Natur- og udflugtsområde samt ridecenter ved Lykkeshøjvej, Randers syd

Høringen er afsluttet

Høring: Forslag til Lokalplan 735 for Natur- og udflugtsområde samt ridecenter ved Lykkeshøjvej og Forslag til Tillæg 10 til Kommuneplan 2021, Retningslinje for tilbageførsel af byzoneareal til landzone - samt afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering/miljørapport

Byrådet vedtog den 16.05.2022 Forslag til Lokalplan 735, for natur- og udflugtsområde samt ridecenter ved Lykkeshøjvej i Randers syd og Forslag til Tillæg 10 til kommuneplanen med afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering til offentlig høring i 8 uger, jf. planlovens § 24.

Lokalplanforslaget omfatter et samlet areal på ca. 33 ha og ligger syd for Hammelvej og nord for Clausholmvej. Indenfor området ligger privat ejet rideskole og offentlig bynær skov.

Planforslagene skal muliggøre etablering af en helårsbolig samt tilbageførsel af eksisterende byzoneareal til landzone.

Planforslagene har blandt andet til formål, at sikre adgang for offentligheden til de eksisterende skov- og naturområder. Lokalplanforslaget inddeler området i 2 delområder.

Indenfor delområde I fastholdes de eksisterende skovarealer til offentlige, rekreative formål som natur- og udflugtsområde.

Indenfor delområde II kan der etableres bygninger og anlæg til rekreative formål som natur- og udflugtsområde samt ridecenter med stalde, halmlager og spring- og dressurbaner og en helårsbolig på maksimalt 500 m2.

Kommuneplantillæg

Forslaget til kommuneplantillæg tilføjer retningslinje til Kommuneplan 2021 for tilbageførsel af areal fra byzone til landzone.

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at planforslagene ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslagene vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.

Hvis du vil klage over at der ikke laves en miljøvurdering, skal det ske til Planklagenævnet.

Klagefristen udløber den 17.06.2022.

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

1 svar
- Blanketnummer: 29031

Handicaprådets kommentarer vedr. Lokalplan 735

Handicaprådets lokalplansgruppe har efter gennemlæsning af lokalplan 735 følgende kommentarer til specifikke punkter:

Pkt. 3.1
Området giver mulighed for shelters, men angiver ikke, hvor tilgængelig adgangsvejen skal være. Der nævnes også stisystemer af varierende grad. Handicaprådet vil foreslå, at rådet bliver inddraget, når man planlægger offentlige/kommunale stisystemer. Opsættes shelters på komunale områder, kan rådet også høres i forbindelse med udformningen af disse, da der findes handicapvenlige shelters på markedet.

Pkt. 4
Her kunne man måske med fordel gøre i hvert fald enkelte stier til skovbegravelsespladsen lidt mere handicapvenlige end de nævnte metoder, således at eventuelle gangbesværede/ældre/kørestolsbrugere med pårørende begravet på pladsen kan komme til området for at mindes de afdøde og/eller sige et sidste farvel.

Pkt 5.6 til 5.8
Her nævnes ikke noget om HCP, men da området lægger op til offentligt brug, vil Handicaprådet anbefale, at der stilles krav om mulighed for parkering med handicapbil – om ikke andet så i nærheden af skovbegravelsespladsen.

På Handicaprådets vegne

Karina Hjorth, formand

    Handicaprådet 8960 Randers SØ