis 400 μg/kg for PFAS22 og 10 μg/kg for PFAS4.

Samlet konklusion:

Antallet af prøver med forhøjet olieindhold er lavere end de foregående uger.

Antallet af jordprøver med forhøjet indhold af nikkel er steget, hvor en jordprøve ligger over gældende værdi i miljøgodkendelsen.

Der er ikke noget der entydigt indikerer, at indholdet af miljøfremmede stoffer i jorden ligger udover det der er gældende for virksomhedens miljøgodkendelse.

De forhøjede indhold af barium og nikkel har forvaltningen ikke en konklusion på. Men Barium er naturligt forekommende også i høje mængder i jord i Østjylland jfr en rapport fra Aarhus Amt fra 1992.

Analyser uge 4: 508 prøver (repræsenterer al jord der er kørt væk fra Nordic Waste)

Metaller:

142 ( 28%) jordprøver indeholder nikkel over afskæringskriteriet. Værdier ligger i intervallet 31-120 mg/kg, med en gennemsnitsværdi på 46 mg/kg.

1 (0,2%) jordprøve indeholder molybdæn på 6,7 mg/kg, hvilket er over jordkvalitetskriteriet på 5 mg/kg.

65 (13%) jordprøver indeholder barium over jordkvalitetskriteriet. Værdier ligger i intervallet 110-820 mg/kg, med en gennemsnitsværdi på 170 mg/kg.

PAH’er:

2 (0,4%)jordprøver indeholder benzo(a)pyren på henholdsvis 3,8 og 6,0 mg/kg hvilket er over afskæringskriteriet.

Olieprodukter:

14 (3%) jordprøver indeholder tungekulbrinter over afskæringskriteriet. Værdier ligger i intervallet 310-450 mg/kg, med en gennemsnitsværdi på 372mg/kg.

Samlet konklusion:

Antallet af prøver med forhøjet olieindhold er lavere end de foregående uger.

Antallet af jordprøver med forhøjet indhold af nikkel er på samme niveau som i uge 3, men ingen værdier ligger over gældende værdi i miljøgodkendelsen.

Der er ikke noget der entydigt indikerer at indholdet af miljøfremmede stoffer i jorden ligger udover det der er gældende for virksomhedens miljøgodkendelse, når man ser bort fra at der nu er konstateret forhøjede indhold af barium.

Analysepakken er udvidet med analyse for de metaller der vurderes at være i microfilleren, herunder barium og molybdæn.

Dette skyldes at de afværgeforanstaltninger som Nordic Waste foretog i december, med opbygning af filler-/jordvolde inde i skredzonen, nu er kommet ned til områderne hvor jord køres bort.

Der ses fortsat en ret stor variation på prøveresultaterne uge for uge, hvilket betyder at jorden fortsat skal analyseres inden den kan køres til anden jordmodtager.

 

Analyser uge 3: 482 prøver (repræsenterer al jord der er kørt væk fra Nordic Waste)

Tungmetaller:

141 (29 %) jordprøver indeholder nikkel over afskæringskriteriet. Værdier ligger i intervallet 31-120 mg/kg, med en gennemsnitsværdi på 58 mg/kg.

1 (0,2 %) jordprøve indeholder kobber på 3.600 mg/kg, hvilket er over afskæringskriteriet på 1000 mg/kg.

PAH’er:

1 (0,2%) jordprøve indeholder benzo(a)pyren på 6,3 mg/kg hvilket er over afskæringskriteriet.

Olieprodukter:

28 (6%) jordprøver indeholder tungekulbrinter over afskæringskriteriet. Værdier ligger i intervallet 310-890 mg/kg, med en gennemsnitsværdi på 415mg/kg.

1 (0,2%) jordprøve viste indhold af lette kulbrinter C15-C20 på 68 mg/kg, hvor jordkvalitetskriterium er 55 mg/kg.

Samlet konklusion

Der er ikke noget der entydigt indikerer, at indholdet af miljøfremmede stoffer i jorden ligger udover det, der er gældende for virksomhedens miljøgodkendelse.

Antallet af prøver med forhøjet olieindhold er betydeligt lavere end i uge 2.

