Kvalitetsstandarder på Socialområdet

En kvalitetsstandard beskriver indholdet og omfanget af de ydelser, kommunen som udgangspunkt tilbyder borgerne.

Kvalitetsstandarderne på socialområdet fastlægger udgangspunktet for hvilken hjælp og støtte, en borger kan forvente at få inden for de rammer, som fastlægges i lovgivningen - det vil sige kommunens serviceniveau.

Det er en ramme for, hvad der vil være gældende i langt de fleste situationer, selvom de konkrete afgørelser altid skal bero på et individuelt skøn, og dermed med afsæt i den enkelte borgers forudsætninger og behov. Socialafdelingen forelægger afdelingens kvalitetsstandarder for politikerne én gang i hver valgperiode for at få en drøftelse af serviceniveauet og en angivelse af de politiske prioriteringer.

Lovgivning

Randers Byråd har vedtaget kvalitetsstandarder for de ydelser, der tilbydes i Center for Særlig Social Indsats, ud fra Serviceloven.

Kvalitetsstandarderne er udarbejdet for følgende tilbud efter serviceloven:

  • § 85: Bostøtte
  • § 99: Støtte- og kontaktpersonordning
  • § 101: Stofmisbrugsbehandling
  • § 104: Være- og aktivitetstilbud
  • § 107: Midlertidigt ophold
  • § 108: Længerevarende ophold
  • § 110: Forsorgshjem
  • § 141: Sociale handleplaner

Desuden er der udarbejdet en kvalitetsstandard for alkoholbehandling efter sundhedslovens § 141.

Læsevejledning

Kvalitetsstandarderne 01-19
Her findes ikke kun ændringerne, men hele kvalitetsstandarden for den enkelte ydelse, så det er muligt at læse det samlede serviceniveau for de enkelte områder.

Bilag 1: Indholdsmæssige ændringer
Bilaget beskriver samlet set de ændringer, som er foretaget i kvalitetsstandarderne i forhold til det serviceniveau, som gjaldt i forrige standarder.

Bilag 2: Referat fra udvalgsmøde den 20. maj 2015
Referatet indeholder en mindretalsudtalelse.