Spildevand fra Nordic Waste

Randers Kommune foretager løbende prøver af overfladevand fra Nordic Waste – se resultaterne her

Overvågningen har til formål at følge, hvilke stoffer der er i overfladevandet fra Nordic Waste for at kunne vurdere, hvordan overfladevandet skal behandles.

Overfladevandet, der afstrømmer fra Nordic Wastes arealer opsamles for at sikre, at det ikke løber i Alling å. Det opsamlede overfladevand forrenses lokalt. Efter forrensning køres mindre mængder direkte til rensning på Randers Centralrenseanlæg eller til opmagasinering i bassiner indtil der er kapacitet på renseanlægget. Der arbejdes hele tiden på at forbedre forrensningen så påvirkningen af Randers Centralrenseanlæg bliver mindst mulig.

Der udtages prøver til analyse af følgende parameter:

 • Tungmetaller
 • BTEX
 • PAH'er [i]
 • Salte
 • pH.

I tabellen nedenfor fremgår de målte koncentrationer sammenstillet med de nationale ”grænseværdier”/miljøkvalitetskriterier. Miljøstyrelsen fastsætter kvalitetskriterier for forurenende stoffer i vandmiljøet (søer, vandløb og havet). Kvalitetskriterierne bliver fastsat på baggrund af kemiske stoffers effekter på de dyr og planter, der lever i vandet. Miljøkvalitetskriterierne udgør den højeste koncentration af et forurenende stof, hvor myndighederne vurderer, at det ikke giver skader på vandmiljøet.

Spildevandsprøver

Generelt ses der faldende koncentrationer af metaller/tungmetaller, PAH’er og salte i forhold til prøverne udtaget i den tidlige akutte fase. Koncentrationerne er nu mere konstante, og der er ikke væsentlige ændringer. Koncentrationerne af PFAS-stoffer er meget konstante. Målingerne bekræfter at kommunens indsats for at styre og begrænse forurening af overfladevandet virker. Ved den fortsatte overvågning lægges der derfor også vægt på at bruger målingerne til hele tiden at optimere på rensningen.

Prøver udtaget 2., 5. og 8., 11., 15. januar, 1., 6., 9., 20., 29. februar og 11. marts 2024

Tungmetaller

Der er målt på tungmetal i prøverne. Koncentrationen af tungmetaller varierer meget for nogle af stofferne.

 • Arsen ligger i intervallet 1,8 til 15 ug/l
  (Miljøkvalitetskravet for vandløb er maksimumkoncentration på 43 ug/l og generelt kvalitetskrav er 4,3 ug/l)
 • Barium ligger i intervallet 99 til 170 ug/l
  (Miljøkvalitetskravet for vandløb er maksimumkoncentration på 145 ug/l og generelt kvalitetskrav er 19 ug/l tilføjet naturlig baggrundsværdi)
 • Bly ligger i intervallet 0,7 til 7,9 ug/l
  (Miljøkvalitetskravet for vandløb er maksimumkoncentration på 14 ug/l og generelt kvalitetskrav er 1,2 ug/l)
 • Cadmium i intervallet < 0,05 til 1,4 ug/l
  (Miljøkvalitetskravet for vandløb er maksimumkoncentration på 0,45-1,5 ug/l og generelt kvalitetskrav er 0,08-0,25)
 • Chrom i intervallet < 0,05 til 20 ug/l
  (Miljøkvalitetskravet for vandløb er maksimumkoncentration på 17 ug/l og generelt kvalitetskrav er 3,4 ug/l)
 • Kobber i intervallet 4,8 til 120 ug/l
  (Miljøkvalitetskravet for vandløb er maksimumkoncentration på 2 ug/l tilføjet naturlig baggrundsværdi og ellers 4,9 ug/l og generelt kvalitetskrav er 1 ug/l tilføjet naturlig baggrundsværdi og ellers 4,9 ug/l)
 • Kviksølv i intervallet < 0,05 til 0,28 ug/l
  (Miljøkvalitetskravet for vandløb er maksimumkoncentration på 0,07 ug/l)
 • Molybdæn i intervallet 94 til 560 ug/l
  (Miljøkvalitetskravet for vandløb er maksimumkoncentration på 587 ug/l og generelt kvalitetskrav er 67 ug/l)
 • Nikkel i intervallet 3,3 til 41 ug/l
  (Miljøkvalitetskravet for vandløb er maksimumkoncentration på 34 ug/l og generelt kvalitetskrav er 4 ug/l)
 • Selen i intervallet 12 til 88 ug/l
  (Miljøkvalitetskravet for vandløb er maksimumkoncentration på 31 ug/l tilføjet naturlig baggrundsværdi og generelt kvalitetskrav er 0,1 ug/l tilføjet naturlig baggrundsværdi)
 • Zink i intervallet < 5 til 300 ug/l
  (Miljøkvalitetskravet for vandløb er maksimumkoncentration på 8,4 ug/l tilføjet naturlig baggrundsværdi og generelt kvalitetskrav er 3,1-7,8 ug/l tilføjet naturlig baggrundsværdi)

