Etape II for Randers Kaserne

Høringen er afsluttet

Høring: Forslag til Lokalplan 709 – Rammelokalplan og etape II for Randers Kaserne, Tillæg 53 til Kommuneplan 2017, udbygningsaftale og miljørapport

Byrådet har den 15.06.2020 godkendt Forslag til Lokalplan709, Forslag til Tillæg 53 til kommuneplanen, Miljørapport samt forslag til udbygningsaftale til offentlig høring i 10 uger, jf. planlovens § 24.

Lokalplanforslaget

Forslag til Lokalplan 709 omfatter området for Randers Kaserne.

Lokalplanforslaget giver mulighed for, at alle nye bygninger kan anvendes til boligformål og opføres i op til 5 etager med variation i etagehøjden. Ifølge den eksisterende lokalplan kan bebyggelse etableres i op til 4 etager og maks 50% af arealet må anvendes til boligformål.

Forslag til Lokalplan 709 giver mulighed for, at etablere lettere erhverv, der er forenelige med boligformål. De eksisterende bygninger i området kan anvendes til forskellige erhvervsformål.
I bygninger der har facade mod Ramblaen, kan der i stueetagen etableres forskellige udadvendte funktioner, herunder cafeer, publikumsorienterede serviceerhverv, klinikker mv.

Forslag til lokalplan 709 er udarbejdet som en rammelokalplan med en byggeretsgivende andel svarende til 290 boliger, hvilket svarer til to nye karreer udover byggefelt 6, som er under opførelse

Rammelokalplanens primære fokus er disponeringen af bebyggelsen; fastlæggelse af byrum, byggefelter, anvendelse og den trafikale løsning – herunder også parkering. Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser om bevaringsværdige bygninger og beplantning. 

Forslag til udbygningsaftale


I forbindelse med denne lokalplan er der indgået en udbygningsaftale med grundejeren om finansiering af etablering af et 4-benet lyskryds ved Mariagervej/Lucernevej.
Krydset bliver primær vejadgang til og fra kasernen.

Kommuneplantillæg

Med forslaget til kommuneplantillæg ændres det maksimale etageantal fra maks 4 til maks 5 etager, og bebyggelsesprocenten ændres fra 40% til 65% for det pågældende område.

Miljørapport

Planlægningen er omfattet af krav om miljøvurdering. Der er derfor udarbejdet en miljørapport, der er i høring samtidig med planforslagene.

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

3 svar
- Blanketnummer: 7341

Høringssvar fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Høringssvar vedhæftet

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 9800 Hjørring
- Blanketnummer: 7256

Tre tiltag til fremme af cykling

I vedhæftede høringssvar opfordrer Cyklistforbundet i Randers til at

- alle veje i området gøres til cykelgader

- lyskryds i udbygningsaftalen udformes, så der kan laves højresving for rødt for cyklister

- 1 ud af 2 cykelparkeringer pr. bolig bør give mulighed for opladning af elcykler ved brug af egen oplader, der skal kunne placeres sikkert beskyttet mod vejrlig og tyveri.

Cyklistforbundet i Randers 8981 Spentrup
- Blanketnummer: 6622

Høringssvar fra Banedanmark

Se vedhæftede

Banedanmark 2450 København SV