Etageboliger ved Havrevej og Hvedevej i Randers Nord

Høring: Forslag til Lokalplan 698 - Etageboliger ved Havrevej og Hvedevej i Randers Nord samt afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering/miljørapport

Udviklingsudvalget vedtog den 16.01.2020 Forslag til Lokalplan 698 - med afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering/miljøkonsekvensrapport til offentlig høring i 4 uger, jf. planlovens § 24.

Lokalplanforslaget omfatter et område på ca. 11.500 m2 og ligger på hjørnet af Havrevej og Hvedevej i Randers Nord. Området afgrænses af Hvedevej mod nord og parcelhusbebyggelse langs Glarbjergvej mod syd. Havrevej mod øst og kollegie på Nyvangsvej mod vest. Arealet nord og øst for lokalplanområdet er udlagt til erhvervsområde og afgrænses af Ringboulevarden

Planen giver mulighed for, at etablere boligbebyggelse i form af etagebyggeri i 2-3 etager.

Lokalplanområdet er beliggende i et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektet bidrager til fortætning af Randers.

Miljøvurdering

Udviklingsudvalget har afgjort, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslaget vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.

Hvis du vil klage over at der ikke laves en miljøvurdering, skal det ske til Planklagenævnet.

Klagefristen udløber den 05.03.2020.

 

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

0 svar