BTEX

Der er målt lavt indhold af BTEX. Det ligger under de generelle kvalitetskrav for vandløb.

PAH’er

For de fleste PAH’er ligger koncentrationen under det generelle vandkvalitetskrav. Der er enkelte PAH’er, hvor der er overskridelser af kvalitetskrav:

 • Fluoranthen ligger i intervallet 0,012 til 0,22 ug/l
  (Miljøkvalitetskravet for vandløb er maksimumkoncentration på 0,12 ug/l og generelt kvalitetskrav er 0,0063 ug/l)
 • Pyren ligger i intervallet 0,012 til 0,21 ug/l
  (Miljøkvalitetskravet for vandløb er maksimumkoncentration på 0,023 ug/l og generelt kvalitetskrav er 0,0046 ug/l)
 • Chrysen ligger i intervallet < 0,01 til 0,021 ug/l
  (Miljøkvalitetskravet for vandløb er maksimumkoncentration på 0,014 ug/l og generelt kvalitetskrav er 0,014 ug/l)
 • Benzo(a)pyren ligger i intervallet < 0,005 til 0,035 ug/l
  (Miljøkvalitetskravet for vandløb er maksimumkoncentration på 0,27 ug/l og generelt kvalitetskrav er 1,7 x 10-4 ug/l)

Salte

Der er målt for salte i prøverne.

 • Chlorid ligger i intervallet 280 mg/l til 1.000 mg/l. Chlorid(filtreret) 380 mg/l.
 • Kalium ligger i intervallet 190 mg/l til 1.400 mg/l. Kalium(filtreret) 160 mg/l.
 • Natrium ligger i intervallet 200 mg/l til 560 mg/l
 • Sulfat ligger i intervallet 680 mg/l til 2.600 mg/l

pH

I de analyserede prøver, er der målt pH i intervallet 8,1 – 12,6.

Samlet konklusion

Analyserne af overfladevand fra Nordic Waste, viser generelt, at overfladevandet har et højt indhold af metaller og tungmetaller, og at koncentrationerne overskrider de generelle miljøkvalitetskrav for vand. De højeste overskridelser er for kobber, selen og zink.

For PAH’er er der enkelte stoffer, hvor koncentrationen overskrider de generelle kvalitetskrav.

Generelt kan det konkluderes, at overfladevandet ikke kan udledes til vandløb uden en rensning, da det ellers vil medføre overskridelser af vandkvalitetskravene. Ved gennemgang af analyserne kan det også konkluderes, at indholdet af metaller/tungmetaller og miljøfremmede stoffer (PAH’er) følger indholdet af suspenderet stof (kun vurderet for de prøver, hvor der er analyseret for suspenderet stof). Fjernelsen af suspenderet stof ved bundfældning og/eller anden form for rensning vil derfor være en væsentlig del af sikringen af, at det rensede overfladevand enten kan ledes til renseanlæg i større mængder eller udledes til recipient, hvis miljøkvalitetskrav kan overholdes. Dette understøtter den gennemførte for-rensning er hensigtsmæssig.