Andelen af jordprøver med forhøjet indhold af nikkel er steget, men ingen værdier ligger over gældende værdi i miljøgodkendelsen.

Der ses fortsat en ret stor variation på prøveresultaterne uge for uge, hvilket betyder at jorden fortsat skal analyseres inden, den kan køres til anden jordmodtager.

Analyser uge 2: 238 prøver (Nord)

Tungmetaller:

7 (3%) jordprøver indeholder nikkel over afskæringskriteriet for lettere forurenet jord. Værdier ligger i intervallet 31-120 mg/kg, med en gennemsnitsværdi på 57 mg/kg.

1 (0,5%) af jordprøve indeholder bly på 930mg /kg, hvilket er over afskæringskriteriet på 400 mg/kg for lettere forurenet jord

1 (0,5%) af jordprøve indeholder zink på 1900mg /kg, hvilket er over afskæringskriteriet på 1000 mg/kg for lettere forurenet jord

PAH’er

2 (0,8%) af jordprøver indeholder benzo(a)pyren over afskæringskriteriet for lettere forurenet jord. Der er tale om værdier på 4,4 og 6 mg/kg.

Olieprodukter:

106 (45%) af jordprøver indeholder tungekulbrinter over afskæringskriteriet for lettere forurenet jord. Værdier ligger i intervallet 310-2300 mg/kg, med en gennemsnitsværdi på 460mg/kg.

5 jordprøver indeholder både lette kulbrinter C10-C15 på mellem 42 og 140 mg/kg, hvor jordkvalitetskriterium er 40 mg/kg og C15-C20 på mellem 82 og 220 mg/kg, hvor jordkvalitetskriterium er 55 mg/kg.

2 jordprøver indeholder lette kulbrinter C10-C15 på 64 og 120 mg/kg, hvor jordkvalitetskriterium er 40 mg/kg og 1 jordprøve indeholder C15-C20 på 56 mg/kg, hvor jordkvalitetskriterium er 55 mg/kg

Samlet konklusion for uge 2

Der er ikke noget, der entydigt indikerer, at jorden ligger udover det, der er tilladt indenfor virksomhedens miljøgodkendelse.

Fundet af de lette kulbrinter giver dog anledning til ekstra opmærksomhed, idet de lette kulbrinter ikke normalt genfindes i gamle forureninger.

Det store antal prøver med forhøjet olieindhold medfører, at dette jord også bliver kørt til anden modtager.

Her bliver jord fra Nordic Waste kørt hen.

2 jordprøver viser et højt indhold af henholdsvis bly og zink - det er uvist, hvad dette forhøjede niveau skyldes.

Som tidligere konkluderet er den jord, der bortkøres fra Nordic Waste ikke homogen – indholdet af miljøfremmede stoffer varierer betydeligt fra uge til uge.

Analyser fra Uge 1: 67 prøver

Tungmetaller:

4 jordprøver indeholder nikkel over afskæringskriteriet. Værdier ligger i intervallet 31-77 mg/kg, med en gennemsnitsværdi på 48 mg/kg.

PAH’er

1 jordprøve indeholder benzo(a)pyren på 4,3 mg/kg hvilket er over afskæringskriteriet.

Olieprodukter:

28 jordprøver indeholder tungekulbrinter over afskæringskriteriet. Værdier ligger i intervallet 310-580 mg/kg, med en gennemsnitsværdi på 390mg/kg.

1 jordprøve vist indhold af lette kulbrinter C10-C15 på 52 mg/kg, hvor jordkvalitetskriterium er 40 mg/kg og C15-C20 på 58 mg/kg, hvor jordkvalitetskriterium er 55 mg/kg.

Samlet konklusion for uge 1

 

Der er ikke noget der entydigt indikerer at jorden ligger udover det der er gældende for virksomhedens miljøgodkendelse.

Der ses dog et større antal prøver med forhøjet olieindhold, men med samme niveau som i uge 52. Derimod kun få prøver med forhøjet nikkeindhold også på samme niveau som i uge 52.

Den jord der kommer ud fra Nordic Waste er, som det også er observeret på stedet, altså ikke homogen – indholdet af miljøfremmede stoffer er varierende, dog umiddelbart på samme forureningsniveau.

