Etageboliger ved Niels Brocks Gade 1 - revideret

Høringen er afsluttet

Revideret forslag til Lokalplan 615 - Etageboliger ved Niels Brocks Gade 1

Udviklingsudvalget vedtog 24. juni 2021 et revideret forslag til Lokalplan 615 - Etageboliger ved Niels Brocks Gade 1 - med afgørelse om at sende forslaget i offentlig høring i 6 uger, jvf. Planlovens § 24.

Byrådet vedtog et væsentligt ændringsforslag til Lokalplan 615 den 8. februar 2021. Disse ændringer er indarbejdet i lokalplanen, således at byrådets beslutning er udmøntet konkret.

Det reviderede lokalplanforslag udlægger området i to delområder til henholdsvis boligformål og til parkering for områdets be­boere. Planforslaget skal bl.a. sikre, at nyt byggeri og øvrige anlæg indpasses i det eksisterende bymiljø.

Med lokalplanforslaget bliver det muligt at opføre ny bebyggelse med to bygninger i op til 4 etager placeret oven på den eksisterende kælderetage, hvor kælderetagen kan indrettes til parkeringskælder.

Ny bebyggelse kan maksimalt opføres til en højde af 15 meter og bebyggelsesprocenten fastsættes til maksimalt 160 for lokalplanens område.

Læs forslag til revideret forslag til Lokalplan 615 her

Miljøvurdering

Lokalplanens område er screenet efter reglerne i Miljøvurderingsloven, og forvaltningen er ikke stødt på forhold, som vil kræve, at der udarbejdes en miljøvurdering for lokalplanens område.

Da ændringsforslaget, og den reviderede lokalplan, resulterer i nye bestemmelser, som reducerer lokalplanens byggeret og byggeriets omfang, vurderes planens indvirkning på miljøet ligeledes at blive reduceret.

Derfor ændre den reviderede lokalplan ikke på den oprindelige konklusion - at planlægningen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering af planer. Hvis du vil klage over at der ikke laves en miljøvurdering, skal det ske til Planklagenævnet. Klagefristen udløber 27. juli 2021.

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

3 svar
- Blanketnummer: 15706

Husk tilgængelighed i byggeprojektet

Høringssvar fra Handicaprådet (Rådet) Randers Kommune til revideret forslag til lokalplan 615 omhandlende, Niels Brocksgade 1. (ændring fra 6 til 4 etager)

Ifølge planen må der bygges i 4 etager og i eksisterende kælderetage indrettes parkeringskælder, og derudover må der etableres 3 parkeringspladser på terræn ved Niels Ebbensensgade. 

Jf. pkt. 5.5 skal der etableres 2 handicappladser i parkeringskælderen. 

Det er som udgangspunkt positivt

Der må bygges i 4 etager og i eksisterende kælderetage indrettes parkeringskælder, og derudover må der etableres 3 parkeringspladser på terræn ved Niels Ebbesensgade.

jfr. pkt. 5.5 skal der etableres 2 HC handicappladser i parkeringskælderen.

Rådet vil gerne henlede opmærksomheden på, at der kan blive problemer for store handicapbiler ved lav adgangshøjde til parkeringskælderen. Rådet kender ikke sagen og ved derfor ikke, hvilken højde kælderen har. Da der er tale om en eksisterende kælder, vil vi således ikke kunne anbefale/kræve høj åbning, da det jo sandsynligvis nok ikke kan ændres. 

Såfremt der er tale om en høj port – vi formoder omkring 275, vil der ikke være grund til ændring af lokalplan, for så vil de fleste handicapbiler kunne komme ind.

Såfremt der er tale om lav port, formodes det at være omkring 2,30 m, så kunne et løsningsforslag være, at man bevarer 1 HC plads i kælderen (lille) og at man så til gengæld etablerer en stor plads på det areal i Niels Ebbesensgade, som skal udlægges til p-pladser. Det er så under forudsætning af, at der er niveaufri adgang fra P-plads og til indgang i bebyggelsen. 

Rådet anbefaler 2 store pladser HC parkeringspladser (eller etablering så friareal kan indgå).

Fakta er at mange i dag anvender høje handicapbiler. ( som typisk er blevet bevilliget af Randers Kommune).

På Handicaprådets vegne

Flemming Sørensen

Formand

 

  Handicaprådet Randers 8940 Randers SV
  - Blanketnummer: 15700

  Lad os venligst beholde vores dejlige kvarter – Tøjhushaven!

  §5 Veje, stier og parkeringsforhold

  Vi mener ikke at 1 parkeringsplads pr. bolig er tilstrækkelig. Mange familier har mere end 1 bil pr. husstand og især, hvis det er pendlere. Vores kvarter kan ikke klare at få flere biler, der skal parkere i gaderne, uden at der etableres flere parkeringspladser i området. Vi foreslår en ændring til lokalplanen, at der skal være 1,5 parkeringsplads pr. bolig

  §7 Bebyggelsens omfang og placering

  Til at begynde med er det ikke korrekt, at Byrådet den 8. februar 2021 vedtog bebyggelsesprocent på 160 – se side 21. Byrådet besluttede ingen bebyggelsesprocent. Det må derfor være noget, som forvaltningen har tilføjet. Vil I venligst bekræfte dette.

