Miljøresultater på vandmålinger omkring Nordic Waste

Randers Kommune foretager løbende prøver af vandet i Alling Å – se resultaterne her

Overvågningen har til formål at følge, om der sker en påvirkning af den kemiske vandkvalitet og af jorden på vandløbsbunden (sediment) i Alling Å omkring Nordic Waste.

Vores miljøtekniker foretager sammen vores Rådgiverfirmaet Envidan, vand- og sedimentprøver. Udover vand- og sedimentprøverne foretager de også visuelle observationer for at spore eventuel misfarvning af vandet og en eventuel øget materialetransport af ler, sand og andet sedimentation ned gennem vandløbet. Prøverne tages 1 gang om ugen, indtil der er sikret stabile forhold for vandløbet omkring Nordic Waste i Ølst.

Der udtages løbende prøver til analysering for følgende parameter: 

 • Olieprodukter
 • PAH´er [i]
 • BI5[ii]
 • Tungmetaller

Vi tager vand- og sedimentprøver op- og nedstrøms fra Nordic Waste på en række stationer, se kortmatrialet på de følgende sider:

 1. Opstrøms Nordic Waste
 2. Nedlagt *
 3. Ved Ølst Kirke
 4. Brusgårdsvej (E45)
 5. Ved Clausholm Slot (Nybro)
 6. Nord for Mygind (Rødebro)

Prøvestation 2 er nedlagt, da overpumpningen fra Alling Å foregår ved denne station og umuliggør prøvetagning og et korrekt prøveresultat.

Prøvestation 2 er nedlagt, da overpumpningen fra Alling Å foregår ved denne station og umuliggør prøvetagning og et korrekt prøveresultat.

Når prøverne er klar (Analysetid op til 14 dage), vil de løbende fremgå af oversigterne:

i Alling Å, gens. Målinger fra Motorvej – Grund Fjord (perioden 2017 – 2022).  (ug/l) viser følgende «bassisværdier» for tungmetaller i Alling Å

Tungmetaller

Statens målinger NOVANA (ug/l)

Bly

0,090

Cadmium

0,011

Chrom

1,083

Kobber

1,779

Nikkel

1,573

Zink

3,012

BI5 er ligeledes målt via Statens overvågningsprogram NOVANA i nævnte periode med et gennemsnit på 1,39 mg/l


[i] PAH findes naturligt i en række fossile brændsler såsom stenkul og olie, og frigives fra dem under opvarmning. PAH bliver også dannet som følge af ufuldstændig forbrænding af alle former for organisk materiale som: stenkul, olie, træ og plantemateriale. Det væsentligste PAHholdige materiale er stenkulstjære.

[ii] BI-5 er et mål for, hvor meget organisk stof, der er i f.eks. spildevand. Det kan måles, hvor stor en mængde ilt, bakterierne bruger på at nedbryde organisk stof. Jo mere organisk stof, der er, jo højere bliver BI-5 tallet.

Analyser 15. januar 2024 Vandprøver Alling Å

Tungmetaller

 • Bly ligger under miljøkvalitetskravet for vandløb på max. 14 ug/l med værdier under < 1,1 ug/l.
 • Cadmium ligger under miljøkvalitetskravet på max. 0,45 mg/l for vandløb, på alle stationer målt max værdi i prøver på mindre end 0,1 ug/l.
 • Chrom, ligger under miljøkvalitetskravet for vandløb på max. 17 ug/l med værdier på under 0,5 ug/l.
 • Kobber, ligger under miljøkvalitetskravet for vandløb på max. 4,9 ug/l med værdier på mellem 1,5 til 2,8 ug/l.
 • Nikkel er ikke fundet i værdier over miljøkvalitetskravet for vandløb på maksimalt 34,0 ug/l. Målte værdi ligger mellem 1,1 til 2,5 ug/l
 • Zink – ligger under miljøkvalitetskravet på max. 8,4 ug/l for vandløb, på alle stationer målt max værdi i prøver på eller mindre end 5,9 ug/l.

PAHér (Sum af 7 PAH´er)

Ikke analyseret ved denne dato, da der ikke var fund på nogen af de foregående prøvedatoer. Det er ved efterfølgende prøver besluttet at igen undersøges for PAHér, på de stationer der ligger tættest på Nordic Waste.

