Spildevand fra Nordic Waste

Randers Kommune foretager løbende prøver af overfladevand fra Nordic Waste – se resultaterne her

Overvågningen har til formål at følge, hvilke stoffer der er i overfladevandet fra Nordic Waste for at kunne vurdere, hvordan overfladevandet skal behandles.

Overfladevandet, der afstrømmer fra Nordic Waste, opsamles i bassiner og køres videre til gyllebeholder og regnvandsbassiner, hvor det opmagasineres, indtil det besluttes, hvordan overfladevandet skal renses. Dele af overfladevandet køres til rensning i Randers Centralrenseanlæg.

Der er udtaget prøver til analysering for følgende parameter:

 • Tungmetaller
 • BTEX
 • PAH´er [i]
 • Salte
 • pH

I tabellen nedenfor fremgår de målte koncentrationer sammenstillet med kvalitetskriterier. Miljøstyrelsen fastsætter kvalitetskriterier for forurenende stoffer i vandmiljøet (søer, vandløb og havet). Kvalitetskriterierne bliver fastsat på baggrund af kemiske stoffers effekter på de dyr og planter, der lever i vandet. Miljøkvalitetskriterierne udgør den højeste koncentration af et forurenende stof, hvor myndighederne vurderer, at det ikke giver skader på vandmiljøet.

Spildevandsprøver

Prøver udtaget 2., 5. og 8., 11. og 15. januar 2024

Tungmetaller

Der er målt på tungmetal i prøverne. Koncentrationen af tungmetaller varierer meget for nogle af stofferne.

 • Arsen ligger i intervallet 1,8 til 15 ug/l
  (Miljøkvalitetskravet for vandløb er maksimumkoncentration på 43 ug/l og generelt kvalitetskrav er 4,3 ug/l)
 • Bly ligger i intervallet 0,7 til 7,9 ug/l
  (Miljøkvalitetskravet for vandløb er maksimumkoncentration på 14 ug/l og generelt kvalitetskrav er 1,2 ug/l)
 • Cadmium i intervallet 0,06 til 1,2 ug/l
  (Miljøkvalitetskravet for vandløb er maksimumkoncentration på 0,45-1,5 ug/l og generelt kvalitetskrav er 0,08-0,25)
 • Chrom i intervallet 1,9 til 20 ug/l
  (Miljøkvalitetskravet for vandløb er maksimumkoncentration på 17 ug/l og generelt kvalitetskrav er 3,4 ug/l)
 • Kobber i intervallet 6,1 til 120 ug/l
  (Miljøkvalitetskravet for vandløb er maksimumkoncentration på 2 ug/l tilføjet naturlig baggrundsværdi og ellers 4,9 ug/l og generelt kvalitetskrav er 1 ug/l tilføjet naturlig baggrundsværdi og ellers 4,9 ug/l)
 • Kviksølv i intervallet < 0,05 til 0,27 ug/l
  (Miljøkvalitetskravet for vandløb er maksimumkoncentration på 0,07 ug/l)
 • Molybdæn i intervallet 94 til 560 ug/l
  (Miljøkvalitetskravet for vandløb er maksimumkoncentration på 587 ug/l og generelt kvalitetskrav er 67 ug/l)
 • Nikkel i intervallet 10 til 38 ug/l
  (Miljøkvalitetskravet for vandløb er maksimumkoncentration på 34 ug/l og generelt kvalitetskrav er 4 ug/l)
 • Selen i intervallet 12 til 51 ug/l
  (Miljøkvalitetskravet for vandløb er maksimumkoncentration på 31 ug/l tilføjet naturlig baggrundsværdi og generelt kvalitetskrav er 0,1 ug/l tilføjet naturlig baggrundsværdi)
 • Zink i intervallet < 5 til 300 ug/l
  (Miljøkvalitetskravet for vandløb er maksimumkoncentration på 8,4 ug/l tilføjet naturlig baggrundsværdi og generelt kvalitetskrav er 3,1-7,8 ug/l tilføjet naturlig baggrundsværdi)

BTEX

Der er målt lavt indhold af BTEX. Det ligger under de generelle kvalitetskrav for vandløb.

PAH’er

For de fleste PAH’er ligger koncentrationen under det generelle vandkvalitetskrav. Der er enkelte PAH’er, hvor der er overskridelser af kvalitetskrav:

 • Fluoranthen ligger i intervallet 0,02 til 0,22 ug/l
  (Miljøkvalitetskravet for vandløb er maksimumkoncentration på 0,12 ug/l og generelt kvalitetskrav er 0,0063 ug/l)
 • Pyren ligger i intervallet 0,015 til 0,21 ug/l
  (Miljøkvalitetskravet for vandløb er maksimumkoncentration på 0,023 ug/l og generelt kvalitetskrav er 0,0046 ug/l)
 • Chrysen ligger i intervallet < 0,01 til 0,018 ug/l
  (Miljøkvalitetskravet for vandløb er maksimumkoncentration på 0,014 ug/l og generelt kvalitetskrav er 0,014 ug/l)
 • Benzo(a)pyren ligger i intervallet < 0,01 til 0,035 ug/l
  (Miljøkvalitetskravet for vandløb er maksimumkoncentration på 0,27 ug/l og generelt kvalitetskrav er 1,7 x 10-4 ug/l)

Salte

Der er målt for salte i prøverne.

