Faunaundersøgelse

Randers Kommune vil i det tidlige forår 2024 igangsætte en faunaundersøgelse i Alling Å.

Formålet med undersøgelsen af Alling Å, er at undersøge om der er sket en påvirkning af smådyr i vandløbet, fra hændelsen ved Nordic Waste i julen 2023, hvor der skete en kortvarige sammenblanding af jord og overfladevand fra Nordic Waste med vand fra Alling Å. Mange smådyr i vandløb har livscyklusser der forløber over flere år, og en påvirkning der er sket for et stykke tid siden vil derfor afspejles i smådyrene og dermed i miljøtilstanden i Alling Å.

Undersøgelsen vil blive foretaget i samarbejde med Envidan. Når undersøgelsen er gennemført, vil resultatet blive tilgængeligt på denne side.

Der oprettes prøvetagningsstationer op- og nedstrøms Nordic Waste. Samtidigt tilrettelægges prøvetagningen så tilløb til Alling Å også undersøges. Dermed opnås et billede af potentialet for en evt. re-kolonisering af Alling Å fra disse tilløb, hvis undersøgelserne viser, at hændelsen ved Nordic Waste i julen 2023 har påvirket miljøtilstanden. I tilrettelæggelse af prøvetagningen for smådyr, tages også hensyn til eksisterende data fra eksisterende stationer, herunder særligt Miljøstyrelsens overvågningsstationer.

Undersøgelser af fisk i vandløb gennemføres jf. den tekniske anvisning i sensommeren – det tidlige efterår. Planlægning af konkrete undersøgelser ift. fisk afventer derfor til et senere tidspunkt. Endvidere planlægges undersøgelse af Signalkrebs.