Telte og transportable konstruktioner

Midlertidige telte og transportable konstruktioner kan kræve byggetilladelse før opstilling og anvendelse.

Byggetilladelse eller certificering?

Du kan i nedenstående link se, om dit telt eller transportabel konstruktion er omfattet af kravet om byggetilladelse eller certificering. Transportabel konstruktion kan være scener, tribuner, portaler, tårne, gangbroer og lignende. Hvis konstruktionen skal opstilles mere end 6 uger, skal der altid søges byggetilladelse.

Hvis teltet eller konstruktionen kræver byggetilladelse starter du ansøgningen her.

Anvendes til mere end 150 personer

Midlertidige telte og transportable konstruktioner der skal anvendes til mere end 150 personer, og hvor pladsfordelingsplanen ikke er en del af certificeringen, skal altid meddeles til kommunen senest 4 uger inden arrangementet skal afvikles. Du sender meddelelsen med relevante oplysninger og pladsfordeling til:

Du kan læse mere om pladsfordelingsplaner i bygningsreglementets Bilag 11c - Vejledning om pladsfordelingsplaner ved midlertidige opstillinger. Pladsfordelingsplanen kan udfærdiges af en certificeret brandrådgiver eller godkendes af kommunen.

Hvad skal ansøgningen om byggetilladelse indeholde?

Ansøgning om byggetilladelse til telte og flytbare konstruktioner, der ikke er certificeret, skal indeholde:

 • Beskrivelse af teltet eller konstruktionen, underskrevet af brugeren og ejeren af ejendommen, hvor teltet eller konstruktionen ønskes opstillet.
 • Situationsplan med målsat angivelse af placering i forhold til andre bygninger og skel.
 • Målsatte plan- og facade/snittegninger 
 • Redegørelse for adgang til teltet eller konstruktionen, herunder tilgængelighed for handicappede og gangbesværede personer.
 • Tegninger og beregninger af bærende og stabiliserende konstruktioner. Der skal vedlægges beregninger af dimensionering af bærende elementer (søjler, bjælker, rammer, spær, m.v.), samt forankring for vind. Anvendes jordspyd, skal den beregnede bæreevne (ankertræk) oplyses.
 • Flugtvejs- og pladsfordelingsplan med angivelse af maks. antal personer, flugtveje, inventaropstilling, brandtekniske installationer, brandslukningsudstyr, m.v.

Midlertidige telte og transportable konstruktioner som opstilles i mere end 6 uger, betragtes som permanente bygninger eller konstruktioner, og er ikke omfattet af dette afsnit.

Hvem skal søge byggetilladelse?

Det er brugeren af teltet eller den transportabel konstruktion, der skal ansøge om byggetilladelsen i så god tid før opstillingen, at sagsbehandlingen kan nås og byggetilladelse meddeles, inden konstruktionen skal bruges. Der må påregnes en sagsbehandlingstid på ca. 20 arbejdsdage. Brugeren af konstruktionen skal overfor bygningsmyndigheden kunne dokumentere, at konstruktionen er blevet enten byggesagsbehandlet eller certificeret. Er konstruktionen hverken bygesagsbehandlet eller certificeret, kan bygningsmyndigheden give standsningsmeddelelse, så konstruktionen ikke må benyttes.

Camping- og salgsområder

Etablering af midlertidige camping- eller salgsområder til flere end 150 personer, kræver ikke byggetilladelse, hvis du overholder:

Senest 4 uger før området tages i brug, skal du sende meddelelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug til:

Hvis du ikke overholder Bygningsreglementets 2018 Bilag 11 i sin helhed, skal du søge byggetilladelse. I den forbindelse vil der blive vurderet, om der skal inddrages en certificeret brandrådgiver. Du har dog muligheden for at vælge, at kommunen skal foretage den brandtekniske sagsbehandling.

Du kan læse mere om arrangementsplaner i bygningsreglementets Bilag 11a - Vejledning om arrangementplaner for midlertidige udendørsarrangementer.

Midlertidig overnatning

Skal du afvikle et arrangement med midlertidig overnatning i en bygning/lokale, der ikke er godkendt til overnatning, skal du sikre at bygningsreglementets §152a overholdes:

 • Der er tale om kortvarigt ophold på op til 5 døgn
 • Der er tilstrækkelige alarmerings-, evakuerings- og redningsmuligheder.
 • Der i byggeri, hvor der midlertidigt overnatter mere end 150 personer, skal være mindst én fast vågen vagt.
 • Der udarbejdes en driftsplan efter bestemmelserne i § 83, som sikrer, at der opnås et sikkerhedsniveau som beskrevet i § 82.
 • Der er udarbejdet ordensregler om forebyggelse af brand.
 • Der er udarbejdet en brand- og evakueringsinstruks
 • Der er udarbejdet en belægningsplan for lokaler, hvor der overnatter mere end 50 personer
  • Belægningsplanen kan udfærdiges af en certificeret brandrådgiver eller du kan fremsende en belægningsplan til godkendelse ved kommunen.

Senest 2 uger før første overnatningsdøgn skal meddelelse sendes til kommunen. Det gælder alle midlertidige overnatninger - også overnatninger med færre end 50 personer, jf. BR18 § 6h stk. 2.

Du sender meddelelsen med relevante oplysninger til:

Du kan læse mere om belægningsplaner i bygningsreglementets Bilag 11d - Vejledning om belægningsplaner ved midlertidige overnatning.

Fuldmagt fra Randers Kommune

Hvis telte/konstruktioner opstilles på idrætsanlæg, parker og lignende ejet af Randers Kommune, skal der indhentes fuldmagt fra Kultur- og fritids-forvaltningen. Du kan søge tilladelse/fuldmagt på fritidogkultur@randers.dk.

Hvis telte/konstruktioner opstilles på grønne arealer ejet af Randers Kommune, skal der indhentes fuldmagt fra naturafdelingen. Du kan søge tilladelse/fuldmagt på natur@randers.dk.

Hvis telte/konstruktioner opstilles på vejarealer, torve og pladser skal der søges tilladelse ved vejafdelingen. Du kan læse mere og søge tilladelse på vejafdelingens hjemmeside Brug af vejareal.

Brandsyn inden arrangementet afvikles

Beredskab & Sikkerhed vil foretage lovpligtig brandsyn til alle arrangementer, typisk én time før arrangementet starter. Hvis arrangementet omfatter en midlertidig konstruktion. der enten skal være certificeret eller kræver byggetilladelse, skal der kunne fremvises dokumentation her for på forlangende.

Gebyr

Når kommunen meddeler en byggetilladelse opkræves et gebyr for byggesagsbehandlingen. Du skal i forbindelse med ansøgningen oplyse, hvem der skal betale gebyret.