Olieprodukter

Ikke analyseret ved denne data, da taget ud af analysen, grundet ingen fund på de foregående datoer.

Samlet konklusion

Analyserne af vandprøver fra den 15.01.2024 bekræfter resultaterne fra den 11-01-24 - der ses stadig ingen forhøjede koncentrationer af tungmetaller i prøverne udtaget i Alling Å, nedstrøms Nordic Waste, sammenlignet med koncentrationerne opstrøms. Det indikerer, at effekten fra pulsen med tilledning af materiale til Alling Å, den 20.12.2023 er yderligere aftaget.

Analyse af Kulbrinter og PAH’er er ikke medtaget i denne målerunde, da de foregående runder viste tydelige resultater (ingen forhøjede værdier).

Der ses ikke forhøjede værdier af organisk stof i Alling Å – målt som BI5 – værdierne ligger alle under 1, mg/l.

Analyser 11. januar 2024 Vandprøver Alling Å

Tungmetaller

 • Bly ligger under miljøkvalitetskravet for vandløb på max. 14 ug/l med værdier under < 0,5 ug/l.
 • Cadmium ligger under miljøkvalitetskravet på max. 0,45 mg/l for vandløb, på alle stationer målt max værdi i prøver på mindre end 0,056 ug/l.
 • Chrom, ligger under miljøkvalitetskravet for vandløb på max. 17 ug/l med værdier på under 0,8 ug/l.
 • Kobber, ligger under miljøkvalitetskravet for vandløb på max. 4,9 ug/l med værdier på mellem 1,3 til 2,3 ug/l.
 • Nikkel er ikke fundet i værdier over miljøkvalitetskravet for vandløb på maksimalt 34,0 ug/l. Højeste målte værdi er på 4,4 ug/l
 • Zink – ligger under miljøkvalitetskravet på max. 8,4 ug/l for vandløb, på alle stationer målt max værdi i prøver på eller mindre end 5,8 ug/l.

PAHér (Sum af 7 PAH´er)

Der er målt på < 0,01 ug/l ved alle stationer, prøverne er alle meget lave.

Olieprodukter

Der er mål meget lave værdier af olieprodukter 0,052 ug/l, alle under Miljøkvalitetskravet. Der er ikke målt forhøjet værdier af kulbrinter, alle under Miljøkvalitetskravet.

Samlet konklusion

Analyserne af vandprøver fra den 11.01.2024 bekræfter resultaterne fra den 09-01-24 - der ses stadig ingen forhøjede koncentrationer af tungmetaller i prøverne udtaget i Alling Å, nedstrøms Nordic Waste, sammenlignet med koncentrationerne opstrøms. Det indikerer, at effekten fra pulsen med tilledning af materiale til Alling Å, den 20.12.2023 er yderligere aftaget.

Analyse af Kulbrinter og PAH’er i vandprøver viser ingen, eller meget små forhøjelser. De høje værdier af Sum (C6H6-C35) ved prøve nr. 3 og 4 den 09-01-24 er den 11-01-24 faldet igen (henholdsvis 22 og < 9 ug/l).

Der ses ikke forhøjede værdier af organisk stof i Alling Å – målt som BI5.

Analyser 09. januar 2024 Vandprøver Alling Å

Tungmetaller

 • Bly ligger under miljøkvalitetskravet for vandløb på max. 14 ug/l med værdier på mellem < 0,5 til 0,8 ug/l.
 • Cadmium ligger under miljøkvalitetskravet på max. 0,45 mg/l for vandløb, på alle stationer målt max værdi i prøver på mindre end 0,052 ug/l.
 • Chrom, ligger under miljøkvalitetskravet for vandløb på max. 17 ug/l med værdier på under < 0,5 ug/l.
 • Kobber, ligger under miljøkvalitetskravet for vandløb på max. 4,9 ug/l med værdier på mellem 2 til 3,3 ug/l.
 • Nikkel er ikke fundet i værdier over miljøkvalitetskravet for vandløb på maksimalt 34,0 ug/l. Højeste målte værdi er på 3,4 ug/l
 • Zink – ligger under miljøkvalitetskravet på max. 8,4 ug/l for vandløb, på alle stationer målt max værdi i prøver på eller mindre end 6,3 ug/l.

PAHér (Sum af 7 PAH´er)

Der er målt på < 0,01 ug/l ved alle stationer, prøverne er alle meget lave.

