Øget budgetforudsigelighed på skoleområdet

Høringen er afsluttet

Byrådet sender forslag om justering af tildelingsmodellen på skoleområdet fra skoleåret 2022/23 i høring, således at tildelingen af socioøkonomiske midler bliver baseret på elevtal pr. 5/9 fra foregående skoleår.

Byrådet godkendte den 5.10.2020 en ny tildelingsmodel på skoleområdet. Tildelingsmodellen består af en række delelementer. Beregningsgrundlaget for tildelingsmodellen er fremlagt for skole- og uddannelsesudvalget den 1.6.2021 - punkt 91 bilag 2. Modellen beskrives kort nedenfor.

Tildelingsmodellen fordeler midlerne til skolerne efter følgende steps

 • En klassetildeling, som sikrer en underviser i hver klasse.
 • Midlerne til specialundervisning og inklusionsindsatser fordeles efter en socioøkonomisk fordelingsnøgle
 • Tildeling af skolespecifikke udgifter
 • Midlertidige tildelinger
 • Fordeling af midlerne til klasser med mere end 15 elever (elevbaseret tildeling)
 • Fordeling af de resterende midler til folkeskolerne fordeles efter elevtal
 • Tildeling til drift af specialklasser

Forslaget til justering af tildelingsmodellen gælder kun punktet ”Midlerne til specialundervisning og inklusionsindsatser fordeles efter en socioøkonomisk fordelingsnøgle”.

I den nuværende tildeling er der to faste puljer. Pulje til betaling for elever henvist til specialundervisning: 83,4 mio. kr. og puljen til inklusion/mellemrumsindsatser: 74,3 mio. kr. Disse puljer bliver fordelt mellem de enkelte skoler ud fra deres aktuelle socioøkonomiske profil, som beregnes en gang årligt af Index100. På nuværende tidspunkt laves der en foreløbig tildeling i april baseret på skolernes forventede elevtal, herefter reguleres tildelingen i november når de faktiske elevtal pr. 5/9 er valideret.

Da det samlede beløb, som fordeles mellem skolerne er fast, afhænger den faktiske fordeling ikke kun af den enkelte skoles socioøkonomiske profil, men af den samlede profil for alle skoler.

Skoleåret 2021/22 var det første år, hvor tildelingsmodellen var i drift. I forbindelse med efterreguleringen pr. 5.9. konstaterede vi, at der var relativt store reguleringer på en række skoler, som skolen ikke havde haft mulighed for at forudse. Dette betød, at det kunne være vanskeligt at forklare ændringen overfor bestyrelsen, og indarbejde en forventet ændring i budgettet i god tid.

Forvaltningen foreslår derfor, at tildelingen til socioøkonomi baseret på foregående skoleårs elevtal. Hermed opnår den enkelte skole lidt mindre retfærdighed indenfor det enkelte skoleår, men til gengæld er der en større budgetsikkerhed. Set over flere år vil skolerne modtage den samme økonomi.

Som eksempel kan nævnes Nørrevangsskolen, som ved efterreguleringen fik tilført 1,2 mio. kr. til socioøkonomi i forbindelse med efterregulering. Skolen havde ikke planlagt med midlerne, og ender også med et mindre forbrug i regnskab 2021 på mere end 5%.

Høringssvar

7 svar
- Blanketnummer: 29137

Høringssvar fra medarbejdersiden i Sektor-MED Skole

Den nye tildelingsmodel har fra starten medført en række store ændringer for nogle af skolerne. Mest tydeligt, der hvor man har mistet midler, men som det også fremgår af sagsfremstillingen har ændringerne og de nye beregninger af de socio-økonomiske forhold også betydet, at man ved reguleringen (ud fra tallene pr. 5/9) har måttet tilfører skoler en del penge.

Men måske man skulle give modellen ro og se hvordan den virker efter år 1? Er der stadig mange penge,  der skal flyttes rundt eller er der fundet et mere naturligt leje?

En tildeling ud fra foregående år kan betyde, at en skole, selv om behovet er kendt (og pengene egentlig kunne tildeles) ved en stigning i behovet for socio-økonomiske midler er nødsaget til at have et merforbrug og derved oparbejder et underskud. Vil man accepterer dette?

Medarbejderrepræsentanterne i Sektor-MED-Skole opfordrer til, at man er villig til, at fra politisk og forvaltningens side at acceptere disse merforbrug – også i en længere periode, såfremt man vælger at gennemføre ændringen og også signalerer dette klart og tydeligt således at skoler ikke skal gå i gang med en mulig voldsom tilpasning af økonomien, eller hvilket nok er det bedste forslag– ser på udviklingen i år – og derefter evaluerer modellen og ser på de mulige tiltag, der kan skabe en eventuel nødvendig økonomisk tryghed for skolerne.

