Idrætsanlæg og mobilmast ved Søndergade i Asferg

Høringen er afsluttet

Høring: forslag til Lokalplan 699 og Tillæg 49 til Kommuneplan 2017 - Område til offentlige og tekniske formål, idrætsanlæg og mobilmast ved Søndergade i Asferg

Forslag til Lokalplan 699 og Forslag til Tillæg 49 til kommuneplanen – Område til offentlige og tekniske formål, idrætsanlæg og mobilmast ved Søndergade i Asferg - samt afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering.

Udviklingsudvalget vedtog den 12.12.2019 Forslag til Lokalplan 699 og Forslag til Tillæg 49 til kommuneplanen. Udvalget vedtog samtidig, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Planforslagene er i offentlig høring i 6 uger, jf. planlovens § 24.

Lokalplanforslaget omfatter et 3,2 ha stort område af de eksisterende boldbaner med idrætshal og klubhus, legeplads og parkeringspladser m.m. på adressen Søndergade 17A og 17B, i den sydlige del af Asferg.

Den hidtil gældende Lokalplan 530 fra 1986 giver kun mulighed for at anvende området til offentlige formål, som fx idrætsanlæg med klubhus, parkeringsplads og boldbaner m.m.

Med Lokalplan 699 udvides den mulige anvendelse til flere specifikke formål. Der gives desuden mulighed for mere byggeri omkring klubhuset og idrætshallen. Der gives også konkret mulighed for etablering af én mobilantennemast og op til ni lysmaster ved fodboldbanerne.

En kommende antennemast må være op til 36 m høj og skal opføres som en rørmast, der fremtræder mindre dominerende i bybilledet end en traditionel gittermast.

Der må være i alt ni lysmaster på fodboldbanerne. Nye lysmaster må være op til 16 m høje. Lokalplanen giver således mulighed for at etablere yderligere tre lysmaster, ud over de seks lysmaster der allerede står i området.

Læs hele forslaget til Lokalplan 699 her

Kommuneplantillæg

Den hidtil gældende kommuneplanramme for området, giver ikke mulighed for at etableres mobilmaster eller lysmaster inden for området.

Dette ændres med forslaget til kommuneplantillæg, sådan at det også efter kommuneplanen er mulighed for at etablere mobilmaster og lysmaster inden for området.

Læs hele forslaget til Tillæg 49 til Kommuneplan 2017 her

Miljøvurdering

Udviklingsudvalget har truffet afgørelse om, at planforslagene ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering. Det skyldes, at det er vurderet, at planforslagene ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet i området. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.

Hvis du vil klage over at der ikke udarbejdes en miljøvurdering, skal klagen sendes til Planklagenævnet.

Klagefristen udløber den 19. februar 2020.

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

0 svar