Kraftcenter Korshøj – rekreativt område til hal og fritidsformål

Høringen er afsluttet

Forslag til Lokalplan 726 og Forslag til Tillæg 64 til Kommuneplan 2017 – Rekreativt område i Harridslev, Kraftcenter Korshøj - samt afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering.

Byrådet vedtog den 26.04.2021 Forslag til Lokalplan726 og Forslag til Tillæg 64 til kommuneplan 2017 – Rekreativt område i Harridslev, Kraftcenter Korshøj - til offentlig høring i 8 uger, jf. planlovens § 24.

Byrådet vedtog samtidig, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering.

Lokalplanforslaget omfatter et 8,2 ha stort areal i Harridslev i tilknytning til Korshøj skole og hal og giver mulighed for tilbygning til hallen og nye boldbaner, belysning (herunder master), redskabsskure og toiletfaciliteter samt en række andre idrætsfaciliteter såsom petanque, beachvolley, håndbold, krolf, legeplads, hundeskov og arealer til de lokale spejdere.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at etablere levende hegn som afgrænsning af området, og der gives mulighed for at etablere en jordvold langs Harridslevvej, som kan afgrænse området mod vejen.

Kommuneplantillæg

Forslaget til kommuneplantillæg udvider en rekreativ ramme, samt ændrer anvendelsen på dele af arealet fra offentligt område til rekreative formål, for bedst muligt at kunne understøtte den ønskede anvendelse for området. Der ændres desuden i rammebestemmelsen for det offentlige område 5.01.O.1, idet den maksimale bebyggelsesprocent for området ændres til at skulle gælde for området som helhed.

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at planforslagne ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslagene vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.

Hvis du vil klage over at der ikke laves en miljøvurdering, skal det ske til Planklagenævnet.

Klagefristen udløber den 1. juni.

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

1 svar
- Blanketnummer: 14944

Høringssvar fra Korshøjskolens bestyrelse

 

Korshøjskolens bestyrelse er meget positiv indstillet over for etableringen af Kraftcenter Korshøj. Projektet vil give nye muligheder for lokalt samarbejde og gøre Harridslev og omegn endnu mere tiltrækkende at bo i og dyrke sit fritids- og foreningsliv. Placeringen giver en naturlig sammenhæng med Korshøjhallen, og som skole vil det give flere samarbejdsmuligheder med det lokale idræts- og foreningsliv, hvilket kan øge kvaliteten af skolens samlede undervisningstilbud og bidrage til at fastholde og tiltrække flere elever til skolen.

 

Korshøjskolen har i forvejen et frugtbart samarbejde med Korshøjhallen og den lokale idrætsforening SMIFF. En udvidelse af Korshøjhallens funktioner (delområde I) kan skabe rammerne for yderligere samarbejde. At delområde II ligger tæt på skolen giver også gode muligheder for samarbejde. Eleverne på skolen vil kunne mærke det i form af mere varieret undervisning med fx bevægelse og udeliv.

 

På skolebestyrelsens vegne

Jim Knudsen, skoleleder

    Korshøjskolens skolebestyrelse 8930 Randers NØ