Spildevandsplan for nyt regnvandsbassin ved Hvidemøllevej

Høringen er afsluttet

Byrådet har vedtaget at sende et forslag til spildevandsplan for nyt regnvandsbassin ved Hvidemøllevej i Randers i offentlig høring.

Spildevandsplan


Byrådet vedtog på mødet den 27. november 2023 at sende et forslag til spildevandsplan for et nyt regnvandsbassin ved Hvidemøllevej i Randers i offentlig høring. Spildevandsplanen omfatter etablering af et nyt regnvandsbassin samt ledning til og fra bassinet til grøfter med forbindelse til Gudenåen. Ændringen skal sikre, at udledningen af tag- og overfladevand ifm. separatkloakering af Nordbyen bliver renset inden afledning til Gudenåen. Der er på nuværende tidspunkt en midlertidig tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til Gudenåen uden rensning.

Planforslaget offentliggøres i en periode på 8 uger. Du har mulighed for at komme med et høringssvar til planen her på siden.

Læs planforslaget:

Planforslag

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planforslaget.

Planforslaget vurderes på baggrund af en screening, ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering.

Randers Kommune har lagt vægt på, at projektet vurderes at medføre en positiv effekt på miljøet. Rensning af tag- og overfladevand vil medføre en reduktion i udledningen af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer med regnvandet. Bassiner ønskes etableret, hvor der er registreret fredskov og et nuværende erhvervsareal. Det er vurderet, at der ikke er nogen særlig natur i området, som skal beskyttes.

Afgørelsen herom kan for så vidt angår retslige spørgsmål påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indenfor 4 uger. Klage skal indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du kan læse mere om, hvordan du klager over afgørelsen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Klagefristen udløber den 2. januar 2024.

Hvis du vil klage over, at der ikke laves en miljøvurdering, skal det ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Høringssvar til planen vil ikke blive betragtet som en klage over afgørelsen, om at der ikke foretages en miljøvurdering af planen og videregives ikke til Natur- og Fødevareklagenævnet.

Vær opmærksom på, at alle høringssvar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

2 svar
- Blanketnummer: 64320

Banedanmarks Høringssvar til nyt regnvandsbassin i Randers

Banednamrks har følgende bemærkninger;


- Det skal sikres at regnvandsbassinnet ved overløb ikke strømmer til Jernbanen og herved udgør en risiko for jernbanens underbygning.

- Det skal sikres at nedbør fra en 100 års regn ikke udgør en risiko for jernbanens i tilfælde af vandet kan føres til jernbanen.

- Med en gentagelsesperiode på 5 år, vil der ske hyppig overløb. Det skal dokumenteres hvordan disse overløb håndteres.

- Det skal sikres at der ikke er forbindelse med opstuvet vand i bassinet og Banedanmarks interne drænsystemer.

- Vil opstuvning af vandet påvirker grundvandsforholdene langs jernbanen?

-Projektet skal forholde sig til jernbanens CC3 linje og sikre at jernbanens stabilitet ikke forringes


Med venlig hilsen


Lene Bøgebjerg Bøgvad

Klimatilpasningsleder

M: +45 4176 0301

LinkedIn


Banedanmark

Infrastruktur

Vejlevej 5

7000 Fredericia

banedanmark.dk
  Banedanmark 7000 Fredericia
  - Blanketnummer: 64312

  Høringssvar til spildevandsplan for nyt regnvandsbassin

  DSB og DSB Ejendomsudvikling A/S har modtaget forslag til Tillæg nr. 73 til Spildevandsplanen 2009-2012 for et nyt regnvandsbassin ved Hvidmøllevej, nærmere bestemt på ejendommen matr.nre. 667h og 667n.


  DSB Ejendomsudvikling A/S ejer ejendommen, som ifølge planens Kortbilag 3 tilsyneladende skal inddrages til formålet. Det undrer, at vi ikke har hørt om planen tidligere og at præcisionen i tillægget ikke giver os mulighed for umiddelbart at se, hvordan vores ejendom tænkes berørt af planen. Det undrer desuden, at der ikke af tillægget fremgår nogen begrundelse for, at vores ejendom skal inddrages til dette formål. Vi kan imidlertid forstå, at kommunen på trods af manglen på oplysning og præcision allerede har planlagt at ekspropriere til formålet.


  Jeg skal derfor anmode om, at planforslaget opgives og at de spildevandstekniske anlæg genovervejes. Vi står meget gerne til rådighed for et møde omkring vores arealer i området, således at der kan findes løsninger til gavn for alle parter.

   DSB Ejendomsudvikling A/S 2630 Taastrup