Olieprodukter

Der er mål meget lave værdier af olieprodukter 0,048 ug/l, alle under Miljøkvalitetskravet. Der er ikke målt forhøjet værdier af kulbrinter, alle under Miljøkvalitetskravet.

Samlet konklusion

Analyserne af vandprøver fra den 09.01.2024 bekræfter resultaterne fra den 09-01-24 - der ses stadig ingen forhøjede koncentrationer af tungmetaller i prøverne udtaget i Alling Å, nedstrøms Nordic Waste, sammenlignet med koncentrationerne opstrøms. Det indikerer, at effekten fra pulsen med tilledning af materiale til Alling Å, den 20.12.2023 er yderligere aftaget.

Analyse af Kulbrinter og PAH’er i vandprøver viser ingen, eller meget små forhøjelser. De høje værdier af kulbrinter ved prøve nr. 3 og 4 fra den 05-01-24 er faldet markant og Sum (C6H6-C35) for prøve nu 3 og 4 er nu henholdsvis 18 og 26 ug/l.

Der ses ikke forhøjede værdier af organisk stof i Alling Å – målt som BI5.

Analyser 05. januar 2024 Vandprøver Alling Å

Tungmetaller

 • Bly ligger under miljøkvalitetskravet for vandløb på max. 14 ug/l med værdier på mellem < 0,5 til 0,7 ug/l.
 • Cadmium ligger under miljøkvalitetskravet på max. 0,45 mg/l for vandløb, på alle stationer målt max værdi i prøver på mindre end 0,05 ug/l.
 • Chrom, ligger under miljøkvalitetskravet for vandløb på max. 17 ug/l med værdier på mellem < 0,5 til 1,5 ug/l.
 • Kobber, ligger under miljøkvalitetskravet for vandløb på max. 4,9 ug/l med værdier på mellem 1,9 til 2,3 ug/l.
 • Nikkel er ikke fundet i værdier over miljøkvalitetskravet for vandløb på maksimalt 34,0 ug/l. Højeste målte værdi er på 2,4 ug/l
 • Zink – ligger under miljøkvalitetskravet på max. 8,4 ug/l for vandløb, på alle stationer målt max værdi i prøver på mindre end 5 ug/l.

PAHér (Sum af 7 PAH´er)

Der er målt på < 0,01 ug/l ved alle stationer, prøverne er alle meget lave.

Olieprodukter

Der er mål meget lave værdier af olieprodukter 0,061 ug/l, alle under Miljøkvalitetskravet. Der er målt en væsentlig forhøjet værdi af kulbrinter ved prøve nr. 3 og 4 sammenlignet med målingerne den 02-01-2024 (23 og 150 ug/l). Værdierne ligger dog alle under miljøkvalitetskravet.

Samlet konklusion

Analyserne af vandprøver fra den 05.01.2024 bekræfter resultaterne fra den 02.01.2024 - der ses stadig ingen forhøjede koncentrationer af tungmetaller i prøverne udtaget i Alling Å, nedstrøms Nordic Waste, sammenlignet med koncentrationerne opstrøms. Det indikerer, at effekten fra pulsen med tilledning af materiale til Alling Å, den 20.12.2023 er yderligere aftaget.

Analyse af Kulbrinter og PAH’er i vandprøver viser ingen, eller meget små forhøjelser. Dog er der målt en forhøjet værdi af kulbrinter ved prøve nr. 3 og 4. Her værdierne for Sum (C6H6-C35) henholdsvis 23 og 150 ug/l.

Der ses ikke forhøjede værdier af organisk stof i Alling Å – målt som BI5.

Analyser 02. januar 2024 Vandprøver Alling Å

Tungmetaller

 • Bly ligger under miljøkvalitetskravet for vandløb på max. 14 ug/l med værdier på mellem < 0,5 til 2,1 ug/l.
 • Cadmium ligger under miljøkvalitetskravet på max. 0,45 mg/l for vandløb, på alle stationer målt max værdi i prøver 0,068 ug/l.
 • Chrom, ligger under miljøkvalitetskravet for vandløb på max. 17 ug/l med værdier på mellem < 0,6 til 4,4 ug/l.
 • Kobber, der er målt forhøjede værdier på station 1 og 4 på henholdsvis 5,1 og 5,9 ug/l. Miljøkvalitetskravet for vandløb på maksimalt 4,9ug/l
 • Nikkel er ikke fundet i værdier over miljøkvalitetskravet for vandløb på maksimalt 34,0 ug/l. Højeste målte værdi er på 4,3 ug/l
 • Zink – Der er mål forhøjede værdier på station 1, 3 og 4 på mellem 10 til 17 ug/l.  Miljøkvalitetskravet for vandløb på maksimalt 8,4 ug/l)

PAHér (Sum af 7 PAH´er)

Der er målt mellem < 0,01 ug/l og 0,3 ug/l, alle meget lave værdier. Prøve nr. 5 er ikke analyseret pga. brud på flaske.