Analyser uge 52: 53 jordprøver

Tungmetaller:

 

30 jordprøver indeholder Nikkel over afskæringskriteriet på 30 mg/kg. Værdier ligger i intervallet 31-110mg/kg, med en gennemsnitsværdi på 52 mg/kg.

4 jordprøver indeholder Cadmium over afskæringskriteriet på 5mg/kg. Værdier ligger i intervallet 5,3-8,8mg/kg, med en gennemsnitsværdi på 6,5 mg/kg.

PAH’er:

 

3 jordprøver indeholder benz(a)pyren over afskæringskriteriet på 3 mg/kg. Værdier ligger i intervallet 3,9-5,8mg/kg, med en gennemsnitsværdi på 4,6 mg/kg.

Olieprodukter:

 

10 jordprøver indeholder tunge kulbrinter over afskæringskriteriet på 300 mg/kg. Værdier ligger i intervallet 310-550mg/kg, med en gennemsnitsværdi på 400 mg/kg.

Samlet konklusion for uge 52

I jordprøverne fra uge 52 er der ikke noget, der entydigt indikerer, at jorden i jordskredet ligger udover det, som er i virksomhedens miljøgodkendelse. Men det er jord blandet med microfiller, der ikke skal havne i Alling Å.

 

Sydskrænten. (uge 52, uge 1 og uge 2):

Analyser fra sydskrænt inde på Nordic Wastes arealer:

Jordprøver er udtaget fra den jord, der skrider mod syd og jordprøverne er udtaget for at vurdere forureningsgraden inden jorden køres til kartering.

Der er udtaget 7 jordprøver den 22. december 2023:

 1. 1 viste indhold af tung olie på 310mg/kg og desuden lette kulbrinter på 180mg/kg.
 2. 3 viste indhold af nikkel på 71, 76 og 77 mg/kg.
 3. 3 øvrige prøver var ren eller lettere forurenet jord.

 

Der er udtaget 9 jordprøver den 2. januar 2024:

 1. 5 prøver viste indhold af nikkel mellem 34 og 80 mg/kg.
 2. 4 øvrige prøver var ren eller lettere forurenet jord.

 

Der er udtaget 9 jordprøver den 8. januar 2024:

 1. 4 jordprøver viste forhøjede indhold af olie med værdier på tung olie mellem 380 og 6600 mg/kg, med en gennemsnitsværdi på 2820 mg/kg og desuden forhøjede indhold af lette kulbrinter over afskæringskriteriet.
 2. 5 prøver (3 sammenfaldende ovenstående) med viste indhold af nikkel på mellem 31 og 120 mg/kg.
 3. 3 øvrige prøver var ren eller lettere forurenet jord.

 

Der er udtaget 5 jordprøver den 9. januar 2024:

 1. 2 jordprøver viste forhøjede indhold af tung olie med værdier på 2800 og 3000 mg/kg.
 2. 3 prøver (2 sammenfaldende med ovenstående) viste indhold af nikkel på 40, 42 og 97 mg/kg.
 3. 2 øvrige prøver var ren eller lettere forurenet jord.

 

Samlet konklusion

Der er ikke noget, der entydigt indikerer, at jorden ligger udover det, der er tilladt indenfor virksomhedens miljøgodkendelse.

Det store antal prøver med forhøjet olieindhold medfører, at dette jord også bliver kørt til anden modtager.

Her bliver jord fra Nordic Waste kørt hen.

Stikprøver

Før jordskredet på Nordic Waste udtog Randers Kommune mange stikprøver hos Nordic Waste. Disse prøver overholdt kravene meddelt virksomheden i miljøgodkendelsen.  

Nordic Waste har jf. deres miljøgodkendelse lov til at modtage ren og lettere forurenet jord og jord med forhøjet indhold af nikkel og arsen til efterbehandling af lergraven.

Lettere forurenet jord er jord, der er forurenet over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier men under afskæringskriterierne. Dette er gældende for en del tungmetaller, PAH’er og tung olie.

Nordic Waste må desuden modtage nikkelholdig jord på op til 120 mg/kg og arsenholdig jord på 40 mg/kg.