Boligområde ved Jennumvej i Spentrup

Høringen er afsluttet

Høring: Forslag til Lokalplan 695 for boligområde ved Jennumvej i Spentrup og Forslag til Tillæg 43 til Kommuneplan 2017

Forslag til Lokalplan 695 – Boliger ved Jennumvej i Spentrup og Forslag til Tillæg 43 til Kommuneplan 2017 – Boliger og regnvandsbassin ved Jennumvej i Spentrup, samt afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering.

Byrådet vedtog den 08.02.2021 Forslag til Lokalplan 695 og Forslag til Tillæg 43 til kommuneplanen med afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering til offentlig høring i 8 uger, jf. planlovens § 24.

Forslag til Lokalplan 695 omfatter et område ved Jennumvej i Spentrup og giver mulighed for 34-36 boliger i form af tæt-lav boligbebyggelse, fællesarealer samt et regnvandsbassin (allerede etableret).

Lokalplanforslaget inddeler området i 2 delområder. Delområde I udlægges til boligformål i form af tæt-lav bebyggelse samt fælles opholdsarealer. Delområde II udlægges til teknisk anlæg i form af regnvandsbassin. Lokalplanforslaget giver mulighed for, at bebyggelsen nord for den øst-vest gående fordelingsvej kan opføres i maks 2 etager i en højde af maks. 8,5 meter. Bebyggelsen syd for den øst-vest gående fordelingsvej kan opføres i maks. 1 etage med en højde på maks. 6 meter.

Læs hele forslaget til Lokalplan 695.

Kommuneplantillæg

Forslaget til kommuneplantillæg giver mulighed for at etablere et nyt boligområde i det sydøstlige Spentrup. Der udlægges en ny ramme til det etablerede regnvandsbassin syd for den nye boligramme. Samtidig reduceres en eksisterende boligramme i det nordlige Spentrup.  

Læs hele forslaget til Tillæg 43.

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at planforslagene ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslagene vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.

Hvis du vil klage over at der ikke laves en miljøvurdering, skal det ske til Planklagenævnet.

Klagefristen udløber den 10.03.2021.

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

3 svar
- Blanketnummer: 13304

Indsigelse

Se vedhæftet.

Dorte Aakmann Mortensen 8981 Spentrup
- Blanketnummer: 13284

Indsigelse mod forslag til lokalplan 695

Indsigelse mod forslag til Lokalplan 695

 

§ 175. Udstykning, matrikulering eller arealoverførsel i forbindelse med grunde til andet byggeri end fritliggende enfamiliehuse og sommerhuse skal ske efter en helhedsvurdering, jf. § 187

§ 187. Kommunalbestyrelsen skal foretage en helhedsvurdering, såfremt der er forhold ved et byggeri, der hverken helt eller delvist er reguleret af eller opfylder bestemmelserne om byggeretten i §§ 168-186. Kommunalbestyrelsens helhedsvurdering skal foretages under hensyn til de generelle kriterier i § 188 samt de bebyggelsesregulerende forhold med hensyn til grundens størrelse, afstandsforhold, etageantal, højdeforhold, bebyggelsesprocent og de ubebyggede arealers indretning.

§188, 1. Bebyggelsens samlede omfang skal være hensigtsmæssig og svare til det sædvanlige i kvarteret eller til det der tilstræbes i området samt

§188, 6. Ved bebyggelse i randen af tæt bebyggede byområder, der støder op til et parcelhusområde, skal bebyggelsens samlede omfang fastlægges under hensyn til karakteren af de tilstødende arealer og omfanget af eventuel bebyggelse.

Forslag til lokalplan 695 tager ikke hensyn til parcelhusområde, som der bygges op til, hverken med omfang, byggestil eller tilkomst.

Der gøres indsigelse mod: at byggestil er ikke i parcelhusstil og passer ikke ind i nuværende boligområde. Den planlagte bebyggelse respekterer ikke bygningshøjden (fra terræn til gesims) sammenlignet med parcelhusområde, der bygges op til, hvorfor det nye byggeri vil få en yderst dominerende karakter, idet byggestilen med en række smalle sammenbyggede huse vil virke som en mur mod syd for nuværende parcelhusområde og generelt spolere stilen i nuværende boligområde.

Der gøres indsigelse mod: at der bygges op mod eksisterende parcelhuskvarter hvor byggereglementets §170, 3 gælder om maksimal bebyggelsesprocent på 30 % for fritlæggende huse i parcelhusområde. Det er dermed ikke i stil med sædvanlige og nuværende parcelhusområde eller nogen andre ny udstykkede randområder i periferien af Spentrup by at godkende helt eller delvist sammenbyggede rækkehuse for at kunne opnå bebyggelsesprocent på maksimalt 40%.