Olieprodukter

Der er målt meget lave værdier af olieprodukter < 0,02 ug/l, alle under Miljøkvalitetskravet. Der er ikke målt forhøjet værdier af kulbrinter, alle under Miljøkvalitetskravet. Prøve nr. 3, 5 og 6 er ikke analyseret pga. brud på flaske.

Samlet konklusion

Analyserne af vandprøver fra den 02.01.2024 bekræfter resultaterne fra den 29.12.2023 - der ses nu kun svagt forhøjede/ingen forhøjede koncentrationer af tungmetaller i prøverne udtaget i Alling Å, nedstrøms Nordic Waste, sammenlignet med koncentrationerne opstrøms. Det indikerer, at effekten fra pulsen med tilledning af materiale til Alling Å, den 20.12.2023 er yderligere aftaget. Analyseresultaterne for tungmetaller viser generelt faldene værdier i forhold til værdierne målt den 29.12.2023. Der er ved flere stationer målt for høje værdier af kobber og zink, disse værdier er dog stadig faldene i forhold til værdierne målt den 29.12.2023. De forhøjede værdier for kobber og zink er ved denne dato også målt opstrøms Nordic Waste. Der var meget stor afstrømning i Alling Å ved denne prøvetagning.

Analyse af Kulbrinter og PAH’er i vandprøver viser ingen, eller meget små forhøjelser.

På grund af brud på flasker kunne der i prøve nr. 3, 5 og 6 ikke måles for olier og kulbrinter. I prøver nr. 5 kunne der heller ikke måles PAHér.

Der ses ikke forhøjede værdier af organisk stof i Alling Å – målt som BI5.

Analyser 29. december 2023 Vandprøver Alling Å

Tungmetaller

 • Bly ligger under miljøkvalitetskravet for vandløb på max. 14 ug/l med værdier på mellem < 1,2 til 7,1ug/l.
 • Cadmium ligger under miljøkvalitetskravet på max. 0,45 mg/l for vandløb, på alle stationer målt max værdi i prøver 0,064 ug/l.
 • Chrom, der på station 1 (opstrøms Nordic Waste) målt 19 ug/l og station 5 målt 21 ug/l. Værdierne er over miljøkvalitetskravet for vandløb på maksimalt 17 ug/l.
 • Kobber, der er målt forhøjede værdier på station 1, 2 og 5 på henholdsvis 18, 8,7 og 21 ug/l. Miljøkvalitetskravet for vandløb på maksimalt 4,9ug/l
 • Nikkel er ikke fundet i værdier over miljøkvalitetskravet for vandløb på maksimalt 34,0 ug/l. Højeste målte værdi er på 19 ug/l
 • Zink – Der er mål forhøjede værdier på station 1, 3,4 og 5 på mellem 10 til 52 ug/l.  Miljøkvalitetskravet for vandløb på maksimalt 8,4 ug/l)

 

PAHér (Sum af 7 PAH´er)

Der er målt mellem < 0,01 ug/l og 0,16 ug/l alle meget lave.

Olieprodukter

Der er mål meget lave værdier af olieprodukter < 0,024 ug/l alle under Miljøkvalitetskravet. Der er ikke målt forhøjet værdier af kulbrinter, alle under Miljøkvalitetskravet.

Samlet konklusion

Analyserne af vandprøver fra den 29.12.2023 bekræfter resultaterne fra den 26.12.2023 - der ses nu kun svagt forhøjede/ingen forhøjede koncentrationer af tungmetaller i prøverne udtaget i Alling Å, nedstrøms Nordic Waste, sammenlignet med koncentrationerne opstrøms. Det indikerer, at effekten fra pulsen med tilledning af materiale til Alling Å, den 20.12.2023 er yderligere aftaget.