  Vi mener, at den foreslåede bebyggelseshøjde og omfang er for massivt til den lille grund. Et etagebyggeri på 4 etager med en byggeprocent som 160% og en højde på mellem 14,5 og 15 meter plus et rækværk på 1,2 meter over den tilladte topkote på 17 meter er for voldsomt. Det vil lukke os inde og give massive skyggevirkninger hos os, som er nærmeste nabo til ejendommen.Vi beder jer derfor om at tage hensyn til os og fastholde lokalplanen på 3,5 etager med byggeprocent på 100 og maksimum højde på 15 meter. Vi frygter desuden indkigsgener både fra opholdsrum og altaner og foreslår derfor, at opholdsrum og altaner orienteres mod vest. Det vil også give beboerne eftermiddag- og aften sol.

  §8 Bebyggelsens ydre fremtræden

  Vi er enige i at bebyggelsens ydre skal være i teglsten, men vi synes, at der skal tillades en farvenuance, der spænder fra lys sand til rød i lys nuance (vi har ikke sat farvekoder på, da vi ikke kender disse). Røde teglsten har mange nuancer, og vi frygter at de, hvis det bliver mørke røde teglsten, vil det være med til at gøre det mørkere i vores stue og have.

  § 9 Ubebyggede arealer 

  Det bør tilføjes, at der skal etableres støjværn ind mod naboerne i Niels Ebbesens Gade. Udearealet bliver på forhøjet grundniveau, hvilket gør, at udearealet bliver højt hævet over vores grund, og derfor vil støj fra ophold trænge ned til os, da vores rækværk ikke er højt nok til at forhindre det, men det vil et rækværk på ejendommen kunne forhindre.

  Byggefasen

  Vi er meget bekymrede for at vores ejendom vil tage skade i byggefasen, vi forslår derfor, at Byrådet skal sikre, at vi og vores ejendom ikke kommer til at lide overlast hverken fysisk eller økonomisk. Det kunne f.eks. gøres ved, at der stilles betingelse om, at bygherre skal dokumentere en forsikring, der erstatter de ødelæggelser, som byggeriet forårsager på øvrige ejendomme. 

  Med venlig hilsen

  Karin Jensen

  Niels Ebbesens Gade 8

   Karin Jensen 8900 Randers C
   - Blanketnummer: 15699

   Lad venligst vær med at ”spær os inde”.

   Hvis det nuværende forslag til lokalplanen, der her er sendt i høring vedtages, og det indebærer, at der skal bygges etageboliger i 4 etager med så stor en byggeprocent som 160%, vil området generelt bliver spærret inde af massive og høje bygninger, der vender på tværs af alle øvrige bygninger og sende skyggegener ind over det dejlige, historiske Tøjhushavekvarter – hvor vil det dog vær synd! Der står i forslaget, at altaner m.m. skal vende ud mod øst. Det vil give rigtig mange indkigsgener for os, der bor her. Det må da være muligt, at vende det mod vest. Der står, at der skal anvendes røde sten, så det vil passe bedre ind kvarteret. Røde sten er mange ting. Hvis de skal være røde, skal de efter vores opfattelse være så lyse som muligt for ikke at skabe mere mørke, end der er her i forvejen. Lyst byggeri – uden at det er hvidt beton!

   Vi vil meget gerne have tilføjet, at hvis det nuværende forslag til lokalplanen vedtages, skal der være en klausul, der tilbyder mulighed for overtagelse af Niels Ebbesens Gade 8, 8900 Randers C. Vi har kun få meter hen til grunden, og det vil være ubærligt for os at være her både under og efter byggeriet. Det vil være en meget stor forringelse af vores hus og have. Vi er dem, der vil blive aller mest generet af indkig, skyggegener, menneskemylder – et helt andet liv – forringelse af livskvalitet og forringelse matriklens værdi på ejendomsmarkedet. Måske kan vores matrikel indgå i det fremtidige projekt, hvis omfanget bliver, som der lægges op til i det reviderede forslag til lokalplan 615.

   MEN... hvorfor ikke lave en helt ny anderledes/alternativ lokalplan, hvor den nuværende højde på den eksisterende bygning bibeholdes som max. højde.

   Så kunne matriklen bruges til f.eks.:

   Rækkehuse

   Erhverv

   En p-plads, da der er kæmpe store problemer med parkering her i området. De studerende på Via leder også dagligt efter steder at holde – her kunne der være en rigtig god mulighed for dette.

   Etablere et vandrerhjem, da der mangler overnatningsmuligheder her i byen. Beliggenheden til dette er perfekt.

   Kommunen kan forhandle og måske købe området for en attraktiv pris for nogle af de midler, der kommer ind, når kommunen sælger grunde, så kan der f.eks. laves:

   Grønne områder.

   Den nuværende bygning kan blive renoveret på en ”fed og rå måde” med nye facader og laves til forskellige værksteder, sportsfaciliteter eller lign. Der er så mange muligheder for at lave noget unikt – tænk f.eks. på den tidligere Absalons Kirke i København, der er lavet til et fantastisk folkehus for alle byens borgere. Se absaloncph.dk

   Tænk kreativt og modigt – der er gang i masser af etageboligbyggeri her i byen

   – hvor vil det dog være pragtfuldt, hvis der kunne laves noget helt andet her. Måske med inddragelse af elever og lærer på diverse uddannelsessteder inden for de fag, som det kan omfatte. Boliger alene tiltrækker ikke nye borgere, der bør laves noget, der kan tiltrække dem.

    

   Med venlig hilsen

   Maryann Allingham

   Niels Ebbesens Gade

    Maryann Allingham 8900 Randers C