Derfor bliver alt overfladevand opsamlet i bassiner til forrensning ved Nordic waste, inden det køres til rensning på Randers Centralrenseanlæg.


[i]PAH findes naturligt i en række fossile brændsler såsom stenkul og olie, og frigives fra dem under opvarmning. PAH bliver også dannet som følge af ufuldstændig forbrænding af alle former for organisk materiale som: stenkul, olie, træ og plantemateriale. Det væsentligste PAHholdige materiale er stenkulstjære.

PFAS

Der er taget prøver 8. januar og 9., 20., 29. februar og 11. marts for PFAS stoffer. Prøven fra 8. januar blev taget fra overfladebassin på Gl. Aarhusvej. Prøve fra 9. februar og efterfølgende blev taget fra bassin ved Nordic Waste nordsiden.

Der vil løbende blive taget prøver i bassin før og efter forrensning ved Nordic Waste. Her testes også for PFAS stoffer.

Resultater

Der er analyseret for PFAS på to prøver fra overfladevandet ved Nordic Waste:

 1. Sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS er 15-22 ng/l
 2. Sum af 22 PFAS er 0,047 µg/l; Sum af 24 PFAS 0,077-0,087 µg/l (miljøkvalitetskrav for 24 PFOA-ækvivalenter er 0,0044 µg/l)
 3. PFOS er 0,0042-0,0081 µg/l. (Kvalitetskravet for vandløb er en maksimumkoncentration på 36 µg/ og generelt kvalitetskrav er 0,00065 µg/l

Vurdering

Der er generelt lidt mere PFAS/PFOS i vandet fra Nordic Waste end i indløbsprøver fra Randers Centralrenseanlæg (RCA) den 27.-28. december 2022, men der er samlet set ikke tale om væsentligt forøgede koncentrationer:

 • For Sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS er koncentrationen ca. 3-4 gange større i NW-vandprøven i.f.t resultaterne for tilløb til RCA.
 • For Sum af 22 PFAS er den tilsvarende faktor 1,5 -2,3.
 • For PFOS er den tilsvarende faktor 5-6.

RCA modtog i 2023 gennemsnitligt ca. 29.000 m3 by-spildevand pr. døgn. RCA modtager pt. 250-300 m3 overfladevand fra NW pr. dag. Dvs. at RCA dagligt behandler over 100 gange mere vand, end de modtager fra NW.

For at vurdere om disse koncentrationer er væsentlige forøgede i forhold til de generelle indløbskoncentrationer i Danmark, er der indsamlet data fra miljøportalen med alle tilgængelig PFAS målinger fra 2023

Sammenlignes koncentrationerne med gennemsnitskoncentrationer af disse målinger, kan det konstateres at der ikke er tale om væsentligt forøgede koncentrationer:

 • For Sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS er koncentrationen ca. 1,9 gange større end gennemsnitskoncentrationerne fra ”miljødata”.
 • For Sum af 22 PFAS er den tilsvarende faktor 0,85 ift. Gennemsnitskoncentrationen.
 • For PFOS er den tilsvarende faktor 2,9 ift. Gennemsnitskoncentrationen.

Derudover er det gældende for de tre parametre, at de maksimale indløbskoncentrationer indrapporteret på ”miljødata” er højere end de målte koncentrationer fra Nordic Waste.

pH-værdier i bassiner ved Nordic Waste

Bassiner ved Nordic Waste

Oversigt over overfladebassiner ved Nordic Waste - marts 24

Oversigt over overfladebassiner ved Nordic Waste - februar 24