Analyse af Kulbrinter og PAH’er i vandprøver viser ingen, eller meget små overskridelser.

Analyseresultaterne for tungmetaller viser generelt højere værdier ved alle prøvelokaliteter, når der sammenlignes med analyseresultater fra de tidligere prøvetagninger. Der var meget høj afstrømning i Alling Å den 29.12.2023, og det vurderes, at dette er årsagen til at koncentrationerne af tungmetaller er relativt høje også opstrøms Nordic Waste (sediment fra marker i oplandet og udledningspunkter fra E45 m.m., er skyllet ud i vandløbet).

Der ses ikke forhøjede værdier af organisk stof i Alling Å – målt som BI5.

Der blev til orientering ikke udtaget prøver ved station 3. Årsagen hertil, var en igangværende opsætning af pumpeløsning og færdiggørelse af nyt udledningspunkt, der umuliggjorde et retvisende prøvetagningspunkt.  Station 3 er igen med i kommende overvågninger mens station 2 er permanent nedlagt, da vandløbet ikke længere eksisterer foran Nordic Waste. 

Analyser 26. december 2023 Vandprøver Alling Å

Tungmetaller

 • Bly ligger under miljøkvalitetskravet for vandløb på max. 14 ug/l med værdier på mellem < 0,5 til 2,8 ug/l.
 • Cadmium ligger under miljøkvalitetskravet på max. 0,45 mg/l for vandløb, på alle stationer målt max værdi i prøver 0,055 ug/l.
 • Chrom er ikke fundet i værdier over miljøkvalitetskravet for vandløb på maksimalt 17 ug/l. Højeste værdi er 11 ug/l.
 • Kobber station 2 og 4 ligger svagt over miljøkvalitetskravet for vandløb på maksimalt 4,9ug/l med værdier på henholdsvis 6,5 og 7,4 ug/l
 • Nikkel er ikke fundet i værdier over miljøkvalitetskravet for vandløb på maksimalt 34,0 ug/l. Højeste målte værdi er på 5,3 ug/l
 • Zink – Der er mål forhøjede værdier på station 2, 3 og 4 på mellem 10 til 16 ug/l.  Miljøkvalitetskravet for vandløb på maksimalt 8,4 ug/l)

PAHér (Sum af 7 PAH´er)

Den samlede sum af 7 PAHér er alle under detektionsgrænsen (dvs. ikke målbart)

Olieprodukter og kulbrinter

Der er mål meget lave værdier af olieprodukter < 0,024 ug/l alle under Miljøkvalitetskravet. Der er ikke målt forhøjet værdier af kulbrinter, alle langt under Miljøkvalitetskravet

BI5

Der er mål meget lave værdier på mellem 0,95 til 1,0 mg/l mod Statens tidligere målte 1,39 mg/l (gennemsnitlige)

Samlet konklusion

Analyserne af vandprøver fra den 26.12.2023 bekræfter resultaterne fra den 23.12.2023 - der ses nu kun svagt forhøjede koncentrationer af tungmetaller i prøverne udtaget i Alling Å nedstrøms Nordic Waste, sammenlignet med koncentrationerne i prøverne opstrøms. Det indikerer, at effekten fra pulsen med tilledning af materiale til Alling Å den 20.12.2023 er yderligere aftaget.

Der blev til orientering ikke udtaget prøver ved station 1 (Opstrøms Nordic Waste) den 26.01.2023, da der ikke var ændringer i vandføringen, og fordi prøveudtageren havde vanskelig ved at tilgå stedet. Stationen er igen med i kommende overvågninger.

Analyser 23. december 2023 Vandprøver Alling Å

Tungmetaller

Der er mål forhøjet tungmetalværdier ved prøvestation 2, 3 og 4

 • Bly ligger nu under miljøkvalitetskravet for vandløb på max. 14 ug/l med værdier på mellem 0,5 til 2,3 ug/l.
 • Cadmium, kun station 4 ligger svagt over miljøkvalitetskravet for vandløb på maksimalt 0,45 ug/l med en værdi på 0,069 ug/l.
 • Chrom er ikke fundet i værdier over miljøkvalitetskravet for vandløb på maksimalt 17 ug/l. Højeste værdi er 3,9 ug/l.
 • Kobber, kun station 4 ligger svagt over miljøkvalitetskravet for vandløb på maksimalt 4,9ug/l med en værdi på 5.2 ug/l
 • Nikkel er ikke fundet i værdier over miljøkvalitetskravet for vandløb på maksimalt 34,0 ug/l. Højeste målte værdi er på 1,2 ug/l
 • Zink – Der er mål forhøjede værdier på station 2, 3 og 4 på mellem 10 til 17 ug/l.  Miljøkvalitetskravet for vandløb på maksimalt 8,4 ug/l)

