Telte og midlertidige konstruktioner

Ikke-certificerede telte og midlertidige konstruktioner kan kræve byggetilladelse før opstilling og anvendelse.

Byggetilladelse eller certificering?

Du kan i nedenstående link se, om dit telt eller transportabel konstruktion er omfattet af kravet om byggetilladelse  eller certificering. Transportabel konstruktion kan være scener, tribuner, portaler, tårne, gangbroer ect. Hvis konstruktionen skal opstilles mere end 6 uger, skal der altid søges byggetilladelse.

Hvis teltet eller konstruktionen kræver byggetilladelse starter du ansøgningen her.

Hvis opstilling af transportable konstruktioner ikke kræver byggetilladelse eller konstruktionen er certificeret, og skal anvendes til mere end 150 personer, skal arrangementet dog altid meddeles til Beredskab & Sikkerhed.

Meddelelse af arrangement til mere end 150 personer

Hvad skal ansøgningen om byggetilladelse indeholde?

Ansøgning om byggetilladelse til telte og flytbare konstruktioner, der ikke er certificeret, skal indeholde:

  • Beskrivelse af teltet eller konstruktionen, underskrevet af brugeren og ejeren af ejendommen, hvor teltet eller konstruktionen ønskes opstillet.
  • Situationsplan med målsat angivelse af placering i forhold til andre bygninger og skel.
  • Målsatte plan- og facade/snittegninger 
  • Redegørelse for adgang til teltet eller konstruktionen, herunder tilgængelighed for handicappede og gangbesværede personer.
  • Tegninger og beregninger af bærende og stabiliserende konstruktioner. Der skal vedlægges beregninger af dimensionering af bærende elementer (søjler, bjælker, rammer, spær, m.v.), samt forankring for vind. Anvendes jordspyd, skal den beregnede bæreevne (ankertræk) oplyses.
  • Flugtvejs- og pladsfordelingsplan med angivelse af maks. antal personer, flugtveje, inventaropstilling, brandtekniske installationer, brandslukningsudstyr, m.v.

Telte eller transportable konstruktioner som opstilles i mere end 6 uger, betragtes som permanente bygninger eller konstruktioner, og er ikke omfattet af dette afsnit.

Camping-, festival- og salgsområder

Når du afholder et midlertidigt arrangement, skal der foretages meddelelse/ godkendelse uanset om de midlertidige konstruktioner er certificeret eller kræver byggetilladelse. Følgende arrangementer er omfattet:

  • Campingområder med et areal på mellem 1.000 m² og 3.000 m² til flere end 150 overnattende personer skal meddeles til kommunen.
  • Campingområder med et samlet areal på over 3.000 m² til flere end 150 overnattende personer skal have en godkendelse af kommunen.
  • Festival- og salgsområder med samlet areal på over 1.000 m² skal have en godkendelse af kommunen.

Sagsbehandlingen foretages af Beredskab & Sikkerhed, og skal søges på nedenstående link:

Ansøgning om afvikling af midlertidig udendørs arrangement - diverse markeder m.v.

Ansøgning om afvikling af midlertidig camping- eller festivalområde

Ved meddelelse/godkendelse vil der bliver opkrævet et byggesagsgebyr i henhold til gældende takstblad

Hvem skal søge byggetilladelse?

Det er brugeren af teltet eller den transportabel konstruktion, der skal ansøge om byggetilladelsen i så god tid før opstillingen, at sagsbehandlingen kan nås og byggetilladelse meddeles, inden konstruktionen skal bruges. Der må påregnes en sagsbehandlingstid på ca. 20 arbejdsdage. Brugeren af konstruktionen skal overfor bygningsmyndigheden kunne dokumentere, at konstruktionen er blevet enten byggesagsbehandlet eller certificeret. Er konstruktionen hverken bygesagsbehandlet eller certificeret, kan bygningsmyndigheden give standsningsmeddelelse, så konstruktionen ikke må benyttes.

Fuldmagt fra Randers Kommune

Hvis telte/konstruktioner opstilles på idrætsanlæg, parker og lignende ejet af Randers Kommune, skal der indhentes fuldmagt fra Kultur- og fritids-forvaltningen. Du kan søge tilladelse/fuldmagt på fritidogkultur@randers.dk.

Hvis telte/konstruktioner opstilles på grønne arealer ejet af Randers Kommune, skal der indhentes fuldmagt fra naturafdelingen. Du kan søge tilladelse/fuldmagt på natur@randers.dk.

Hvis telte/konstruktioner opstilles på vejarealer, torve og pladser skal der søges tilladelse ved vejafdelingen. Du kan læse mere og søge tilladelse på vejafdelingens hjemmeside Brug af vejareal.

Hvordan udføres sagsbehandlingen?

På baggrund af ansøgningen udarbejdes byggetilladelsen eller godkendelsen oftest med en række vilkår, der skal opfyldes. Når tilladelsen/godkendelsen er meddelt, kan arrangementet opstilles og anvendes. Der skal ikke ske færdigmelding. Beredskab & Sikkerhed vil foretage lovpligtig brandsyn til alle arrangementer, typisk én time før arrangementet starter.

Gebyr

Når kommunen meddeler en tilladelse/godkendelse, opkræves et gebyr for byggesagsbehandlingen. Du skal i forbindelse med ansøgningen oplyse, hvem der skal betale gebyret.

Vejledning om opstilling af transportable telte og konstruktioner, herunder tribuner, scener, messestande, portaler, tårne mm. og indretning af salgsarealer og midlertidige campingpladser