Kvalitetsstandarder på Socialområdet

En kvalitetsstandard beskriver indholdet og omfanget af de ydelser, kommunen som udgangspunkt tilbyder borgerne.

Kvalitetsstandarderne på socialområdet fastlægger udgangspunktet for hvilken hjælp og støtte, en borger kan forvente at få inden for de rammer, som fastlægges i lovgivningen - det vil sige kommunens serviceniveau.

Det er en ramme for, hvad der vil være gældende i langt de fleste situationer, selvom de konkrete afgørelser altid skal bero på et individuelt skøn, og dermed med afsæt i den enkelte borgers forudsætninger og behov. Socialafdelingen forelægger afdelingens kvalitetsstandarder for politikerne én gang i hver valgperiode for at få en drøftelse af serviceniveauet og en angivelse af de politiske prioriteringer.

Læsevejledning

Randers Byråd har vedtaget 15 kvalitetsstandarder for socialområdet. Kvalitetsstandarderne 1-5 gælder for børneområdet, mens kvalitetsstandarderne 6-15 gælder for voksne i Center for Socialt Udsatte, Center for Psykiatri og Center for Voksenhandicap. Herunder kan du se kvalitetsstandarderne.