PAHér Sum af 7 PAH´er

Der er mål meget lave værdier mellem 0,028 til 0,11 ug/l

Olieprodukter og kulbrinter

Der er mål meget lave værdier af olieprodukter < 0,024 ug/l alle under Miljøkvalitetskravet. Der er ikke målt forhøjet værdier af kulbrinter, alle langt under Miljøkvalitetskravet

BI5

Der er mål meget lave værdier på mellem 0,55 til 1,1 mg/l mod Statens tidligere målte 1,39 mg/l (gennemsnitlige)

Samlet konklusion

Analyserne af vandprøver fra den 23.12.2023 viser en stor ændring i særligt koncentrationer af tungmetaller, sammenlignet med analyser af prøverne udtaget tre dage tidligere (den 20.12.2023). Der ses nu kun svagt forhøjede koncentrationer af tungmetaller i Alling Å nedstrøms Nordic Waste, sammenlignet med koncentrationerne opstrøms. Det indikerer, at der var en puls med tilledning af materiale til Alling Å den 20.12.2023, og at denne puls var overstået/aftaget den 23.12.2023.

Analyser 20. december 2023 Vandprøver Alling Å

Tungmetaller

Der er mål forhøjet tungmetalværdier ved de 3 første prøvestationer. 

 • Bly ligger i intervallet 7.8 til 94,0 ug/l
  (Miljøkvalitetskravet for vandløb på maksimalt 14 ug/l)
 • Cadmium i intervallet 0,69 til 4,0 ug/l
  (Miljøkvalitetskravet for vandløb på maksimalt 0,45 ug/l)
 • Chrom i intervallet 6,0 til 110 ug/l
  (Miljøkvalitetskravet for vandløb på maksimalt 17,0 ug/l
 • Kobber i intervallet 15,0 til 140 ug/l
  (Miljøkvalitetskravet for vandløb på maksimalt 4,9 ug/l)
 • Nikkel i intervallet 12,0 til 140 ug/l
  (Miljøkvalitetskravet for vandløb på maksimalt 34,0 ug/l)
 • Zink i intervallet 23,0 til 370 ug/l
  (Miljøkvalitetskravet for vandløb på maksimalt 8,4 ug/l)

PAHér (Sum af 7 PAH´er)

Der er mål meget lave værdier mellem < 0,02 til 0,034 ug/l

Olieprodukter og kulbrinter

Der er mål meget lave værdier af olieprodukter < 0,02 ug/l

Der er mål forhøjet værdier af kulbrinter på 25,0 til 530 ug/l

BI5

Ej udtaget pga. leveringsproblemer af udstyr fra analysefirmaet

BI5 er medtaget i kommende prøver

Samlet konklusion

Analyserne af vandprøverne fra den 20.12.2023 viser forhøjede koncentrationer af særligt tungmetaller i Alling Å, nedstrøms Nordic Waste. Ved prøvetagningstidspunktet, var den midlertidige rørlægning af Alling Å forinden kollapset.  Derfor formodes det, at der i denne periode har været kontakt mellem vandet i Alling Å og materialet fra Nordic Waste. Derudover var der stort set ingen vandføring i Alling Å nedstrøms Nordic Waste, da vandløbet var fuldstændigt blokeret. Begge forhold forventes at være medvirkende til de forhøjede koncentrationer, der er målt på denne dato.

Det er værd at bemærke, at der også opstrøms Nordic Waste (I perioder) er forhøjede værdier for tungmetaller (station 1) i oplandet opstrøms virksomheden. 

Endvidere kan konkluderes, at der i Alling Å nedstrøms E45, (efter station 3), ikke blev fundet tungmetalværdier, over den maksimale værdi for miljøkvalitet. Der er derfor ikke sket en påvirkning med tungmetaller nedenfor E45 i relation til håndtering af vandføringen forbi Nordic Waste.