Helhedsplan for vandhåndtering langs Gudenåen

Høringen er afsluttet

De 7 Gudenåkommuner har godkendt forslag til helhedsplanen for vandhåndteringen langs Gudenåen. Planen sendes nu i offentlig høring frem til og med den 15. september 2021.

Problemerne med oversvømmelser skal løses lokalt, og Gudenådalen skal i højere grad tilpasse sig vandmasserne. Det skal ske i tæt samarbejde med lodsejere og interessenter.

Arbejdet med helhedsplanen blev sat i gang for godt et år siden som følge af de store oversvømmelser langs Gudenåen i februar og marts 2020.

Forslaget er nu sendt i offentlig høring frem til d. 15. september 2021.

Et samlet overblik over Gudenåen som vandløbssystem

Formålet med planen er at kortlægge omfanget af gener ved oversvømmelser og afdække potentielle løsningsmuligheder og handlinger i Gudenåens hovedløb og arealerne omkring det. Derved får politikerne et bedre grundlag for at træffe beslutninger ud fra.

Det er første gang at et sådant arbejde gennemføres for hele Gudenåen og Gudenåens opland.

Helhedsplanen indeholder en nærmere beskrivelse af Gudenåen som system, hvilke udfordringer vandet og oversvømmelser fra Gudenåen skaber samt beskrivelse en række virkemidler og anbefalinger til det fremadrettede arbejde. Se helhedsplanen på Helhedsplan for Gudenåens hjemmeside.

Hovedkonklusioner i helhedsplanen

Kommunerne påvirkes forskelligt af oversvømmelserne:

Oversvømmelser fra Gudenåen er på kommuneniveau fordelt meget forskelligt ift. de påvirkninger og udfordringer vandet skaber.

Samlet set påvirkes langs hele Gudenåen 267 BBR-punkter ved en 20-års hændelse, og ved en 100-års hændelse er det 416 BBR-punkter. Omkring halvdelen er disse BBR-punkter er udhuse, garager og lignende. (BBR-punkter dækker over alle bygningstyper, som er registreret i BBR-registeret. Det kan være parcelhuse, udhuse, garager mv.).

De store vandmængder i Gudenåen gør det svært at finde løsninger:

Målingerne af åens højeste vandføringer ved Tvilum i Silkeborg Kommune over de seneste ca. 100 år har dokumenteret, at vandføringen i perioden er steget ca. 10 %, og klimaændringerne forventes yderligere at øge vandmængderne.

De meget store vandmængder fra Gudenåens opland gør det umuligt at løse udfordringer ved at forsinke eller parkere vandet, da det vil kræve enorme arealer og i mange tilfælde blot flytte problemet fra et sted til et andet.

Udvidelse eller hyppigere grødeskæring er i mange tilfælde begrænset af national lovgivning og EU-forpligtelser som fx vandramme- og habitatdirektiver. Det er dermed ikke realistisk at gennemføre som tiltag til, sikring mod fremtidige oversvømmelser. Grødeskæring virker kun i vækstsæsonen, men kun som midlertidig vandstandssænkning.

Derfor vurderes de mest egnede løsninger at være fokus på lokale løsninger ved byer, bygninger eller infrastruktur igennem tekniske installationer eller tilpasninger mod oversvømmelsessituationerne: En tilsvarende egnet løsning er tilpasning af arealanvendelsen i Gudenådalen i samarbejde med lodsejere og interessenter, så der opnås accept af vandets placering ved de store hændelser gennem multifunktionel jordfordeling, vådområder og lignende ordninger.

Høringssvar offentliggøres ikke på randers.dk

Vær opmærksom på, at høringssvarene ikke offentliggøres her på siden, da høringssvarene skal indsendes via Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Høringssvar

0 svar