På vegne af medarbejderrepræsentanterne i Sektor-MED Skole

Leif Plauborg
Næstformand
Sektor-MED Skole

  Medarbejdersiden i Sektor-MED Skole 8900 Randers C
  - Blanketnummer: 29132

  Høringssvar vedr. budgetforudsigelighed

  Skolebestyrelsen ved Rismølleskolen har behandlet forslaget til øget budgetforudsigelig. 

  Skolebestyrelsen udtrykker ønsket om ro til at implementere den nye tildelingsmodel bedst muligt, ligesom man naturligvis også ønsker bedst mulig budgetforudsigelighed. De to dele i den nævnte rækkefølge.

   

   Rismølleskolens skolebestyrelse 8930 Randers NØ
   - Blanketnummer: 29127

   Høringssvar vedr. øget budgetforudsigelighed på skoleområdet

   Høringssvar vedr. øget budgetforudsigelighed fra skolebestyrelsen på Assentoftskolen.

   Skolebestyrelsen på Assentoftskolen 8960 Randers SØ
   - Blanketnummer: 29097

   Høringssvar fra skolebestyrelsen og MED udvalg Tirsdalens Skole

   Med-udvalg og skolebestyrelse på Tirsdalens Skole anerkender hensigten med så stor forudsigelighed og gennemsigtighed som muligt i arbejdet med den besluttede tildelingsmodel.

   Det er dog holdningen i både skolens MED-udvalg og skolebestyrelsen, at der er behov for ro og tålmodighed omkring implementeringen af den nye tildelingsmodel på skoleområdet. Det påvirker den enkeltes skoles mulighed for at bevare det økonomiske overblik, når der laves ændringer. Den nye tildelingsmodel har ikke engang virket et helt skoleår, og det påvirker muligheden for at lære de afledte effekter af tildelingsmodellen at kende, når der laves ændringer. 

   MED-udvalg og skolebestyrelse ønsker derfor, at der fortsat laves en foreløbig tildeling i april med en efterregulering i november på baggrund af elevtallet 5.9.

   Skolebestyrelse og MED-udvalg – Tirsdalens Skole

    Skolebestyrelsen og MED udvalg Tirsdalens Skole 8960 Randers SØ
    - Blanketnummer: 29092

    Høringssvar vedrørende øget budgetforudsigelighed på skoleområdet

    Randers Lærerforening har følgende kommentarer til forslaget:

    Vi må konkludere, at den nye tildelingsmodel giver en række udfordringer og voldsomme ændringer. Første år har tildelingerne været præget af usikkerhed og en flytning af store beløb mellem skolerne – blandt andet begrundet i, at man for første gang i en lang årrække har genberegnet de socio-økonomiske faktorer.

    En ændret tildeling som foreslået vil have den konsekvens, at man som byråd og forvaltning skal acceptere, at skoler kan være udfordret i forhold til økonomien ved øgede udgifter til på socio-økonomiske område. Et underskud man derved er nødsaget til at skubbe foran sig indtil udviklingen ændres.

    Omvendt kan en manglende klarhed over nedgang i tildelingen kan betyde, at en skole bruger penge, den ikke har og derved får lavet et underskud, der kun kan dækkes ved, at man efterfølgende nedsætter det af byrådet besluttede serviceniveau.

    Alt andet lige må vi formode, at der ikke fremover – med en årlig genberegning af de socio-økonomiske tildelinger – ses så store ændringer som ved indførslen af modellen.

    Vi ser derfor ingen grund til at ændre på tidspunktet for tildelingen – og gør man det, skal man være klar til at acceptere større og mere langvarige underskud, såfremt en skole oplever en øget socio-økonomisk belastning.


    På vegne af Randers Lærerforening

     

    Leif Plauborg
    Formand

     Randers Lærerforening 8900 Randers C
     - Blanketnummer: 28966

     Høringssvar vedr. øget budgetforudsigelig

     Hermed høringssvar fra Søndermarkskolen 

     Søndermarkskolen 8940 Randers SV
     - Blanketnummer: 28756

     Skolebestyrelsen på Nørrevangsskolen

     Skolebestyrelsen på Nørrevangsskolen 

     Skolebestyrelsen på Nørrevangsskolen 8930 Randers NØ