 • Chlorid ligger i intervallet 440 mg/l til 1.000 mg/l. Chlorid(filtreret) 380 mg/l.
 • Kalium ligger i intervallet 190 mg/l til 1.400 mg/l. Kalium(filtreret) 160 mg/l.
 • Natrium ligger i intervallet 200 mg/l til 560 mg/l
 • Sulfat ligger i intervallet 900 mg/l til 2.600 mg/l

pH

I de analyserede prøver, er der målt pH i intervallet 8,1 – 12,6.

Samlet konklusion       

Analyserne af overfladevand fra Nordic Waste, som er opmagasineret i bassiner, viser generelt, at overfladevandet har et højt indhold af tungmetaller, og at koncentrationerne overskrider de generelle vandkvalitetskrav. De højeste overskridelser er for kobber, selen og zink.

For PAH’er er der enkelte stoffer, hvor koncentrationen overskrider de generelle kvalitetskrav.

Generelt kan det konkluderes, at overfladevandet ikke kan udledes til vandløb uden en rensning, da det ellers vil medføre overskridelser af vandkvalitetskravene. Ved gennemgang af analyserne kan det også konkluderes, at indholdet af tungmetaller og miljøfremmede stoffer (PAH’er) følger indholdet af suspenderet stof (kun vurderet for de prøver, hvor der er analyseret for suspenderet stof). Fjernelsen af suspenderet stof ved bundfældning og/eller anden form for rensning vil derfor være en væsentlig del af sikringen af, at det rensede overfladevand enten kan ledes til renseanlæg i større mængder eller udledes til recipient, hvis miljøkvalitetskrav kan overholdes.

På nuværende tidspunkt køres en mindre mængde af spildevandet til rensning på Randers Centralrenseanlæg.

 


[i]PAH findes naturligt i en række fossile brændsler såsom stenkul og olie, og frigives fra dem under opvarmning. PAH bliver også dannet som følge af ufuldstændig forbrænding af alle former for organisk materiale som: stenkul, olie, træ og plantemateriale. Det væsentligste PAHholdige materiale er stenkulstjære.

PFAS

Der er taget prøver 8. januar for PFAS. Prøven blev taget fra overfladebassin på Gl. Aarhusvej. Prøve 1. februar fra bassin ved Nordic Waste nordsiden testes for pfas.

Der er for nuværende kun prøver analyseret fra 8. januar, men der tages løbende prøver af Vandmiljø Randers og på stedet. I disse prøver er PH-værdien som følge af kontakt med microfiller på skadestedet mellem 8,2 og 12,6.

Der sættes nu gang i vandprøver fra de forskellige bassiner. Her forventes store forskelle på forureningsgraden. Her testes også for PFAS.

Resultater

Der er analyseret for PFAS på en enkelt vandprøve fra NW udtaget den 8. januar 2024:

 1. Sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS er 18 ng/l
 2. Sum af 22 PFAS er 0,047 µg//l (miljøkvalitetskrav for 24 PFOA-ækvivalenter er 0,0044 µg//l)
 3. PFOS er 0,0081 µg/l. (Kvalitetskravet for vandløb er en maksimumkoncentration på 36 µg/ og generelt kvalitetskrav er 0,00065 µg//l
Vurdering

Der er generelt lidt mere PFAS/PFOS i vandet fra Nordic Waste end i indløbsprøver fra Randers Centralrenseanlæg (RCA) den 27.-28. december 2022, men der er samlet set ikke tale om væsentligt forøgede koncentrationer:

 • For Sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS er koncentrationen ca. 3-4 gange større i NW-vandprøven i.f.t resultaterne for tilløb til RCA.
 • For Sum af 22 PFAS er den tilsvarende faktor 1,5 -2,3.
 • For PFOS er den tilsvarende faktor 5-6.

RCA modtog i 2023 gennemsnitligt ca. 29.000 m3 by-spildevand pr. døgn. RCA modtager pt. 250 m3 overfladevand fra NW pr. dag.
Dvs. at RCA dagligt behandler over 100 gange mere vand, end de modtager fra NW.

For at vurdere om disse koncentrationer er væsentlige forøgede i forhold til de generelle indløbskoncentrationer i Danmark, er der indsamlet data fra miljøportalen med alle tilgængelig PFAS målinger fra 2023

Sammenlignes koncentrationerne med gennemsnitskoncentrationer af disse målinger, kan det konstateres at der ikke er tale om væsentligt forøgede koncentrationer:

 • For Sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS er koncentrationen ca. 1,9 gange større end gennemsnitskoncentrationerne fra miljødata.
 • For Sum af 22 PFAS er den tilsvarende faktor 0,85 ift. Gennemsnitskoncentrationen.
 • For PFOS er den tilsvarende faktor 2,87 ift. Gennemsnitskoncentrationen.

Derudover er det gældende for de tre parametre at maksimale indløbskoncentrationerne indrapporteret på miljødata er højere end de målte koncentrationer fra Nordic Waste.

pH-værdier i bassiner ved Nordic Waste, uge 7

 

09-feb (Uge 6)

14-feb (Uge 7)

Bassin 1

8.25

8.88

Bassin 2

9.8

9.28

Bassin 3

10.31

Kunne ikke tilgås

Bassin 4

8.7

8.5

Bassin 5

8.2

8.95-9.17

Bassin 6*

7.64

6.8

Bassin 7

7.97

8.45

Bassin 8

7.34

6.65

Bassin 9

8.51

Kunne ikke tilgås

* vand i bassin 6 har været igennem mobilt renseanlæg.

Oversigt over overfladebassiner ved Nordic Waste.