§188,2. 2) Der skal under hensyn til bebyggelsens anvendelse sikres tilfredsstillende lysforhold for bebyggelsen og nabobebyggelse samt sikres mod væsentlige indbliksgener i forhold til anden bebyggelse på samme grund og på nabogrunde.

Der gøres indsigelse mod: Det eksisterende udsyn til mark og åbent areal mod syd for eksisterende parcelhusområde vil udskiftes med en stor sammenhængende husmur på op til 8,5 m. Dette giver også helt sikkert bekymring til indbliksgener.

 

 

§188, 4) Der skal under hensyn til bebyggelsens anvendelse være tilfredsstillende adgangs- og tilkørselsforhold for bebyggelsens brugere, herunder redningsberedskabet, jf. § 393

§ 393. Til en bebyggelse skal der udlægges arealer af en passende størrelse i forhold til bebyggelsens anvendelse, omfang og beliggenhed i form af opholdsarealer, arealer til opbevaring af affald og arealer til parkering. Der skal etableres tilkørselsarealer, der sikrer let adgang for redningskøretøjer.

Der gøres indsigelse mod: at der ikke etableres vejforhold med indkørsel fra Birke allé. Nuværende Jennumvej bliver ikke længere en stille villavej, hvis 34 huse skal kobles på samme vej system. Der er i forvejen ingen fortov på Jennumvej, så alle som skal fra Jennumvej og Grundvigsvej til Stationsvej går på vejen. Især ældre og gangbesværede er tvunget til at gå på vejen, hvilket med en øget trafikmængde ikke er acceptabelt. Ved tidligere udstykninger i Spentrup både øst og vest for Birke allé, er der lavet støjvold og tilkørsel fra Birke allé, så hvorfor skulle denne udstykning være anderledes. I de knap 3 år der har været kloak arbejde i Spentrup, har der været tilkørsel til udstykning fra Birke allé uden problemer. Desuden vil tilkørsel fra Birke allé sikre let adgang for redningskøretøjer i overensstemmelse med §393, og i overensstemmelse med andre udstykninger langs Birke allé.

 

Lavbund og mulige vådområder

 En del af det område som er omfattet af Tillæg 43 samt Lokalplan 695 er beliggende i et lavbundsområde, men området er ikke udpeget som muligt vådområde. Den sydligste del af det markerede område udlægges til tekniske anlæg i form af regnvandsbassin. Det nordlige areal, hvor der gives mulighed for boligbebyggelse med lokalplan 695 sikrer samtidig, at terrænet reguleres så det sikres mod oversvømmelse.

Der gøres indsigelse mod: Det nordlige areal, hvor der gives mulighed for boligbebyggelse skulle lokalplan 695 sikre samtidig, at terrænet reguleres så det sikres mod oversvømmelse. Ifølge skitse over lavbundsarealer er Grundvigsvej og knap tre parcelhusarealer lavbundsarealer. Hvordan sikres dette område mod oversvømmelse, hvis terrænet reguleres og sikres mod oversvømmelse syd for dette område?

 

 

 

 

Lars Dennis Nejmann
- Blanketnummer: 11636

Udtalelse fra Museum Østjylland

Tak for Forslag til Lokalplan 695 for boligområde ved Jennumvej i Spentrup. Der er tale om et 3,2 ha stort område, der i dag er delvist bebygget, og ellers henligger som åben mark.

Dele af området er i 2003 forundersøgt af Kulturhistorisk Museum (KHM 1956). Forundersøgelsen besværliggjordes af høj vandstand, hvilket stemmer fint overens med ældre kort, der markeret området som vådområde. Der blev ved denne forundersøgelse heller ikke fundet kulturhistoriske spor i nogen af søgegrøfterne, og området blev efterfølgende frigivet fra museet. Området formodes tidligere at have henlagt som vådområde, og følgelig være uden væsentlige fortidsminder.

Bygherre skal dog fortsat være opmærksom på, at såfremt der under jordarbejdet findes spor af fortidsminder i form af arkæologiske genstande eller anlæg, skal der i henhold til Museumsloven § 27, stk. 2 ske standsning af anlægsarbejdet, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Museum Østjylland (tlf.  8712 2600).

Har i spørgsmål, er i meget velkomne til at kontakte mig.

 

Endvidere ligger der på Museum Østjyllands hjemmeside en folder om, hvilke regler der gælder, når du finder fortidsminder i jorden. Se https://museumoj.randers.dk/arkaeologi/til-bygherre-landmand-og-entreprenoer/

    Museum Østjylland 8900 Randers C